Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten arviointityökaluun syötettäviä sähköposteja käsitellään.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja, sähköposteja, käsitellään arviointityökalun käytön yhteydessä. Tämä on välttämätöntä, jotta työterveyshuollon ja työpaikan toimijoiden vastaukset saadaan yhdistettyä yhteisarvioksi samaan raporttiin.

TIEDOT JA NIIDEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteri sisältää viimeistään kuuden (6) kuukauden päästä automaattisesti poistuvia vastaajien sähköposteja.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietoja käsittelevät vain sellaiset palvelun toimittajan (Sofokus) työntekijät, joita sitoo salassapitovelvollisuus. Toimittajalla on oikeus Ylläpitopalvelujen toteuttamista varten siirtää henkilötietoja vapaasti Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen sisällä. Tietokannat, joissa henkilötietoa säilytetään, on suojattu muun muassa palomuurien ja salasanojen avulla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET HENKILÖTIETOIHIN

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN (15 ARTIKLA)

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa tekemällä tätä koskeva pyyntö Työterveyslaitokselle alla olevan ohjeen mukaisesti.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN (16 ARTIKLA)

Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai oikaista yhteystietojansa tekemällä tätä koskeva pyyntö Työterveyslaitokselle rekisteröityjen oikeuksia koskevan ohjeen mukaisesti.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti oikaistava, tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

OIKEUS POISTAA TIEDOT (17 ARTIKLA)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Tätä koskeva pyyntö osoitetaan Työterveyslaitokselle alla olevan ohjeen mukaisesti.

VASTUSTAMISOIKEUS (21 ARTIKLA)

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Ilmoitus tietojen käsittelyn vastustamisesta voi tehdä rekisterin vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö hoitaa tietojen käsittelykiellon merkitsemisen rekisteriin.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISILLE

Henkilötietojen käsittelystä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu: tietosuoja.fi

MIHIN REKISTERÖITY VOI OTTAA YHTEYTTÄ?

REKISTERINPITÄJÄN JA TÄMÄN EDUSTAJAN YHTEYSTIEDOT

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos
(käyntiosoite: Topeliuksenkatu 41b, 00250 Helsinki)
Puh. 030 4741 (vaihde)

Arviointityökalun yhteystietorekisterin yhteyshenkilö:
Hanna Hakulinen: hanna.hakulinen@ttl.fi

OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena ja se toimitetaan pääsääntöisesti oman sairaanhoitopiirin hanketyöntekijälle (Työterveyslaitoksen kehittäjä). Toissijaisesti yhteystietorekisterin yhteyshenkilölle tai Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

TYÖTERVEYSLAITOKSEN TIETOSUOJAVASTAAVA

Työterveyslaitos
Tietosuojavastaava
PL 40
00032 TYÖTERVEYSLAITOS
puh. 030 474 2429
sähköposti: tsv@ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voi myös lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen viestin (edellyttää omaa sähköpostia).

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot

LISÄTIETOA TIETOSUOJASTA TYÖTERVEYSLAITOKSELLA

Tietosuojasta yleisesti: www.ttl.fi/tietosuoja
Tietosuojakäytännöstä: www.ttl.fi/tietosuojakaytanto-tyoterveyslaitoksessa
Tutkimustoiminnan tietosuojakäytännöstä: www.ttl.fi/tyoterveyslaitoksen-tutkimustoiminnan-tietosuojakaytanto