3.12.2018

Huolimatta työterveyshuollon suuresta roolista työikäisen terveyden- ja sairaanhoidossa, työterveyshuollon asema on perinteisesti ollut muusta terveydenhuollosta varsin erillinen.

– Terveyskeskuksissa ja erikoissairaanhoidossa ei välttämättä tunneta työterveyshuollon toimintaa tai tunnisteta työkyvyn tuen tarvetta. Sairaanhoidon osalta eri terveydenhuollon palveluntuottajien välillä saattaa olla toiminnoissa päällekkäisyyksiä ja tiedonkulussa katkoksia, kertoo erikoislääkäri Pauliina Kangas Työterveyslaitokselta.

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli työkyvyttömyyden ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työkykyasioiden tunnistaminen myös muussa terveydenhuollossa, sekä potilaiden sujuva ja oikea-aikainen ohjaaminen työterveyshuoltoon työkyvyn tuen toimia varten, tuottaa hyötyä paitsi työikäiselle potilaalle myös työnantajalle ja yhteiskunnalle.

– Saumattomassa hoitoketjussa kaikki ovat voittajia. Työkyvyn tukeminen on yksi työterveyshuollon ydintehtävistä. Työkykyasioiden keskittäminen työterveyshuoltoon auttaa työkyvyttömyyden ehkäisyssä, työurien pidentämisessä ja vapauttaa resursseja perusterveydenhuoltoon sekä erikoissairaanhoitoon, Kangas korostaa.

 Aktiivista kehittämistyötä Keski-Suomessa

– Keski-Suomessa solmukohtia työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyössä on tunnistettu, ja tahtoa yli organisaatiorajojen tapahtuvaan kehittämistyöhön on löytynyt hyvin, Kangas kertoo.

Verkostoitumista työterveystoimijoiden ja muiden terveydenhuollon toimijoiden välillä on tehty jo useamman vuoden ajan. Sote- ja maakuntamuutoksen valmistelun myötä työterveystoimijoiden välinen yhteistyö on tiivistynyt. Se on auttanut työterveystoimijoiden ja sote -valmistelijoiden sekä muiden terveydenhuollon toimijoiden välisen yhteistyön parantamisessa.

– Käytännössä yhteistyö on lähtenyt rakentumaan mm. työpajatyöskentelyn keinoin. Lisäksi työterveyshuolto on ollut aktiivisesti edustettuna erilaisissa sote-valmistelun alatyöryhmissä, Kangas kuvaa.

Konkreettiset muutokset luovat pohjaa toimivalle yhteistyölle

Yhdeksi kehittämisen kohteeksi on Keski-Suomessa asetettu, että työterveyshuollon rooli huomioidaan aiempaa paremmin työikäisen hoitoon ohjaamisessa ja hoitoketjuissa.

– Keski-Suomessa on usean muun maakunnan tapaan käytössä Hoidon tarpeen arviointi -työkalu (HTA). Se on eräänlainen taulukko, joka ohjaa terveydenhuollon työntekijää arvioimaan yhteyttä ottaneen potilaan hoidon kiireellisyyttä ja tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa. Keski-Suomessa tähän HTA-työkaluun on nyt lisätty työterveyshuolto tietyissä tilanteissa yhtenä mahdollisena hoitopaikkana, työterveyshuollon erikoislääkäri Visa Kervinen Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo. Hän toimii asiantuntijana Työterveyslaitoksen johtamassa TYÖKE – verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -ESR-hankkeessa.

Taulukko ohjaa arvioimaan jo hoitopolun varhaisessa vaiheessa sitä, liittyykö kyseinen oire tai sairaus työhön. Tarvittaessa taulukko neuvoo ohjaamaan potilaan työterveyshuollon piiriin. HTA-työkalusta löytyy alueen työterveyshuollon toimijoiden yhteystietoja, ja yleistä tietoa siitä, minkälaisissa tapauksissa potilas olisi hyvä ohjata työterveyshuoltoon.

