monikulttuurinen-tyoelama

Monikulttuurisuus tuo työpaikoille myös haasteita. Ne voivat liittyä yhteisen kielen puuttumiseen, kulttuurisidonnaisiin tapoihin ja odotuksiin työpaikkaa ja muita työntekijöitä kohtaan sekä ennakkoluuloihin.

Kulttuuriin liittyvät arvot, käsitykset ja odotukset esimerkiksi aikakäsityksestä ja sukupuolirooleista voivat näkyä työpaikalla eri tavoin. Työpaikalla tulisi keskustella avoimesti ja rakentavasti kulttuurien välisistä eroista ja samankaltaisuuksista. Erilaiset arvot ja taustat eivät muodostu kompastuskiveksi, jos yhteistyö työpaikalla perustuu avarakatseisuuteen ja toisten kunnioitukseen.

Erityisen tärkeää on sopia pelisäännöistä koskien sellaisia ilmiöitä, joita ei ennen maahanmuuttajien tuloa työpaikalle ole kohdattu. Tällaisia ilmiöitä voivat olla esimerkiksi työpaikalla rukoilu, työyhteisön tai asiakkaiden taholta tuleva syrjivä käyttäytyminen sekä aikaisemmasta suomalaisesta poikkeava pukeutuminen.

Koko työyhteisöä voi tukea kaksisuuntaisella perehdyttämisellä

Työyhteisöä voi tukea työpaikan kulttuurisen kirjon kasvaessa kaksisuuntaisella perehdyttämisellä, joka kouluttaa monikulttuurisuuteen. Perehdytyksessä keskustellaan erilaisuuden kohtaamisesta ja sen hyväksymisestä ja pyritään murtamaan ennakkoluuloja. Se voi olla eduksi etenkin työpaikoilla, joissa ei aiemmin ole ollut muiden kulttuurien edustajia.

Samalla on hyvä varmistaa, että organisaatio edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja myös kertoo siitä työntekijöille. Työntekijöitä kannattaa rohkaista tutustumaan toisiinsa, työtoverin tunteminen murtaa ennakkoluuloja.

Pohdittavaksi:

  • Kohdellaanko kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti riippumatta heidän taustastaan?
  • Järjestetäänkö työpaikalla toimintaa, jonka avulla pyritään lisäämään tietoisuutta eri kulttuureista?
  • Päätetäänkö kulttuuriin liittyvien tapojen ilmaisemisesta työntekijöiden näkemyksiä kuunnellen, silloin kun työtehtävien suorittaminen sen sallii (esimerkiksi ovatko rukoustauot mahdollisia)?