tyopaikkakiusaaminen-uusi

Työpaikkakiusaaminen on toistuvaa, pitkään jatkuvaa ja systemaattista kielteistä kohtelua, loukkaamista, alistamista ja mitätöintiä. Kiusaaminen etenee prosessina, jonka seurauksena kohteeksi joutunut ajautuu puolustuskyvyttömään tilanteeseen. Arjen ohimenevä huono kohtelu muuttuu kiusaamiseksi, kun asiaton ja loukkaava käyttäytyminen on toistuvaa, systemaattista ja jatkuvaa.

Pitkään jatkuneen kiusaamiskokemuksen kustannukset voivat nousta useisiin kymmeniin tuhansiin euroihin.

Kiusaamisella vaikutetaan yksilön mahdollisuuksiin tehdä työtään sekä hänen maineeseensa ja mahdollisuuksiinsa kommunikoida muiden kanssa työyhteisössä. Kiusaamisen ja jatkuvan epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuminen heikentää hyvinvointia.

Kiusaaja on useimmin yksi tai useampi työtoveri, toiseksi yleisimmin lähiesihenkilö. Kiusaaja voi myös olla alainen tai jokin ryhmä. Kun kiusaamistilanne jatkuu pitkään, voi työntekijä kokea olevansa koko työyhteisön kiusaama.

Yli 100 000 palkansaajaa kokee olevansa kiusaamisen kohteena työpaikallaan.(*

Kiusatuksi tuleminen on vakava sosiaalinen konfliktitilanne, joka lisää stressiä ja heikentää hyvinvointia. Työyhteisössä ilmenevä kiusaaminen heijastuu myös sitä havainnoiviin ja työyhteisön toimivuuteen.

Kiusaamisen tunnistamista voi häiritä usean eri käsitteen käyttö samasta asiasta. Käsitteitä ovat henkinen väkivalta, kiusaaminen, häirintä ja epäasiallinen kohtelu. Arjessa näillä sanoilla tarkoitetaan yleensä samaa asiaa.

Kiusaamisen nollatoleranssi

Kiusaamisen nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että työyhteisössä ei hyväksytä eikä suvaita minkäänlaista kiusaavaa ja epäasiallista käyttäytymistä.

Työpaikalla vallitsee nollatoleranssi, kun:

  • Johto viestittää, että minkäänlaista häirintää tai kiusaamista ei hyväksytä.
  • Kiusaamista kokeva ottaa asian puheeksi.
  • Jokainen työyhteisön jäsen nostaa epäasiallisen kohtelun ja kiusaamisen puheeksi ja puuttuu siihen sitä havaitessaan tai siitä kuullessaan.
  • Esihenkilö puuttuu tilanteeseen asianmukaisesti ja viivytyksettä saatuaan tiedon kiusaamiskokemuksesta ja -havainnosta.

*) Tieto perustuu työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometriin, jonka mukaan 5 % oli kokenut työpaikkakiusaamista vuonna 2017. Työllisiä oli vuoden 2017 joulukuussa 2 469 000 (Tilastokeskus, virhemarginaali ±33 000), joten yleistettynä koko työntekijäväestöön tämä tarkoittaa noin 122-125 000 työssäkäyvää ihmistä.