Näissä taidoissa on eniten puutteita, sanovat HR-ammattilaiset

Itsensä johtaminen tarkoittaa esimerkiksi, että osaa hallita ajankäyttöään ja priorisoida. Henkilöstöalan ammattilaisten mielestä siinä osaamisessa on parantamisen varaa.

Henkilöstöalan ammattilaisista yli 70 prosenttia on sitä mieltä, että heidän organisaationsa työntekijöillä on puutteita itsensä johtamisen taidoissa vähintään jossain määrin. Toiseksi eniten parannettavaa he näkevät tietoteknisessä osaamisessa. Sen sijaan työntekijöiden oman ammattialan koulutus ja työkokemuksen tuoma osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti varsin hyviksi. Tämä käy ilmi vuoden 2016 Monimuotoisuusbarometrista, jonka Työterveyslaitos teki Henry ry:n ja KT Kuntatyönantajien kanssa. Verkkopohjaiseen kyselyyn vastasi 255 henkilöstöalan ammattilaista. Barometri on toteutettu kolme kertaa. Yksi viime vuoden uusista teemoista oli osaaminen. HR-ammattilaiset arvioivat, että eniten puutteita on näissä taidoissa:  

  1. Itsensä johtamisen taidot
  2. Yleinen tietotekninen osaaminen
  3. Luovuus
  4. Aloitekyky
  5. Sosiaaliset taidot, yhteistyökyky
  6. Kyky sietää stressiä ja painetta
  7. Vieraiden kielten osaaminen
  8. Oman ammattialan laajempien kokonaisuuksien ymmärtäminen
  9. Sosiaalisten verkostojen tuntemus
  10. Omien tunteiden hallitseminen

Verkostoissa tarvitaan yhteistyökykyä

”Itsensä johtamisen taitoja ovat esimerkiksi oman ajankäytön hallinta sekä kyky asettaa asioita tärkeysjärjestykseen ja motivoida itseään”, sanoo vanhempi asiantuntija Barbara Bergbom Työterveyslaitoksesta. Itsensä johtamiseen liittyy myös omasta hyvinvoinnistaan ja työkyvystään huolehtiminen. Tämä kaikki edellyttää hyvää itsetuntemusta. Bergbomin mukaan se, että HR-ammattilaiset näkevät eniten puutteita itsensä johtamisessa, voi kertoa työn muuttumisesta: Työ on yhä harvemmin mekaanista suorittamista. Työntekijän pitää itse osata johtaa ja ”valvoa” työtään ja sen onnistumista. Luovuus ja aloitekyky taas ovat tarpeen, koska monissa tehtävissä pitää ratkaista ongelmia, tunnistaa muutoksia ja kehittää työtä jatkuvasti. Työtä tehdään usein verkostoissa, ja siinä tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja.

"Asenne ja osaaminen ratkaisevat"

Monimuotoisuusbarometrilla selvitetään henkilöstöalan ammattilaisten näkemyksiä monimuotoisuuden tilasta suomalaisilla työpaikoilla. Monimuotoisuuden ulottuvuuksia ovat muun muassa ikä, sukupuoli, perhetilanne ja etninen tausta. Barometrin avovastauksissa useat vastaajat toivat esiin, että työntekijöiden ammattitaito ja osaaminen ovat tärkeimpiä tekijöitä, ei työpaikan monimuotoisuus itseisarvona. Olennaista on, että ihmisen osaaminen ja organisaation tarpeet kohtaavat: Henkilöstön taustoilla ei sinänsä ole juurikaan merkitystä. Ammattitaito on ratkaiseva tekijä. Asenne ja osaaminen ratkaisevat. Muulla ei ole niin väliä. Kaikenlaiset ihmiset mahtuvat mukaan.  

Marja Sarkkinen

Jaa sisältö somessa!