Muutoksen toteuttaminen aiheuttaa suuren määrän lisätyötä, niin organisaation ylimmälle johdolle kuin esimiehille ja suurissa organisaatiossa henkilöstöhallinnon asiantuntijoille, mutta myös työntekijöiden edustajille. Muutos vaatii paljon myös työntekijöiltä.

Työyhteisön toimintakykyä koetellaan muutosprosessin aikana.

Jokainen joutuu sopeutumaan organisaation, työprosessien ja työtapojen muutokseen, mutta myös käsittelemään muutokseen liittyvät tunteet.

Tyypillistä on, että työyhteisön toimintakykyä koetellaan muutosprosessin aikana. Organisaatiomuutokset ja niiden toteuttaminen keskeyttävät normaalit työrutiinit ja voivat näin alentaa tuottavuutta tilapäisesti.

Muutos tapahtuu vaiheittain

Muutos ei ole kerralla toteutettava toimenpide, vaan muutoksen toteuttaminen sisältää erilaisia osavaiheita, joista jokainen vaatii erilaista viestintää, osallistumismahdollisuuksia ja tukitoimia.

Muutosprosessin osavaiheet myös vaihtelevat: aina ei ole vain yhtä päätöksentekovaihetta, vaan päätöksentekokin voi edetä vaiheittain.

Lisää tietoa muutosprosessin aikana sovellettavista toimintatavoista löydät mielekkään muutosprosessin periaatteista. Tutustu myös eri toimijoiden rooleihin ja vastuisiin sekä hyviin käytäntöihin.