Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjataan tietoja vahvistetuista ammattitaudeista ja ammattitautiepäilyistä. TPSR perustettiin Työterveyslaitokseen vuonna 1964 Suomen ammattitautirekisterinä. Rekisteri on tutkimusrekisteri, josta julkaistaan tilastokatsauksia ja jota hyödynnetään työterveysalan tutkimuksissa. Tuoreimmat julkaisut:

Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2017 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset (julkari.fi)

Työikäisten vahvistetut ammattitaudit | Työelämätieto | www.tyoelamatieto.fi

Uutinen 17.3.2021: Ammattitautien aiheuttajille altistutaan monella alalla edelleen, vaikka asbestisairaudet ja meluvammat vähenevät – Työterveyslaitos (ttl.fi)

Rekisterin pitämisen peruste

Työterveyslaitos ylläpitää työperäisten sairauksien rekisteriä Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain (159/1978 2 a § 2 mom.) nojalla ammattitautien ja muiden työstä johtuvien sairauksien tutkimusta, selvittelyä ja ehkäisyä sekä diagnosoinnin ja hoidon kehittämistä varten.
Työterveyslaitoksen oikeudesta saada tietoja työperäisten sairauksien rekisteriä varten säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 46 a §:n 3 momentissa, työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) 262 §:ssä ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (873/2015) 158 §:n 9 kohdassa. .

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähteet

Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos (MELA) toimittavat kaikkia uusia ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä koskevat tiedot TPSR:ään kerran vuodessa. Lisäksi rekisteriin päivitetään tieto aiemmin ilmoitetun ammattitautiepäilyn hyväksymisestä ammattitaudiksi.
Työperäisten sairauksien rekisterillä on myös oikeus saada tietoja lääkärien Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille ilmoittamista ammattitaudeista ja niiden epäilyistä sekä työstä johtuneista muista sairaalloisista tiloista työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 46 §n perusteella. Ammattitauti-ilmoitusten tietoja käytetään Työperäisten sairauksien rekisterissä täsmentämään TVK:n ja Melan kautta tulleiden tapausten tietoja.

Tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vahingoittuneen henkilön tiedoista muun muassa henkilötunnus, ikä, sukupuoli, ammatti, työnantajan toimialatieto, diagnoosi ja altiste. Lisäksi tallennetaan tieto, onko tapaus hyväksytty ammattitauti vai ammattitautiepäily, sekä tieto ammattitaudin aiheuttamasta haitasta. Ammatti ja toimiala ilmoitetaan Tilastokeskuksen virallisia luokituksia käyttäen.

Tietojen käytettävyys ja luvat

Työterveyslaitos voi käyttää työperäisten sairauksien rekisterin tietoja alansa tutkimus- ja selvitystoimintaan ja luovuttaa niistä tietoja toimialansa yksilöityä tieteellistä tutkimusta varten siten kuin viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 28 §:ssä säädetään.
Työperäisten sairauksien rekisterin aineistosta laaditaan vuosittainen julkaisu. Rekisterin tietosisällöstä laaditaan myös pidemmän aikavälin katsauksia.
Yksilöidyissä tilastopyynnöissä voi ottaa yhteyttä: tpsr(at)ttl.fi.