Jäsennä oleellinen tieto toiminnan suunnittelun tueksi

Organisaation omat järjestelmät tuottavat runsaasti työntekijöiden työkykyyn ja – hyvinvointiin liittyvää tietoa. Samoin työterveyshuollon järjestelmiin kertyy valtavasti informaatiota. Tämä kaikki olisi ensiarvoisen tärkeää koota ja analysoida ennen kuin ryhdytään laatimaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Tieto on kuitenkin usein sirpaloituneena useisiin eri järjestelmiin ja eri toimijoiden alaisuuteen. Erityisen haastavaksi tilanne muodostuu silloin, kun organisaatiolla on useampi kuin yksi työterveyshuolto tuottamassa palveluja. Eri työterveyshuollot käyttävät erilaisia järjestelmiä, jolloin organisaation on vaikea saada yhteismitallista ja yhtenevää informaatiota oman toimintansa suunnittelun tueksi.

Luomalla yhtenäinen käytäntö tiedonsiirron tueksi voidaan yhtäältä tukea organisaation suunnittelua tarjoamalla sille käyttöön hyödynnettävää tietoa. Toisaalta, myös työterveyshuollot hyötyvät valtavasti organisaation tuottamasta informaatiosta. Varmistamalla tiedonkulun kaksisuuntaisuus luodaan myös työterveyshuollolle paremmat edellytykset kohdentaa toimintaansa vaikuttavasti.

Lue lisää tiedonsiirron kehittämisestä:

Työterveyshuollon sairaanhoidon palvelut: mitä ja miten käytän?

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden käyttöön liittyy monia käytännön kysymyksiä, jotka saattavat olla selviä niille jotka laativat työterveyshuollon toimintasuunnitelmia, mutta epäselviä sekä henkilöstölle että osalle esimiehistä.

  • Mitä palveluja kuuluu meidän organisaation työterveyshuollon sopimukseen?
  • Mitkä palvelut eivät kuulu sopimukseen?
  • Mitä palveluja voin käyttää työaikana?
  • Mitä palveluja käytän omalla ajallani?

Näihin asioihin vaikuttavat työterveyshuollon toimintaohjelman ja sopimuksen lisäksi myös erilaiset työehtoihin liittyvät sopimukset sekä organisaation omat totutut toimintatavat. Koska vaikuttavia asioita on monia, on yksittäisen työntekijän hyvin hankalaa olla tietoinen kaikista näistä. Myöskään esimiehet eivät aina ole tietoisia kaikista yksityiskohdista. Tarvitaan siis käytännön työväline, johon on selkeästi kirjattu ratkaisut yleisimpien tapausten osalta. Näin tuetaan esimiestä omassa työssään ja luodaan edellytykset henkilöstöä mahdollisimman tasa-arvoisesti kohtelevalle toiminnalle.
Lue lisää työterveyshuollon palvelukuvauksesta

Tee työpaikkaselvitys työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyönä

Varsin usein työpaikkaselvitys ja työpaikan riskinarviointi ovat toisistaan erillisiä prosesseja. Työpaikkaselvityksen tekee työterveyshuolto, työpaikan riskinarviointiprosessista vastaa puolestaan työsuojeluorganisaatio. Molemmat tähtäävät kuitenkin työpaikan työolosuhteiden arvioimiseen, parantamiseen ja työhyvinvoinnin tukemiseen. Kumpikin prosessi ja toimija hyötyisivät varmasti toisen osapuolen osaamisesta ja näkökulmasta; työterveyshuollon vahva terveydellisen merkityksen arvioinnin osaaminen yhdistyy hyvin työsuojelun riski- ja altiste-osaamiseen.

Tekemällä yhteistyötä voidaan siis hyötyä erilaisesta osaamisesta sekä luoda paremmat edellytykset onnistuneille kehittämistoimenpiteille. Yhteistyössä on voimaa!

Lue lisää työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyöstä työpaikkaselvityksissä

Tee yhteistyötä sisäilmasto-ongelmista viestimisessä

Sisäilmasto-ongelmat ovat usein monitahoinen ja haastavasti hallittava kokonaisuus. Ongelmiin on harvoin lääketieteellisesti, rakennusteknisesti tai mikrobiologisesti yksiselitteisiä vastauksia. Lisäksi sisäilmaan liittyvät teemat herättävät usein henkilöstössä pelkoja ja epävarmuutta. Tiivis ja toimiva yhteistyö sisäilmasto-ongelmissa ja niihin liittyvässä viestinnässä on keskeinen työterveysyhteistyön kohde.

Jotta asiasta saadaan hallittava, sisäilmastotyöryhmän työssä mukana olevien asiantuntijoiden täytyy keskustellen löytää yhteinen tavoite toiminnalleen, yhteinen näkemys käsiteltävästä asiasta, sopia rooleista, vastuista ja tavoista toimia yhteistyössä. Tarvitaan yhteistä keskustelua ja sopimista, käytännössä sisäilmastotyöryhmän työn johtamista. Yhteistyön toimintamalli jäsentää kunkin toimijan rooleja ja vastuita, selkiyttää toimintatapoja eri tilanteissa, järkeistää yhteydenpitoa, tekee viestinnästä selkeämpää ja systemaattisempaa.

Lue lisää työterveysyhteistyöstä sisäilmasto-ongelmissa