Monikulttuurisuus edellyttää kaikilta työpaikan toimijoilta uudenlaisia valmiuksia.

Esihenkilötyö ja johtaminen

 • Monikulttuurisesssa työpaikassa on varmistettava, että työpaikan esihenkilöillä on osaamista ja työkaluja monikulttuuristen työyhteisöjen johtamiseen.
 • Tilanneherkkyys, avoimuus ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä monikulttuurisen työpaikan esihenkilön ominaisuuksia.
 • Monikulttuurisuuden arvostaminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen on nostettava esiin strategiassa ja toiminnan suunnittelussa.
 • Yhdenvertaisuuden edistäminen ja hyvin toimivan monikulttuurisuuden aikaan saaminen edellyttää johdon, HR-ammattilaisten ja lähiesihenkilöiden yhteistyötä.

Erityistarpeet huomioiva perehdytys

 • Työpaikalla tulisi olla perehdytysmateriaalia ja -käytäntöjä, joissa on otettu huomioon maahanmuuttajien mahdolliset erityistarpeet esimerkiksi kielen osalta.
 • Perehdytys on hyvä aloittaa työntekijän vastuiden, velvollisuuksien ja oikeuksien selventämisellä. Suomalaiseen työelämään liittyvät oikeudet ja velvollisuudet voivat olla muualta tulleille vieraita.
 • Perehdyttämiseen tulee varata tavallista enemmän aikaa.
 • Uusia työntekijöitä tulee perehdyttää työtehtävien lisäksi laajemmin työpaikan käytäntöihin ja pelisääntöihin, myös vuorovaikutuksen osalta.

Vuorovaikutukseen kannustaminen

 • Eri kulttuuritaustaisten työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen tulisi kannustaa ja estää ryhmien klikkiytyminen.
 • Sujuvaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta voi edistää kaksisuuntaisella perehdytyksellä, esimerkiksi kehittämällä työyhteisön monikulttuurisuusvalmiuksia.
 • Työpaikalla tulisi pyrkiä keskustelemaan rakentavasti kulttuurien välisistä eroista ja samankaltaisuuksista siltä osin kuin ne vaikuttavat vuorovaikutukseen ja sujuvuuteen työssä.

Tasapuolisuus ja yhdenvertaisuus

 • Työntekijöitä tulee kohdella tasapuolisesti ja varmistaa, että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua työpaikan tarjoamiin koulutuksiin, kehittää omaa osaamistaan ja edetä uralla.
 • Monikulttuurisella työpaikalla on hyvä laatia yhdenvertaisuussuunnitelma ja seurata sen toteutumista.
 • Työpaikalla tulisi olla toimintaohjeet syrjintä- ja kiusaamistilanteisiin puuttumiseen ja niiden ratkaisuun.

Työterveyshuolto, työturvallisuus ja työsuojelu

 • Työyhteisön monikulttuurisuus on otettava huomioon työsuojelun, työterveyshuollon ja työturvallisuuden alueilla. Niihin liittyvän viestinnän on oltava kaikille ymmärrettävää.

Kielitaito ja viestintä

 • Muista kulttuureista tulleiden suomen tai ruotsin kielen taidon kehittymistä on hyvä tukea työpaikalla eri tavoin. Useimmissa töissä kieltä oppii työpaikalla työtä tehdessä, kunhan siihen annetaan mahdollisuus.
 • Työpaikan sisäisen viestinnän tulee olla ymmärrettävää myös niille, jotka eivät puhu sujuvaa suomea tai ruotsia.
 • Kielitaidon kehitys auttaa maahanmuuttajaa kiinnittymään omaan työpaikkaansa.
 • Joillakin työpaikoilla työkieli on muu kuin suomi tai ruotsi, kuten englanti. Tällöin on hyvä tukea henkilöstön englannin kielen taitoa siltä osin kun se on tarpeellista.

Maahanmuuttajat Suomen työmarkkinoilla

Suomalainen työelämä monikulttuuristuu. Eri syistä Suomeen tulevat maahanmuuttajat muodostavat hyvin moninaisen kokonaisuuden. Maahanmuuttajien kiinnittymistä suomalaiseen työelämään voidaan edistää kehittämällä sekä työpaikkojen että maahanmuuttajien osaamista ja valmiuksia sekä rakentamalla erilaisia työllistymis- ja kouluttautumispolkuja maahanmuuttajille. Näin edistetään suomalaisen työelämän hallittua moninaistumista.

 • Suomessa elää pysyvästi yli 330 000 maahanmuuttajataustaista henkilöä, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa (Tilastokeskus, 2016).
 • Yli 80 % suomen kansalaisuuden saaneista maahanmuuttajataustaisistataustaisista on työikäisiä, Suomessa syntyneistä noin 63 %
 • Yli puolet Suomeen muuttajista saapuu maahan opiskelun tai työn takia (Maahanmuuttovirasto, 2016).
 • Maahanmuuttajataustaisten miesten työllisyys on lähellä suomalaistaustaisten miesten tasoa, sen sijaan naisten työllisyys on 17 % matalampi kuin suomalaistaustaisilla naisilla (UTH tutkimus, 2016)
 • Maahanmuuttajataustaiset sijoittuvat suomalaisilla työmarkkinoilla hyvin erilaisiin tehtäviin oman koulutustaustan ja osaamisen perusteella. Tietyillä ammattialoilla, kuten siivouksessa ja hoitoalalla, maahanmuuttajien osuus on merkittävä.
 • Valtaosa maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä kokee suomalaisen työelämän myönteisesti (UTH tutkimus, 2016).