18.10.2018

Päivän aikana koottiin maakuntakohtaiset, järjestäytyneiden työterveyshuoltojen tavoitteet sote-uudistustyölle. Päivän keskusteluiden keskeinen havainto oli, että yhteistyötä työterveyshuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä tulisi lisätä. Useat  maakunnat nostivat tämän yhteistyön keskeiseksi tavoitteeksi. Yhteistyössä tulisi hyödyntää työterveyshuollon osaamista moniammatillisesti ja työterveyshuolto tulisi nähdä yhtenä toimijana, koska työterveyshuollolla on merkittävä rooli työkyvyn tukemisessa ja arvioinnissa. Työkykyasioiden hoito on työterveyshuollon ydinosaamista, ja työterveyshuolto on ainoa terveydenhuollon toimijoista, jolla on suora yhteys työpaikkaan.

Tällä hetkellä yhteistyö erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon välillä on vähäistä. Syynä voi olla tiedon puute työterveyshuollon toiminnan perusperiaatteista muualla terveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon toimijat eivät myöskään välttämättä tiedä työterveyshuollon kanssa tehdyistä sopimuksista tai siitä, miten laajoja ne ovat ja kuuluuko esimerkiksi asiakkaan työterveyshuoltoon sairaanhoitoa. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että sote-uudistuksen myötä asiakkaita koskeva tieto liikkuisi paremmin kaikkia hänen työkykyään tukevien välillä.

Työterveyshuoltoa ja sen osaamista ei välttämättä tunneta kovinkaan hyvin. Muussa terveydenhuollossa ei esimerkiksi osata lähettää asiakasta työterveyshuoltoon työkykyasioihin liittyvissä ongelmissa. Työterveyshuollon tunnettavuutta tulisi lisätä.

Kehittämispäivässä moni maakunta nosti esiin, että työkyky ja siihen vaikuttavat tekijät tulisi huomioida hoitoketjuissa nykyistä paremmin. Kun työterveyshuolto otetaan mukaan hoitoketjuihin, on työterveyshuollon asiantuntemuksen käyttö työkyky- ja kuntoutusasioissa hoitopolun eri vaiheissa mahdollista. Hoitopolkuja tulisi sujuvoittaa ja hoidon tulisi olla tarvelähtöistä ja työkykyä tukevaa, jotta yhteistyö onnistuu. Työterveyshuollon roolin tulisi myös näkyä hoitopoluissa.

Pirkanmaan työterveyshuollon toimijat sopivat konkreettisesta tavoitteesta lähteä kehittämään työikäisen ortopedisen potilaan hoitopolkua, kertoo työterveyslääkäri Pirkanmaan maakunnasta.

Lähete/palaute (konsultaatio) -käytännön käyttöönotto

Jouheva lähete/palaute -käytäntö työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon välillä nopeuttaa potilaan asioiden hoitamista ja tukee oikea-aikaista kuntoutusta ja työhön paluuta. Useassa maakunnassa on lähdetty kokeilemaan lähete/palaute (konsultaatio) -käytäntöä erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon, jolloin esimerkiksi erikoissairaanhoidosta ei määrätä pitkää sairauslomaa leikkauksen jälkeen vaan asiakas ohjataan työterveyshuoltoon.

 Pohjois-Pohjanmaalla on tekninen valmius lähete-palaute toiminnalle ja sen käyttöönotto on maakunnassa kehitteillä. Keski-Suomessa lähete-palaute kokeilua kokeillaan. Toiminta pyritään ottamaan käyttöön vähän kerrallaan. Toiminnon käyttöön otto vaatii tiedon lisäämistä lähettäville tahoille, Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakunnista viestitään.

Tärkeitä kehittämiskohteita olisivat myös esimerkiksi työterveyshuollon tietojen lisääminen poliklinikoiden esitietolomakkeisiin, vakuutuslaitosten päätöksien näkyminen työterveyshuollossa, erikoisalojen ja eri asiantuntijaryhmien koulutuksiin työterveyshuollon tiedon lisääminen sekä resurssien tarkoituksenmukainen käyttö.

Työterveyshuollon toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että kehittämistyöhön ei ole käytettävissä riittävästi aikaa. Vaikka intoa kehittämistyöhön löytyy, resursseja siihen ei koeta olevan riittävästi.

Tulevia tapahtumia:

25.10. Maakunta Skype Keski-Suomen kehittämistoimenpiteistä kello 13-14.00. Ilmoittautuminen tilaisuuteen: riikka.maatta@ttl.fi

Valtakunnallinen Työke- seminaari pidetään 7.11. Finlandia talolla. Tule kuulemaan ja keskustelemaan, missä muutoksen rakentamisessa mennään. Seminaari on kaikille avoin. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!  Voit olla kuulolla myös etäyhteydellä.