tyon-kehittaminen

Työn kehittäminen on tärkeää, sillä työn tekemisen tavat ja maailma, jossa elämme ovat nykyisin jatkuvassa muutoksessa. Työn tekemisen pitää olla terveellistä, turvallista, mielekästä ja hallittavaa. Merkittävä työhyvinvoinnin uhka on työn mielekkyyden ja yhteisen tarkoituksen hämärtyminen muutoksen keskellä.

Miten muutosten keskellä hahmotetaan tärkeimmät kehittämishaasteet?

Digitalisaatio on tuonut mukanaan kokonaisvaltaisen tuotanto- ja toimintatapojen muutoksen. Monet työt eivät enää koostu selkeärajaisista tehtävistä. Roolit ja toimenkuvat ovat yhä laajempia ja sisältävät monia vastuita. Koko työyhteisön toiminta muokkautuu jatkuvasti.

Nykyisin kehittämisen tavoitteena on usein

  • toimintakonseptien jatkuva uudistaminen
  • nopeatempoinen innovointi
  • verkostomainen asiantuntijuus- ja organisaatiorajat ylittävä toiminta.

Muuttuvissa tilanteissa sekä työn tekijät, esimiehet että kehittämisasiantuntijat tarvitsevat yhteisiä välineitä toiminnan arviointiin kokonaisuutena:

  • Mitä teemme, kenelle ja miksi?
  • Millä välineillä, järjestelmillä, periaatteilla ja toimintatavoilla saamme tuloksen aikaan?
  • Minkälaisessa kokonaismuutoksessa nämä toiminnan osatekijät ovat?

Työn arki on täynnä erilaisia pulmia, jotka estävät työn sujuvuutta ja rassaavat työyhteisöä. Lähtökohta työn kehittämisessä on, että työhyvinvointia voidaan parhaiten edistää lisäämällä työntekijöiden ja työyhteisöjen aktiivista toimijuutta ja vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä hallinnassa ja kehittämisessä.

Resilientti työyhteisö joustaa, ennakoi ja oppii yhdessä

Resilienssillä tarkoitetaan tapauskohtaista ketteryyttä ja muuntautumiskykyä ja sitä, että toimintaa kehitetään ja tilanteita ennakoidaan jatkuvasti. Resilientissä työyhteisössä ei tyydytä pelkkiin tilannekohtaisiin pikaratkaisuihin, vaan ymmärretään, että yksittäistä ohjetta tai työtapaa kehittämällä ongelma mahdollisesti vain siirtyy eteenpäin.