TYÖKE-hankkeessa on havaittu, että työterveyshuollon toiminta on usein näyttäytynyt muille terveydenhuollon toimijoille varsin sairaanhoitopainotteisena. Eli työterveyshuollon lakisääteistä, ns. ydintoimintaa, kuten työkyvyn tukemista ja työhön liittyvien sairauksien varhaista tunnistamista ja hoitoa, ei useinkaan kovin hyvin muualla terveydenhuollossa tunneta.

– Tähän ongelmaan on Keski-Suomessa vastattu suunnittelemalla yhteistyökierros kaikkiin maakunnan terveyskeskuksiin. Kierros toteutetaan alkuvuodesta 2019. Tavoitteena on, että kierroksen myötä työterveyshuollon toiminta tulee terveyskeskuksissa tutuksi, työkykyasioiden tunnistaminen ja niiden ohjaaminen työterveyshuoltoon tehostuu, ja yhteistyö perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon välillä muuttuu sujuvammaksi. Tästä hyötyvät paitsi terveydenhuollon toimijat, erityisesti myös työikäinen potilas, jonka työkykyä pystytään näin aiempaa paremmin tukemaan, Kervinen kuvaa.

Keski-Suomessa tavoitellaan myös työkyvyn arvioimisessa vastuun siirtämistä erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon

– Keski-Suomessa työterveyshuollon edustaja on käynyt vuoropuhelua erikoissairaanhoidon eri klinikoiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on juurruttaa uudenlainen toimintatapa, jossa sairaalan erikoislääkäri kirjoittaa vain lyhyen sairausloman, ja potilas ohjataan tämän jälkeen työkyvyn arviota varten työterveyshuoltoon. Tämä työ on osittain liittynyt Osatyökykyisille tie työelämään hallituksen -kärkihankkeeseen (OTE7), Kervinen kuvaa.

Uudistuksen tavoitteena on, että työkyvyn arviointi tehdään paikassa, jossa siihen on paras osaaminen ja josta on suora yhteys potilaan työpaikkaan. Näin tuetaan mm. oikea-aikaista työhön paluuta sairausloman jälkeen, ja varmistetaan tarvittavat tukitoimet (esim. työn muokkaus, osasairauspäiväraha) työhön paluun helpottamiseksi. Tätä toimintaa tukemaan on yhteistyössä muiden maakuntien kanssa lähdetty kehittämään sähköistä palautetta erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon.

– Lähettämisen prosesseja on hiottu siten, että erikoissairaanhoidossa on käytössä heidän hoidossa olevan potilaan oman työterveyshuollon tiedot. Tätä kysytään esimerkiksi leikkaukseen tullessa potilaalta esitietolomakkeella. Erikoissairaanhoidon lääkärille on tehty fraasipohja, joka mahdollistaa työterveyshuoltoon lähettävälle sairaalalääkärille helpon tavan koota työkykyyn oleellisesti vaikuttavat asiat yhteen, Kervinen kertoo.

Jouhevan tiedonkulun mahdollistamiseksi selvitys- ja kehitystyötä on tehty myös eri palveluntuottajien tietojärjestelmien parissa.

Lisätietoa:

Työterveyshuollon erikoislääkäri Pauliina Kangas, Työterveyslaitos, pauliina.kangas@ttl.fi

Työterveyshuollon erikoislääkäri Visa Kervinen, KSSHP, TYÖKE-hanke, visa.kervinen@ksshp.fi

TYÖKE – Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen, on ESR:n rahoittama valtakunnallinen hanke. Hankkeen tavoitteena on tukea työterveyshuollon toiminnallista integraatiota muuhun sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä varmistaa työikäisen toimivan terveydenhuollon rakentuminen SOTE-muutoksessa. TYÖKE-hanke on myös Keski-Suomessa ollut kehittämässä uusia toimintamalleja työikäisen työkyvyn tukemiseksi. Hankkeen päätoteuttaja on Työterveyslaitos, ja osatoteuttajina toimivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Laurea ammattikorkeakoulu.