Hoitaja


Näin minä sain töitä -videossa tuodaan esille seikkoja, jotka vaikuttavat työllistymiseen sekä erilaisia työllistymistapoja. Tärkeää on oma aktiivisuus ja usko omaan tekemiseen. Harva saa heti valmistuttuaan unelmatyöpaikan tai vakituisen työn. Työkokemuksen hankkiminen erilaisten harjoittelujen ja pätkätöidenkin kautta avaa uusia ovia ja auttaa etenemään uralla.

Tutkija


Perehdyttämisvideossa korostetaan sitä, että perehdytys kuuluu kaikille ja on jokaisen oikeus.

Projektijohtaja


Minä ja työkaverit -videossa kuvataan tilannetta, jossa työyhteisöllä on suuri merkitys työssä jaksamisen ja työkyvyn kannalta. Työkaverit saattavat olla vasta maahan muuttaneen nuoren ainoat kaverit uudessa kotimaassa. Näin ollen hyvällä työyhteisöllä on tärkeä rooli myös kotoutumisen ja
uudessa maassa viihtymisen kannalta.

Linja-autonkuljettaja


Jaksan paremmin töissä kun… -videossa kerrotaan, miten monella tapaa omaa työkykyä voi tukea töissä ja miten suomalaiset työpaikat tukevat työntekijöidensä työkykyä. Työkyvyn tukemisen keinoja ovat mm. oikeanlaiset työolot, ergonomia, erilaiset joustot, taukotilat, työnantajien tarjoamat liikuntasetelit tai työpaikalla järjestetty liikunta.

Siivooja


Vapaa-aika virkistää -videossa kerrotaan vapaa-ajan merkityksestä työkyvylle. Se, miten omaa vapaa-aikaa käyttää, vaikuttaa väistämättä myös työkykyyn. Vapaa-ajalla on siis tärkeää riittävä lepääminen, oikeanlainen ruokailu ja mielekkäät harrastukset, jolloin saa ajatukset pois töistä. Lisäksi on tärkeää löytää sopiva tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä, jotta energiaa riittää molempiin.

 

5 vinkkiä, joilla edistää monikulttuurisen nuoren opiskelu- ja työkykyä

Opettajat, ohjaajat ja opiskelijatutorit voivat tukea monikulttuurisen nuoren opiskelu- ja työkykyä huomioimalla nämä viisi osa-aluetta.

 • Kieli- ja kulttuuriosaamisen kehittäminen
  Olemme kiinnostuneita eri kulttuureista.
  Kunnioitamme erilaisuutta.
  Huomioimme erilaiset kielitaidot: kirjakieli, ammattikieli, puhekieli, selkokieli.
  Opettelemme kieltä esimerkkien, kuvien ja eleiden avulla.
  Kannustamme suomen kielen käyttöön kaikessa toiminnassa.
  Huolehdimme, että työssä oppimisen jaksoilla voi käyttää suomen kieltä.
 • Arvoista keskusteleminen
  Pidämme silmät auki ja varmistamme, että jokainen hyväksytään omanlaisenaan.
  Keskustelemalla varmistamme, että olemme ymmärtäneet toisiamme.
  Muistamme, että erilaisten kulttuuristen linssien läpi maailma näyttää erilaiselta.
  Keskustelemalla luomme avoimen oppimisilmapiirin.
  Olemme kiinnostuneita siitä, mikä on tärkeää eri ihmisille.
  Neuvottelemme näkemyseroista eikä ristiriitoja lakaista maton alle.
 • Voimavaralähtöinen ohjaus
  Vahvistamme ja autamme löytämään opiskelijan kykyjä ja vahvuuksia.
  Annamme rakentavaa palautetta, jolla tuemme ammatillista kasvua.
  Edistämme oppimista pohtimalla opiskeluun ja työhön liittyviä haastavia tilanteita.
  Luomme yhteyksiä työelämään järjestämällä vertaistukea jo työllistyneiltä nuorilta.
  Tuemme opiskelijahuoltomme sekä opiskelija- ja ammattijärjestöjemme kautta kokonaisvaltaista hyvinvointia.
  Etsimme neuvottelemalla ratkaisuja tilanteisiin, joissa opiskelijoiden ja läheisten odotukset eivät kohtaa.
 • Luottamukseen perustuvan vuorovaikutuksen rakentaminen
  Kannustamme kokemusten ja osaamisen jakamiseen.
  Ymmärrämme, että tutustuminen uusiin ihmisiin vie aikaa.
  Luomme oppimistilanteita, joissa eri kulttuuritaustaiset opiskelijat tekevät yhteistyötä.
  Emme jätä ketään ulkopuolelle!
  Kuuntelemme kaikkia ja pidämme huolen siitä, että erilaiset mielipiteet otetaan huomioon.
 • Työkyvyn vaaliminen arvokkaimpana voimavarana
  Kannustamme terveellisiin elintapoihin.
  Korostamme ruokailun, liikunnan, unen, taukojen ja päihteettömyyden merkitystä.
  Innostamme virkistävään, voimavaroja vahvistavaan vapaa-ajan viettoon.
  Ohjaamme ergonomisiin työtapoihin sekä työsuojelu ja -turvallisuussäännösten tuntemiseen.
  Valmennamme ja ohjaamme opiskelijoita elintapoihin sekä työhön liittyvien riskien tuntemiseen ja hallintaan.