terveyden-edistaminen

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on työnantajien ja työntekijöiden yhteinen asia. Myös yhteiskunnan rakenteiden pitää tukea tätä päämäärää. Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja on menestyksellistä vain, jos kaikki keskeiset tahot ovat motivoituneita ja osallistuvat toimintaan.

Terveyttä edistävä työpaikka:

 • kehittää työtä, työyhteisöä ja työympäristöä.
 • kannustaa työntekijöitään aktiiviseen osallistumiseen.
 • rohkaisee henkilöstöään kehittämään itseään.

Terveyden ja työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla on osa johtamista

Henkilöstön hyvinvointia kannattaa tukea, sillä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaatiolle kilpailuvaltti. Pysyvää ja pitkäkestoista vaikuttavuutta ei saavuteta työstä irrallisilla terveystempauksilla. Terveyden edistäminen on kokonaisvaltaista ja laaja-alaista. Toiminta kohdistuu esim. henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen.

Kokonaisvaltaisen työpaikan terveyttä edistävä toiminta noudattaa seuraavia periaatteita:

 • terveyden edistäminen on huomioitu kaikilla organisaation tasoilla ja toiminnoissa
 • johtaminen on osallistavaa
 • koko henkilöstö on mukana toiminnassa
 • terveyden edistämisen näkökulma on mukana kaikessa päätöksenteossa
 • toiminta noudattaa prosessin hallinnan periaatteita: – tarpeiden arviointi – tärkeysjärjestyksen hahmotus – suunnittelu – toimeenpano – seuranta – arviointi
 • terveyden edistäminen on osa johtamisjärjestelmiä, rakenteita ja prosesseja
 • toiminta on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä.

Terveyttä edistävän työpaikan kriteerit

Työpaikalla terveyteen vaikuttavien tekijöiden kirjo on laaja.

Työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavat:

 • johtamiskäytännöt
 • työyhteisöjen toimivuus
 • töiden organisointi
 • henkilöstön osaaminen ja voimavarat
 • työympäristö ja työturvallisuus
 • hyvät kumppanuudet, verkostot ja yhteistyö sekä
 • työterveyshuolto strategisena kumppanina.

Terveyttä ja työhyvinvointia yhteisesti kehittäen

Terveyttä edistävää työpaikkaa kehitetään yhteiskehittämismenetelmällä, johon osallistuvat organisaation koko henkilöstö, työterveyshuollon edustajat sekä Työterveyslaitoksen asiantuntijat. Organisaation terveys- ja hyvinvointitekijät tunnistetaan henkilöstön ja asiantuntijoiden työpajatyönä, johon henkilöstö tuo työnsä ja työolojensa asiantuntijuuden ja TTL:n asiantuntijat tutkimus- ja kehittämistiedon.

Keskeistä yhteiskehittämismenetelmässä on osallistuminen ja sitoutuminen:

 • henkilöstö itse tuottaa terveyttä edistävän työpaikan kriteerit,
 • valitsee kehittämiskohteet,
 • suunnittelee kehittämistoimet sekä
 • arvioi kehittämisen onnistumisen.

Johto ja esimiehet oppivat uudenlaisen toimintatavan johtaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä työpaikalla. Osallistumisen myötä jokainen voimaantuu edistämään terveyttä ja työhyvinvointia työpaikalla. Yhteiskehittäminen edistää vuorovaikutusta ja vahvistaa yhteistyötä sekä organisaation sisällä että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kriteeristöstä jää organisaatiolle työväline terveys- ja hyvinvointitekijöiden pysyvään arviointiin ja kehittämiseen. Oleellista on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vakiintuminen pysyväksi toiminnaksi organisaatiossa.