Työkyvyn tuen toimintamallin hiominen yhteistyössä

Työterveysyhteistyön molemmilla toimijoilla on usein oman toimintansa osalta kuvatut mallit työkyvyn tuesta. Yhteistyön tavoitteet eivät kuitenkaan ole aina selkeitä, vaan perustuvat oletuksiin toisen toimijan roolista ja käytännöistä. Tämän vuoksi työterveysyhteistyössä joudutaan reaktiivisesti ratkomaan vastaantulevia ongelmia, eikä työpaikan työkykytilannetta kokonaisuutena pystytä hahmottamaan.

Rakentamalla luottamusta toimijoiden välille, luomalla selkeämpää yhteistä näkemystä sekä sopimalla työterveysyhteistyön rooleista ja käytännöistä terävöitetään työterveysyhteistyötä ja mahdollistetaan ennakoiva toiminta.

Lue lisää työkyvyn tuen toimintamallista

Työpaikan työkyvyn tuen toimintamallin kehittäminen

Työpaikan työkyvyn tuen toimintamallin kehittäminen

Työkyvyn toimintamalli: varhaisen tuen prosessit

Lähes jokaisella organisaatiolla on varhaisen tuen tai varhaisen välittämisen malli. Toisinaan malli on organisaation itsensä luoma, toisinaan on omaksuttu työterveyshuollon tarjoama malli. Lähtökohtaisesti kumpikaan tapa ei ole toista parempi tai huonompi; oleellista on miten malli on käytössä organisaatiossa. Läheskään aina varhaisen välittämisen tai tuen mallin olemassa olo ei tarkoita sitä, että se olisi esimiehillä aktiivisesti käytössä ja että yhteistyökäytännöt työterveyshuollon kanssa olisivat selkeitä.

On huolehdittava siitä, että esimiehet osaavat hyödyntää sovittua toimintatapaa henkilöstön työkyvyn tueksi. Miettimällä valmiiksi toimintatavat myös vaikeisiin tai monimutkaisiin tilanteisiin varhaisen tuen tai välittämisen tilanteisiin luodaan esimiehille paremmat edellytykset onnistua työssään. Erityisesti ennakoivan toiminnan osalta tarvitaan selkeitä yhteisiä pelisääntöjä organisaation ja työterveyshuollon välille.

Lue lisää yhteistyöstä varhaisessa tuessa

Tee työkyvyn tuen roolit, vastuut ja kustannukset näkyviksi

Työkyvyn tuki on työterveysyhteistyön keskiössä. Toisinaan sen merkitys kuitenkin pääsee hukkumaan rutiiniluonteisten ja kaavamaisina toistuvien käytäntöjen alle. Joskus työkyvyn tuki jopa pelkistyy työpaikan näkökulmasta varhaisen tuen käytäntöinä ja työterveyshuollon näkökulmasta työterveysneuvotteluina. Tarvitaan selkeyttä työkyvyn tuen rooleihin ja vastuisiin, sekä selvää yhteyttä myös organisaation taloudelliseen puoleen.

Työkyvyttömyyden kustannusten tarkastelu yhdessä tuo esimiehille näkyväksi työkyvyttömyyden kustannukset, joita he eivät yleensä tunne ja alleviivaa ennakoivan toiminnan merkitystä myös taloudellisesta näkökulmasta. Tämän lisäksi ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tarkastelu yhdessä luo yhteistyölle mahdollisuuden uudella tavalla nähdä yhteinen tavoite toiminnalle, halun hakea ratkaisuja totuttua laajemmin ja varhaisemmin sekä tarjoaa pohjan syvällisemmälle keskustelulle.

Lue lisää työkyvyn tuen merkityksen korostamisesta

Hyödynnä organisaation hyvät ennakoivat mallit työterveysyhteistyöhön

Usein organisaatioissa on huolehdittu paremmin ja suunnitelmallisesti muista tuotannontekijöistä kuin ihmisistä. Mallintamalla liiketoiminnan hyvä käytäntö työkyvyn johtamiseen, se auttaa viemään asian nopeammin organisaation toimintatavaksi ja sitoutuminen on helpompaa.

Työpaikoilla ennakoiva ajatustapa voi olla tuttu koneiden ennakkohuoltosuunnitelmista. Kun koneita huolletaan, ne kestävät pidempään ja se johtaa tuotannon sujuvuuteen sekä tuotteiden laadukkuuteen. Tätä samaa ajattelutapaa voidaan hyödyntää henkilöstön terveyteen ja työkykyyn.

Lue lisää hyvien ennakoivien mallien omaksumisesta osaksi työkyvyn tukea ja yhteistyötä

ennakoivien mallien hyödyntäminen työterveysyhteistyössä

ennakoivien mallien hyödyntäminen työterveysyhteistyössä

Tunnista mahdollisuudet korvaavalle työlle

Korvaavan työn toimintamallin suunnittelu ja käyttöönotto testaa työterveysyhteistyön toimivuuden. Onnistuneeseen käyttöönottoon tarvitaan suurta sitoutumista toimintamalliin sekä huolellista valmistautumista yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. On sovittava yhteisistä pelisäännöistä sekä työpaikan sisällä että työterveyshuollon toiminnassa. On varmistettava ja sovittava mm. siitä, miten korvaava työ kirjautuu sairaspoissaoloja seuraaviin järjestelmiin.

Lue lisää korvaavan työn käyttöönotosta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

korvaavan työn käytäntö osana työterveysyhteistyötä

korvaavan työn käytäntö osana työterveysyhteistyötä