Kunnollinen perehdytys kannattaa

Hyvän perehdytyksen avulla uusi työntekijä tuntee pääsevänsä nopeasti osaksi työyhteisöä. Ennen tulokkaan saapumista pitää suunnitella läpi käytävät asiat, aikataulut ja se, kuka perehdyttämisestä huolehtii. Perehdytä nuori ainakin:

  • työtehtäviin, tavoitteisiin ja hänen omaan vastuualueeseensa
  • työtiloihin ja työvälineisiin
  • työvuoroihin ja muihin aikatauluihin
  • työ- ja tuotantomenetelmiin
  • turvallisiin työtapoihin
  • työhön liittyviin vaaroihin ja niiden torjumiseen
  • häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimiseen
  • työyhteisön toimintatapoihin ja pelisääntöihin

Uuden työntekijän tulosta on hyvä tiedottaa muille työntekijöille hyvissä ajoin, jotta he osaavat huomioida hänet. Työpaikalla tulisi olla myös perehdyttämissuunnitelma ja -aineisto.

Varaa perehdytykseen riittävästi aikaa ja käy asiat läpi pala kerrallaan. Se helpottaa tiedon omaksumista. Ota huomioon nuoren mahdollinen kokemattomuus. Vaikealta tuntuvia tilanteita voi ennakoida kertomalla etukäteen, miten niissä toimitaan.

Varmista oppiminen sekä seuraamalla työskentelyä että keskustelemalla. Muista kertoa myös tauoista, työpaikkaruokailusta ja muista mahdollisuuksista virkistäytymiseen.

Järjestä nuorelle mahdollisuuksia tutustua työyhteisön muihin jäseniin. Kannusta häntä kysymään neuvoa työkavereilta ja kerro, mistä hän löytää työtä ja turvallisuutta koskevia tietoja ja ohjeita. Tue nuoren verkostoitumista työyhteisössä. Oman työn hahmottaminen osaksi laajempaa kokonaisuutta lisää työn mielekkyyttä.

Hyvä esimies tukee tulokasta

Hyvä perehdytys auttaa nuorta oppimaan työtehtävät nopeammin ja poistaa epävarmuutta. Hän on kuitenkin vasta opettelemassa työssä tarvittavia taitoja. Siksi hän tarvitsee tavallista enemmän esimiehen tukea työntekoon. Tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että aluksi töitä tehdään yhdessä.

Lisäksi nuori tarvitsee myönteistä palautetta onnistumisistaan ja kokemusta siitä, että hän suoriutuu tehtävistään itsenäisesti. Rakentavan palautteen tulisi olla käytännönläheistä ja viedä oppimista eteenpäin. Esimiehen tuki auttaa löytämään oman paikan sekä edistää oppimista ja uralla kehittymistä.

Tehtävien tekninen suorittaminen voi viedä tulokkaalta paljon huomiota ja energiaa. Vasta oppimisen ja kokemuksen myötä hän pystyy työskentelemään vaivattomammin ja kiinnittämään enemmän huomiota ympäristöön ja esimerkiksi asiakkaisiin.

Nuorelle kannattaa antaa erilaisia tehtäviä, koska se mahdollistaa uusien taitojen opettelun ja säilyttää mielenkiinnon. Liian vaativat tehtävät liian varhain voivat kuitenkin aiheuttaa haitallista kuormitusta. Siksi tehtävien vaativuuden ja työntekijän osaamisen tulisi olla tasapainossa.

Tiimityö auttaa nuorta pääsemään työyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Samalla hänellä on tilaisuus oppia niiltä, jotka ovat olleet organisaatiossa pidempään. Näin luodaan myös mahdollisuuksia kokemusperäisen tiedon siirtymiseen.

Suunnitelmallinen perehdytys on tärkeää työturvallisuuden ja työn sujuvuuden kannalta – oli uusi työntekijä minkä ikäinen tahansa. Perehdytys on jatkuva prosessi, jota tarvitaan aina työtehtävien ja työmenetelmien muuttuessa.

Työssä ja uralla kehittyminen

Nuoret työntekijät arvostavat usein sitä, että he voivat kehittää osaamistaan ja edistää työuraansa. Nuorille kannattaakin antaa tietoa työn ja organisaation tarjoamista oppimis- ja kehittymismahdollisuuksista.

Henkilökohtainen tai ryhmässä toteutettava valmennus ja mentorointi tarjoavat keinoja tukea kehittymistä. Kun työuran eri vaiheissa olevat työntekijät toimivat yhdessä, myös konkarit voivat saada uusia ideoita itsensä ja työnsä kehittämiseen.

Muita keinoja edistää ammatillista kehittymistä ovat esimerkiksi henkilökohtaisten kehittämissuunnitelmien laatiminen, yksilöllinen palaute ja tavoitteita koskeva vuoropuhelu, jota voidaan käydä esimerkiksi kehityskeskusteluissa.