Tutkijoiden viesti: Nämä keinot ehkäisevät syrjäytymistä työiässä

Strateginen tutkimus ratkaisee Suomen kannalta keskeisiä ongelmia. Tänä keväänä tutkijat ovat esittäneet keinoja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamat tutkimusohjelmat ovat luoneet uusia areenoita tutkijoiden ja poliittisten päättäjien väliseen keskusteluun. Yksi esimerkki tästä on tänä keväänä järjestetty neljän seminaarin sarja Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi.

Seminaareissa tutkimustuloksiaan esitteli 22 tutkijaa 10 tutkimuskonsortiosta eli yhteenliittymästä. Osallistujia oli ministeriöistä, oppilaitoksista, kaupungeista, eduskunnasta, järjestöistä sekä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Esitysten jälkeen keskustelu kävi vilkkaana sekä salissa että Twitterissä. Keskustelujen tuloksena syntyi 33 askelta eli ratkaisuehdotusta eriarvoisuuden vähentäjille.

”Askeleet kattavat ihmisen koko elämänkaaren. Kyse on siitä, miten päätöksentekijät voisivat tutkimustulosten perusteella ehkäistä syrjäytymistä varhaislapsuudessa, nuoruudessa, työiässä ja eläkkeellä”, sanoo ohjelmajohtaja Eveliina Saari Työterveyslaitoksesta.

Työikäisiä käsittelevässä seminaarissa keskusteltiin tuloerojen syistä, työttömyyden ja työkyvyn yhteyksistä, työsuhteiden muodosta, sukupuolen ja eri perhemuotojen vaikutuksista sekä terveyseroista. Ne kaikki luovat eriarvoisuutta työikäisten joukossa.

Viidennes työikäisistä ei ole työssä

Eveliina Saaren mielestä hätkähdyttävin työikäisiin liittyvä havainto tuli esiin TITA-hankkeen tutkijan Jenni Blomgrenin puheenvuorossa: viidennes Suomen työikäisistä oli työttömänä tai työkyvyttömyyseläkkeellä vuonna 2015. Työttömyys heikentää työkykyä ja heikko työkyky puolestaan heikentää työllistymistä. Tämän kehän katkaisemiseen tarvittaisiin ratkaisuja.

Yksi positiivisimmista havainnoista tuli StopDia-hankkeen Jaana Lindströmiltä: yksilöllisellä elintapaohjauksella on pystytty vähentämään diabetekseen sairastumista riippumatta siitä, mikä ihmisen koulutustaso on. Kannattaa siis panostaa varhaiseen ennalta ehkäisevään toimintaan.

StopDia-hanke kuuluu Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -tutkimusohjelmaan, jota Saari johtaa.

”Hankkeissamme ei tyydytä vain lainsäädännön ja verotuksen keinovalikoimaan. Esimerkiksi työpaikan tilaratkaisuilla voidaan vaikuttaa päivittäisiin elintapoihin. Myös digitaaliset sovellukset voivat kannustaa ja ohjata terveellisiin elintapoihin. Niitä onkin kehitteillä useammassa hankkeessa”, Saari kertoo.

Näitä ratkaisuja tutkijat ehdottavat syrjäytymisen ehkäisyyn työiässä:

  1. Jotta yksinhuoltajien työllisyys paranisi, kannustinloukkuja tulee purkaa yksinhuoltajien toimeentuloa vaarantamatta.
  2. Naisten työssäkäynnin helpottamiseksi perheille on taattava joustava lastenhoito ja riittävän pienet hoitoryhmät. Miesten vanhempainvapaita on edistettävä lainsäädännön avulla.
  3. Kansansairauksien ehkäisyyn kannattaa panostaa, koska sen vaikuttavuudesta on jo saatu tutkimusnäyttöä. Huono-osaiset kannattaa ottaa mukaan toimenpiteiden suunnitteluun.
  4. Työvoimaviranomaisten on tunnistettava työttömien työkykyongelmat ja ohjattava heidät tarvittavien palveluiden piiriin.
  5. Sosiaali- ja terveyspalveluiden on oltava yhtä helposti saatavilla työttömille ja työllisille.
  6. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteleville tulee tarjota yhtäläiset koulutus- ja kehittymismahdollisuudet kuin pysyvässä työsuhteessa oleville.

Työn murroksen seurauksia tutkittava

Seminaarissa sivuttiin työelämän muutosta kuvaavaa trendiä, jonka mukaan määräaikaiset työsuhteet ja keikkatyön tekeminen ovat kasvussa.

”Onko digitaalisilta alustoilta työnsä hankkiva ammattilainen syrjäytynyt vai ovatko hyvän elämän edellytykset hänen ulottuvillaan?” Eveliina Saari pohtii.

”Jos osa työvoimasta jää tulevaisuudessa osin tai kokonaan vakinaisen palkkatyön ulkopuolelle, olisi hyvä keskustella, tulisiko heidän etuusjärjestelmäänsä ajatella uudella tavalla.”

Saari johtaa myös Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat -tutkimusohjelmaa. Kun siihen liittyvät hankkeet etenevät, saadaan uutta tietoa siitä, mitä vaikutuksia työn teknologisella ja maailmanlaajuisella murroksella on Suomessa.

 

Eveliina Saari toimii ohjelmajohtajana kahdessa Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa tutkimusohjelmassa: Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat.

Seminaarisarjan järjestivät yhteistyössä kolme tutkimusohjelmaa: Tasa-arvoinen yhteiskunta, Osaavat työntekijät – menestyvät työmarkkinat sekä Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat. Työterveyslaitos on mukana tällä hetkellä kuudessa STN-hankkeessa.

Jaa sisältö somessa!