tyohyvinvointi

Työhyvinvointi on sekä työnantajan että työntekijän vastuulla. He ylläpitävät ja kehittävät työhyvinvointia yhdessä. Työhyvinvoinnin edistäminen työpaikalla tapahtuu aina johtajien, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyönä. Muita keskeisiä toimijoita ovat työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. Työhyvinvoinnin ylläpitämisessä työpaikan tärkeä kumppani on työterveyshuolto.

Hyvinvointi syntyy työn arjessa ja on osa johtamista

Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa. Se syntyy pääasiassa työn arjessa. Työhyvinvointia ei saavuteta työstä irrallisilla terveystempauksilla. Hyvinvointia edistävä toiminta on läpileikkaavaa ja pitkäjänteistä. Se kohdistuu esimerkiksi henkilöstöön, työympäristöön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen.

Työhyvinvointi on investointi

Työhyvinvointi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn, taloudelliseen tulokseen ja maineeseen. Hyvin suunnitellut investoinnit työhyvinvointiin voivat maksaa itsensä moninkertaisina takaisin.

Tutkimusten mukaan työhyvinvoinnilla on merkittävä myönteinen yhteys yritysten tulosmittareihin kuten tuottavuuteen, voittoon, asiakastyytyväisyyteen, työntekijöiden vähäisempään vaihtuvuuteen, sairauspoissaoloihin ja tapaturmiin.

Hyvinvoivassa työyhteisössä

 • ollaan avoimia ja luotetaan
 • innostetaan ja kannustetaan
 • puhalletaan yhteen hiileen
 • annetaan myönteistä palautetta
 • pidetään työmäärä aisoissa
 • uskalletaan puhua ongelmistakin
 • säilytetään toimintakyky muutostilanteissa.

Hyvinvoiva työntekijä

 • on motivoitunut ja vastuuntuntoinen
 • pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan ja osaamistaan
 • tuntee työnsä tavoitteet
 • saa palautetta työstään
 • kokee itsensä tarpeelliseksi
 • kokee työssään riittävästi sekä itsenäisyyttä että yhteenkuuluvuutta
 • onnistuu ja innostuu työssään, kokee työn imua.

Katso pieniä tarinoita työhyvinvoinnista