Huolimatta siitä, millaisesta organisaatiomuutoksesta on kyse, muutos luo työntekijöille usein epävarmuuden tunnetta. Tunne voi säilyä useita vuosia muutoksen jälkeen ja heikentää työntekijän hyvinvointia ja terveyttä. Työtyytyväisyys ja sitoutuminen työtehtäviin saattavat laskea muutosprosessin aikana ja elämänlaatu heikentyä esimerkiksi heikentyneen unen laadun takia. Myös sairauspoissaolot voivat lisääntyä.

Muutos aiheuttaa työntekijöille usein epävarmuuden tunnetta.

Organisaatiomuutoksen myötä työn vaatimukset ja kiire usein lisääntyvät. Tämä voi heikentää työntekijän hyvinvointia. Vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi kyynisyytenä, stressinä tai voimakkaimmillaan emotionaalisena uupumuksena. Muutosprosessin aikana esimiehen tuki saatetaan kokea liian vähäiseksi. Myös suhteet kollegoiden voivat heikentyä. Edellä kuvattu sosiaalisen tuen vähentyminen vaikuttaa edelleen kielteisesti hyvinvointiin.

Organisaatiomuutosten vaikutukset työntekijöiden hyvinvointiin riippuvat muun muassa seuraavista asioista:

  • Kuinka paljon muutos vaikuttaa työtehtäviin?
  • Kuinka muutoksen toteuttaminen koetaan?
  • Millainen tilanne työpaikalla on ennen muutosta?

Myös työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet ja voimavarat vaikuttava siihen, miten hän kokee muutokset ja kuinka hän selviyyy niistä.

Kaikille työntekijöille kannattaa tarjota tukea organisaatiomuutoksen aikana. Erityista tukea tarvitsevat henkilöt

  • joiden hyvinvointi on heikko jo ennen muutosta
  • joiden elämänhallinnan tunne ja luottamus omaan osaamiseen eivät ole vahvoja ja
  • joilla työllistymismahdollisuudet ovat heikommat.

Organisatiomuutos ei aina ole uhka työntekijän hyvinvoinnille. Organisaatiomuutoksen kokeminen myönteiseksi tukee hyvinvointia. Hyvässä tilanteessa ovat ne työntekijät, jotka ovat saaneet organisaatiolta paljon tukea jo ennen muutosta ja joilla on vahvat henkilökohtaiset resurssit, esimerkiksi vahva elämänhallinnan tunne.

Koettua hyvinvointia parantaa, jos muutoksen myötä esimerkiksi työn vastuullisuus ja itsenäisyys lisääntyvät. Muutos saattaa tarkoittaa myös entistä mielekkäämpiä työtehtäviä, jolloin kokemus omasta hyvinvoinnista voi lisääntyä.

Jokainen muutos on aina oma prosessinsa ja siihen liittyvät kokemukset yksilöllisiä. Muutoksia tapahtuu jatkuvasti ja työntekijä voi kohdata työuransa aikana useita muutoksia. Yhden muutosprosessin kokeminen ei kuitenkaan takaa sitä, että seuraavat olisivat helpompia. Muutoksenhallinta ja johtaminen ovat tärkeitä jokaisen organisaatiomuutoksen yhteydessä.