ikajohtaminen-konkarit

Konkareille on tärkeää, että heidän kokemustaan arvostetaan työyhteisössä. Yksilöiden odotukset viimeisistä työvuosista kuitenkin vaihtelevat paljon: jotkut kaipaavat mahdollisuuksia kehittyä, jotkut nauttivat tulokkaiden opastajana toimimisesta ja jotkut haluavat tehdä tuttua työtä entiseen tapaan.

Konkarin osaamisen vahvuudet perustuvat pitkään työkokemukseen ja asiantuntemukseen. Ne auttavat häntä tekemään päätöksiä.

Tällaista kokemusperäistä osaamista, ennakointikykyä ja sujuvaa ongelmien ratkaisemista voi olla vaikea tunnistaa. Hiljainen tieto tulee näkyviin vasta, kun työssä sattuu jokin häiriötilanne. Silloin konkari joutuu pysähtymään ja pohtimaan tilannetta ja kokeilemaan vaihtoehtoisia ratkaisutapoja.

Työyhteisö pääsee oppimaan näistä tilanteista, kun töitä tehdään yhdessä. Parhaassa tapauksessa konkarin päätöksentekoprosessista keskustellaan jo tilanteen ollessa ”päällä” ja heti sen jälkeen. Edellytyksenä on luottamuksellinen ilmapiiri, jossa häiriötilanteita ei tulkita virheiksi vaan kehittämismahdollisuuksiksi.

Esimiehen tehtävä on varmistaa konkarin asiantuntemuksen hyödyntäminen työtehtäviä muokkaamalla. Osaamisen jakaminen vaatii aikaa ja oppimisesta kiinnostuneen työparin. Parhaimmillaan parityöskentely vähentää konkaria kuormittavia työvaiheita ja tuo lisää mielekkäitä, kokemuksesta ammentavia tehtäviä. Samalla hän voi saada uusia näkökulmia omaan työhönsä.

Oppimiskyky säilyy iän karttuessa

Vaikka konkarilla on etunaan pitkä työkokemus, hänenkin pitää jatkuvasti hankkia uusia tietoja ja taitoja. Tämä työelämän muutokseen liittyvä uuden oppimisen vaatimus saattaa joskus tuntua työläältä.

Kyky oppia ei kuitenkaan heikkene iän myötä. Sen sijaan konkarin luottamus omaan oppimiskykyynsä voi heiketä.

Taustalla on toisinaan kielteisiä kokemuksia aiemmista oppimistilanteista. Kokemukset voivat olla peräisin kouluajoilta tai ne voivat liittyä työpaikalla saatuun koulutukseen.

Hyviä periaatteita henkilöstökoulutuksen suunnittelussa ovat rauhallinen eteneminen, uuden asian sitominen aiemmin opittuun ja mahdollisuus harjoitella uutta taitoa omassa työssä. Myös esimiehen kannustava palaute on tärkeää.

Eläkkeelle siirtymisestä saa puhua

Jos konkari antaa töissä kriittistä tai rakentavaa palautetta, esimiehen ei kannata heti tulkita sitä muutosvastarinnaksi. Todennäköisesti konkari on sitoutunut organisaatioonsa ja haluaa vaikuttaa. Hän saattaa olla työyhteisössä se, joka ottaa puheeksi yhteisen kokemuksen, jota epävarmassa työsuhteessa olevat työkaverit eivät uskalla sanoa ääneen.

Esimiehen ei välttämättä ole helppo puhua konkarin kanssa tämän työurasuunnitelmista ja eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta. Työuran loppuvaiheen suunnitteleminen yhdessä on kuitenkin tarpeen. Hyvä suunnittelu mahdollistaa hiljaisen tiedon jakamisen, työn mielekkyyden säilymisen ja eläkkeelle siirtymisen konkarin kannalta hyvään aikaan.

Moni konkari haluaisi jatkaa töissä pidempään, jos esimies vain puhuisi tästä mahdollisuudesta. Myös eläkkeelle jo siirtyneen asiantemusta voidaan hyödyntää, jos siitä sovitaan organisaatiossa.