Toisinaan organisaatiomuutosta suunnitellaan pitkäjänteisesti. Esimerkiksi yritysostojen kohdalla sisäistä ja ulkoista valmistelua tehdään jo paljon ennen, kuin muutos tulee yleiseen tietoon. Toisinaan niihin voidaan joutua yllättäen: esimerkiksi taloudellisen tilanteen muututtua. Muutoksiin varautuminen on siten vaikeaa, mutta työpaikoissa, joissa omia toimintatapoja kehitetään, huolehditaan työilmapiiristä, henkilöstön hyvinvoinnista sekä osaamisesta, on hyvä lähtötilanne myös muutosten alkaessa.

Hyvän lähtötilanteen perustekijöitä

  • Johto ja esimiehet ovat huolehtineet omalta osaltaan, että työntekijät tietävät tehtävänsä ja tavoitteensa ja että heillä on tarvittava osaaminen ja työkyky tehtävien toteuttamiseksi.
  • Työtä tehdään turvallisessa ja toimivassa työskentely-ympäristössä.
  • Työntekijät saavat osallistua omaa työtään koskeviin päätöksiin, he kokevat työnsä mielekkääksi ja heidän osaamistaan arvostetaan.
  • Työyhteisössä huolehditaan ja tuetaan toisia – niin työntekijät keskenään kuin johto, esimiehet ja työntekijät toisiaan.

Ihmisten henkilökohtaiset voimavarat vaihtelevat erilaisten elämäntilanteiden mukaan.Tämän vuoksi työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin, osaamiseen ja työllistymismahdollisuuksiin tulee kiinnittää jatkuvasti huomiota.

Hyvinvoinnin näkökulmasta muutoksissa parhaiten selviää, kun

  • oma tunne-elämä on tasapainossa ja luottaa omaan selviytymiseensä
  • itsellä on varmuus omasta osaamisesta työssä ja sitä kautta tietoisuus siitä, että selviää muuttuvistakin työtehtävistään
  • kehittää omaa osaamistaan ja ylläpitää ammattitaitoaan jatkuvasti
  • tukena on hyvä työyhteisö ja johtaminen.

Tuleviin muutoksiin valmistautumiseen ja niistä selviytymiseen vaikuttavat paitsi henkilökohtaiset ominaisuudet ja voimavarat myös aiemmat kokemukset muutoksista. Hyvät henkilökohtaiset voimavarat suojaavat hyvinvointia silloinkin, kun henkilö kokee muutoksen vaikuttavan omaan työhön ja asemaan kielteisesti.