19.1.2018

Työterveyslaitos ja THL tiedottavat 01/2018

Tänä vuonna juhlimme isyysvapaan 40-vuotispäivää: isät ovat voineet jäädä hoitamaan lasta isyysvapaalle vuodesta 1978 alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtamassa Isä hoitaa -hankkeessa etsittiin keinoja lisätä isien vapaiden käyttöä ja tutkittiin syitä vähäiseen vapaiden pitämiseen.

Työpaikkojen käytännöt ja esimiehen tuki avainasemassa isien perhevapaaratkaisuissa

Jo puolet isistä käyttää enintään yhdeksän viikon itsenäistä isyysvapaata, mutta isien pidemmille perhevapaille on yhä monia esteitä ja niitä käyttää harva isä. Töiden organisointi isän vapaan aikana ja esimiehen suhtautuminen vapaan pitämiseen suuntaavat isien ratkaisuja.

Tänä vuonna juhlimme isyysvapaan 40-vuotispäivää: isät ovat voineet jäädä hoitamaan lasta isyysvapaalle vuodesta 1978 alkaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtamassa Isä hoitaa -hankkeessa etsittiin keinoja lisätä isien vapaiden käyttöä ja tutkittiin syitä vähäiseen vapaiden pitämiseen.

Työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti, mutta töiden järjestely asettaa esteitä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Isä hoitaa -tutkimuksen tehnyt erikoistutkija Johanna Närvi kertoo, että varsinainen kielteinen suhtautuminen isien vapaisiin työpaikoilla on harvinaista. Sen sijaan isien vapaiden käytön esteeksi nousee työtehtävien järjestely. Kyselytutkimuksessa selvisi, että perhevapaalle jääneille palkansaajaisille otettiin harvoin sijainen. Isien työt hoidettiin perhevapaan aikana yleisimmin jakamalla töitä työtovereiden kesken. Etenkin ylemmille toimihenkilöille oli tyypillistä, että työtehtävistä huolehtivat isät itse joko ennen vapaata, vapaan jälkeen tai jopa sen aikana.

Vaikka juuri toimihenkilöisät pitävät yleisemmin pidempiäkin perhevapaita, he myös kokivat pitkän poissaolon työstä useammin hankalaksi kuin työntekijät. Näin ajateltiin erityisesti silloin, jos isä arvioi olevansa itse vastuussa työtehtävistään myös pitäessään perhevapaata.

”Työpaikkojen käytännöillä, kuten huolehtimalla perhevapaalle jäävän työtehtävien järjestelystä, voidaan vaikuttaa siihen, minkä pituisen perhevapaan isä kokee itselleen mahdolliseksi. Esimiehet ovat tässä avainasemassa”, Johanna Närvi toteaa.

Esimies työn ja perheen yhteensovittamista tukemassa

Työterveyslaitoksen kehittämishankkeessa valmennettiin esimiehiä edistämään työn ja muun elämän yhteensovittamista ja kehittämään sen edellyttämiä järjestelyjä.

”Tulokset osoittivat, että valmennuksella pystyttiin lisäämään esimiesten tietoisuutta käytännöistä sekä kasvattamaan heidän luottamustaan kykyynsä hoitaa yhteensovittamisen tilanteita omassa työssään”, kertoo johtava asiantuntija Salla Toppinen-Tanner
Työterveyslaitokselta.

Valmennusryhmissä esimiehet saivat tietoa työpaikan käytännöistä ja yhteensovittamisen onnistumisen hyödyistä. Esimiestyössä vastaan tulleita tilanteita käytiin läpi vertaistukea hyödyntämällä, ja esimiehet harjoittelivat yksityisasioiden puheeksi ottamista.

Isien kokemukset rohkaisevat perhevapaiden käyttöön

Sosiaali- ja terveysministeriön Isäaikaa-tiedotuskampanjassa (Isäaikaa.fi) kahdeksan isää kertoi tarinan kokemuksistaan perhevapaiden käyttäjinä. Tarinat viestittivät, että isän ja lapsen aika on ainutlaatuista ja siitä hyötyvät niin isä, lapsi kuin parisuhdekin. ”Kampanja sai kansainvälistä huomiota ja sen vaikuttavuus oli suurempaa kuin radiomainoksilla keskimäärin”, kertoo projektipäällikkö Mari-Elina McAteer STM:n tasa-arvoyksiköstä.

Isien perhevapaiden käyttö edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta sillä on myös muita hyvinvointivaikutuksia. ”Isät kertovat, että perhevapaiden pitämisellä on ollut pysyviä myönteisiä vaikutuksia isän ja lapsen keskinäiseen suhteeseen” sanoo kehittämis- ja koulutuspäällikkö Peter Peitsalo Miessakit ry:stä.

EU-rahoitteinen tutkimus- ja kehittämishanke

Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon (Visible Fathers) on Euroopan komission oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja kansalaisuuden ohjelman (REC) rahoittama hanke, jonka toteuttivat THL, Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Miessakit ry:n kanssa.

THL:n toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi runsaat 900 noin kolmevuotiaan lapsen isää. Lisäksi haastateltiin isiä ja esimiehiä työpaikoilla.

Työterveyslaitoksen kehittämishankkeessa valmennettiin seitsemällä työpaikalla 10 esimiesryhmää. Tuloksena syntyi yhdeksän tunnin ryhmämenetelmä esimiehille ja ohjaajan opas.

STM:n tiedotuskampanja toteutettiin sadalla radiokanavalla yhteensä 6 000 radiospotilla, sosiaalisessa mediassa sekä isille ja esimiehille tarkoitetuilla verkkosivuilla. Kampanja suunnattiin erityisesti miesenemmistöisillä aloilla työskenteleville miehille ja heidän esimiehilleen.

Isä hoitaa – perhevapaalta virtaa työntekoon
https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/isa-hoitaa

Työterveyslaitoksen kehittämishanke
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/isa-hoitaa-perhevapaalta-virtaa-tyontekoon/

STM:n Isäaikaa -kampanja
http://www.isäaikaa.fi/

Aiheeseen liittyvä raportti:
Työn ja muun elämän yhteensovittaminen -esimiesvalmennus

Lisätietoja

Johanna Lammi-Taskula
hankkeen johtaja, THL
puh. 029 524 7066
etunimi.sukunimi@thl.fi

THL, tutkimus:

Johanna Närvi
erikoistutkija
puh. 029 524 7467
etunimi.sukunimi@thl.fi

Työterveyslaitos, kehittämistoiminta työpaikoilla:

Salla Toppinen-Tanner
johtava asiantuntija
puh. 046 851 2517
etunimi.sukunimi@ttl.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedotuskampanja:

Mari-Elina McAteer
projektipäällikkö
puh. 029 516 3228
etunimi.sukunimi@stm.fi

Päivi Yli-Pietilä
neuvotteleva virkamies
puh. 0295 163 228
etunimi.sukunimi@stm.fi