Vie varhaisen tuen keskustelut osaksi arkea

Suunnittelemalla ja kehittämällä organisaation varhaisen tuen toimintamalli yhteistyössä työterveyshuollon kanssa voidaan toimiva tiedonkulku kirjoittaa sisään prosessiin. Monilla työterveyshuolloilla on olemassa omat mallinsa ja käytäntönsä, mutta ne eivät sellaisenaan välttämättä istu organisaation toimintaan. Yhteisessä työskentelyssä on hyvä ottaa lähtökohdaksi joko organisaation hahmottelema tai työterveyshuollon malli.

Mallia ja toimintaa kehitettäessä on hyvä erottaa toisistaan työhön ja työnjärjestelyihin liittyvät asiat sekä henkilöstön terveyteen liittyvät asiat. Kummassakin tapauksessa tieto käydystä keskustelusta on kuitenkin hyvä toimittaa työterveyshuollolle sovittavalla tavalla. Tiedonkulun käytännöistä on hyvä luoda mahdollisimman yksiselitteiset ja mahdollisimman sujuvasti esimiesten ja työntekijöiden normaaliin työhön istuvat. Mallia kehitettäessä on erityisen tärkeää sopia yksityiskohtaisesti toimintatavoista ja vastuista. Esimerkiksi työterveysneuvotteluun valmistautuminen ja neuvottelun kulku on hyvä sopia tarkasti.

Lue lisää varhaisen tuen keskustelun viemisestä osaksi arkea

Hyödynnä työterveyshuoltoa esimiesten tukena muutoksissa

Muutostilanteissa esimiestyöhön kohdistuu suuria odotuksia. Esimiesasemassa toimivat joutuvat kohtaamaan paineita usein sekä ylemmän johdon että omien johdettaviensa taholta. Riippuen muutoksen luonteesta, paine voi kuormittaa esimiehiä merkittävän paljon.

Tarjoamalla muutostilanteissa esimiestyön tueksi työnohjauksellista, valmentavaa tai muulla tavalla organisoitua keskustelufoorumia, työterveyshuolto voi jo ennakoivasti tarjota esimiehille työkaluja henkisen kuormituksen käsittelemiseen. Muutostilanteiden aikana keskustelut työterveyshuollon asiantuntijan johdolla toimivat tärkeänä kanavana käsitellä ja purkaa esimiestyössä kertynyttä tunnekuormaa. Lisäksi keskustelut omien kollegoiden kanssa luovat yhteistä näkemystä muutosten toteuttamisesta sekä vahvistavat luottamusta esimiesten välillä. Työterveysyhteistyön tulisi olla niin systemaattista ja tiivistä, että on mahdollisuus arvioida muutokseen liittyviä kuormitustekijöitä, ennakoida muutoksen tuen tarvetta ja suunnitella siihen tarvittavia ratkaisuja

Lue lisää, miten työterveyshuolto voi tukea esimiestyötä muutoksessa

Hyöty irti työtoimintalähtöisestä työpaikkaselvityksestä

Uuden yksikön perustaminen tai muu iso organisaatiomuutos myllertää koko työyhteisöä. Perustehtävä voi olla kateissa ja yhteistyön mallit hukassa. Yksittäiset työnkuvat ja vastuut tarvitsevat läpikäyntiä. Työn arkeen pureutuva työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys auttaa sekä työntekijöitä että esimiehiä ja johtoa yhdessä löytämään arjen sujumista tukevia ratkaisuja. Työterveyshuolto asettuu prosessissa yhdessä työpaikan kanssa etsimään toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, jotka parantavat työn arjen sujumista ja edistävät työyhteisön työhyvinvointia.

Aidosti asiakaslähtöinen toimintatapa kohdentaa työtoimintalähtöisen työpaikkaselvityksen siten, että työpaikan erityiset piirteet ja tarpeet tulevat huomioiduiksi. Yksi mahdollisuus tukea työpaikkaa on tarjota työpaikan tueksi välitapaamisia työtoimintalähtöiseen prosessiin kuuluvien tapaamisten lisäksi. Myös kevyemmät, epämuodollisemmat työpaikkakatsaukset tukevat sujuvaa yhteistyötä ja syventävät työpaikkaselvitystä.

Lue lisää työn arkeen pureutuvasta työpaikkaselvityksestä.

työterveysyhteistyön kehittäminen

työterveysyhteistyön kehittäminen

Työterveysneuvotteluun valmistautuminen

Työterveysneuvottelut – tai kolmikantaneuvottelut kuten niitä toisissa organisaatioissa kutsutaan – ovat kaikille keskusteluun osallistujille haastava ja toisinaan jopa jännittävä tilaisuus. Työntekijä saattaa kokea epävarmuutta siitä, millä tavalla hänen terveydestään tullaan puhumaan ja mihin ratkaisuihin keskustelu hänen kohdallaan voi johtaa. Esimies saattaa olla ensimmäistä kertaa vastaavassa keskustelussa mukana ja kokea suurta epätietoisuutta siitä, mistä asioista hän voi keskustella ja mistä ei. Työterveyshuollon rooli ulkopuolisena asiantuntijana näissä keskusteluissa lienee selkein, mutta heille tarjotaan usein suurempaa vastuuta työtä koskevasta päätöksenteosta kuin mikä on mahdollista.

Työterveysneuvotteluihin kannattaa panostaa ja valmistautua. Organisaatioon kannattaa luoda käytäntö, jossa kuvataan koko varhaisen tuen toimintamalli, työterveysneuvottelu osana sitä sekä tarjotaan jokaiselle työterveysneuvottelun osallistujalle konkreettiset askeleet joiden avulla hän voi valmistautua neuvotteluun. Mitä konkreettisemmin työterveysneuvotteluun valmistautumisen askelet voidaan kuvata, sen helpompi niitä on seurata.

Lue lisää työterveysneuvotteluista työkyvyn tukena