23.5.2017

Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos tiedottavat
Tiedote 30/2017

Henkilöstöllä hyvät mahdollisuudet vaikuttaa työsuojeluasioihin

Tuore Työsuojelupaneeli antaa positiivisen kuvan työpaikkojen yhteistoiminnan tilasta. Kyselyssä haettiin vastauksia työpaikan johdon, esimiesten, henkilöstön ja työsuojelutoimijoiden tehtävien toteutumiseen.

Ilahduttavaa on, että työsuojeluasiat ovat monella työpaikalla esillä henkilöstötilaisuuksissa ja osasto- tai viikkopalavereissa.

– Jatkossa olisikin kiinnostavaa päästä tutkimaan, mitä asioita palavereissa käsitellään ja miten vuorovaikutteista käsittely on, toteaa tutkija Hanna Uusitalo Työterveyslaitoksesta.

Paneelissa ilmeni myös, että monilla työpaikoilla henkilöstö tekee aktiivisesti ilmoituksia epäkohdista sekä ideoi ja esittää parannusehdotuksia.

Esimiesten työsuojeluaktiivisuus puolestaan vaihtelee työpaikoittain. Avovastauksissa usea vastaaja oli maininnut, että osa esimiehistä toimii hyvin esimerkillisesti ja osa taas on passiivisia työsuojeluasioissa. Työsuojeluhenkilöstöstä vajaa puolet arvioi, että esimiehet eivät käsittele työsuojeluun liittyviä asioita säännöllisesti alaistensa kanssa.

– Tämä on huolestuttavaa, koska turvalliset työtavat ja työhyvinvointi tulevat todeksi työtä tehdessä omassa työpisteessä ja työyhteisössä, arvioi tutkija Uusitalo.

Ajan puute sekä riittämätön tiedonkulku haasteena työsuojelun yhteistoiminnassa

Menestyksekäs, ennakoiva ja suunnitelmallinen työsuojelutyö edellyttää aikaa ja resursseja, joita kaikilta työpaikoilta ei tunnu löytyvän. 41 % työsuojeluhenkilöstöstä arvioi, että työsuojelutoiminta on lähinnä poikkeamiin ja ongelmiin reagointia. Reilu viidennes vastasi, että ei ole aikaa perehtyä tuoreeseen työsuojelutietoon tai suunnitella työsuojelua riittävästi.

Joillakin työpaikoilla haasteena oli lisäksi riittämätön keskustelu ja tiedonkulun toimimattomuus eri osapuolten välillä. Esimerkiksi työsuojelutoimikunnan kokouksissa esille nousseet asiat eivät välttämättä siirtyneet muiden tietoon, samoin johdon ja työsuojeluväen välillä tieto ei aina kulkenut. Esimerkiksi yli neljännes työsuojeluvaltuutetuista ei osannut sanoa, käsitelläänkö työsuojeluasioita johtoryhmän kokouksissa vai ei.

Kuitenkin työsuojeluhenkilöstö arvioi johdon toteuttavan varsin hyvin työnantajan huolehtimisvelvoitetta, ja johdon katsottiin kaikkiaan olevan kohtuullisen hyvin sitoutunut työsuojeluun.

Työsuojelu on yhteinen asia – vai onko?

Ilahduttavaa on myös havaita, että työpaikoilla on yhteinen ymmärrys työsuojelusta ja että johto ja henkilöstö ovat yhdessä sopineet työsuojelun tavoitteista. Lisäksi tavoitteet näyttävät liittyvän monilla työpaikoilla työpaikan liiketoimintastrategiaan. Toisaalta vastauksissa ilmeni ero työsuojelupäälliköiden ja valtuutettujen välillä. Esimerkiksi valtuutetuista joka viides ei tiedä, käsitelläänkö työsuojeluasioita johtoryhmän kokouksissa. Päälliköistä tämä on epäselvää joka kymmenennelle.

– Kertovatko positiiviset tulokset siitä, että lakisääteinen edustuksellinen työsuojelun yhteistoiminta sujuu useilla työpaikoilla hyvin, mutta yhteys johtamisjärjestelmiin on vielä hakemassa muotoaan? aprikoi asiantuntija Kerttuli Harjanne Työturvallisuuskeskuksesta.

Työsuojelupaneeli on Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen 12 kertaa vuodessa toteuttama kyselytutkimus työsuojeluhenkilöstölle. Paneelissa kerätään tietoja työpaikoilla näkyvistä työsuojelun tarpeista sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden vaikutuksista arjen työhön. Tuorein kysely tehtiin maalishuhtikuussa 2017. Kysely lähetettiin Työsuojeluhenkilörekisteristä poimitulle työsuojeluvaltuutetulle ja -päällikölle, joista kyselyyn vastasi 514. Kyselyn vastusprosentti oli n. 16 %. Paneeli antaa tietoa ajankohtaisista teemoista työelämässä.

Lisätietoja

Asiantuntija Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus, p. 040 716 5915, kerttuli.harjanne[at]ttk.fi

Tutkija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos, p. 043 824 0034, hanna.uusitalo[at]ttl.fi

Vanhempi asiantuntija Minna Toivanen, Työterveyslaitos, p. 043 824 4506, minna.toivanen[at]ttl.fi

Tutustu myös

TS-paneelin nettisivut (www.ttl.fi/tyosuojelupaneeli)

Paneelin VIII tarkemmat tulokset (pdf)