Tätä eri-ikäiset toivovat johtamiselta

Hyvän johtamisen perusasiat ovat samoja työntekijöiden iästä riippumatta. Jotkin toiveet saattavat kuitenkin korostua sen mukaan, missä vaiheessa työuraansa ihminen on.

Arvostava ilmapiiri, työntekijöiden toiveiden kuunteleminen ja riittävän tuen antaminen ovat keskeisiä asioita kaikenikäisten johtamisessa. Tutkimuksissa ikäryhmien välillä on kuitenkin havaittu joitakin eroja siinä, mitä työltä ja johtamiselta odotetaan.

Esimerkiksi nämä seikat on hyvä tiedostaa ja ottaa huomioon esimiestyössä:

  • Alle 30-vuotiaat odottavat esimieheltään tukea sekä mahdollisuutta tuoda esiin omia näkemyksiään ja keskustella niistä. Nuoret työntekijät arvostavat vapaa-aikaa ja kokevat työssä viihtymisen erityisen tärkeäksi. He arvostavat myös työssä kehittymistä ja oman uransa edistämistä.
  • Keski-ikäisille on tärkeää saada vaikuttaa työhönsä. Yli 40-vuotiailla hyvät kehittymismahdollisuudet työssä ennakoivat halua jatkaa kyseisessä työpaikassa. Lisäksi he arvostavat luottamusta työyhteisössä.
  • Taloudelliset arvot ovat tärkeimpiä uransa keskivaiheilla oleville. Seuraavaksi tärkeintä raha on kaikkein nuorimmille.
  • Yli 50-vuotiaat korostavat arvostavan esimiestyön merkitystä. Se tarkoittaa esimerkiksi, että uran aikana jo tehty työ huomioidaan. He haluvavat myös vaikuttaa oman työnsä organisointiin niin, että työ vastaa heidän osaamistaan ja voimavarojaan.
  • Yli 55-vuotiailla työntekijöillä on terveytensä kanssa hieman enemmän ongelmia kuin nuoremmilla, mutta ongelmat liittyvät lähinnä korkeaan verenpaineeseen ja kolesteroliin. Esimerkiksi masennus koskettaa kaikkia ikäryhmiä.
  • Yli 55-vuotiailla on hieman vähemmän motivaatiota kehittyä urallaan ja oppia uutta kuin nuoremman ikäpolven edustajilla. Työllä on kuitenkin vahva asema heidän elämässään, ja ikääntyminen on myönteisesti yhteydessä muun muassa luovuuteen ja innovatiivisuuteen.

Testaa, oletko ikäkriittinen tai jopa ikärasisti!

Lähteet: Ikäjohtaminen  Euroopassa, Tietoa työstä-raportti (Työterveyslaitos, 2014) ja Julkista johtamista jalostamassa -kirja (Työterveyslaitos, 2015)

 

Jaa sisältö somessa!