Vihreä: Asiallinen, tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtelu. Keltainen: Ajoittainen, epäasiallinen tai epäkohtelias kohtelu. Punainen: Toistuva epäasiallinen kohtelu, kiusaaminen.

Epäasiallinen käyttäytyminen työpaikalla ei ole vastuullista työkäyttäytymistä. Tiettyyn rajaan asti ajoittaista huonoa käytöstä tulee kuitenkin sietää – esimerkiksi sitä, että joku ei jonain aamuna tervehdi tai sitä, että joku pari kertaa vuodessa nakkelee niskojaan kahvihuoneessa.

Seuraavat tilanteet eivät pääsääntöisesti ole kiusaamista:

 • Toimintaan liittyviä ongelmia käsitellään työyhteisössä tai organisaatiossa, vaikka asian käsittely olisi jonkun mielestä epämiellyttävää.
 • Työhön liittyvistä asioista, päätöksistä tai tulkinnoista syntyy ristiriitaa ja asianomaiset tästä syystä tuntevat epävarmuutta ja ahdistusta.
 • Työntekijälle annetaan työtehtäviä ja seurataan tuloksia.
 • Työntekijälle annetaan perusteltu kurinpidollinen rangaistus.
 • Työtehtäviä tai -organisaatiota perustellusti muutetaan ja työntekijän kanssa on keskusteltu asiasta.
 • Työnantaja ohjaa henkilön työkyvyn selvitykseen keskusteltuaan ensin hänen kanssaan työn tekemisessä ilmenevistä vaikeuksista.

Vastuuton työkäyttäytyminen

Vastuuton työkäyttäytyminen ei ole varsinaisesti kiusaamista. Se tarkoittaa sellaista käyttäytymistä työyhteisössä, joka häiritsee ja vaikeuttaa työyhteisön toimintaa ja aiheuttaa mielipahaa, ärtymystä ja työmotivaation laskua muissa työyhteisön jäsenissä.

Kohde voi jatkuvasti vaihtua tai käyttäytyminen voi kohdistua kaikkiin yhtä lailla. Vastuuton työkäyttäytyminen voi myös olla satunnaista tai kertaluontoista.

Esimerkkejä vastuuttomasta työkäyttäytymisestä ovat mm.

 • valtuuksien ylitykset, omavaltainen käytös
 • työaikojen noudattamatta jättäminen
 • yhteisten työtä ja työyhteisössä toimimista koskevien sopimusten ja pelisääntöjen noudattamatta jättäminen
 • työroolista lipsuminen
 • muiden työyhteisön jäsenten aiheeton syyttely
 • muiden osaamista ja työtä kyseenalaistava toiminta
 • dramaattiset tunteenpurkaukset
 • laiminlyönnit ja muu vastuuttomuus
 • kieltäytyminen esimiehen antamista tehtävistä
 • erikoisoikeuksien vaatiminen ja ottaminen
 • mielen osoittaminen eri tavoin
 • työnantajan omaisuuden tai tilojen väärinkäyttö.

Vastuuttoman työkäyttäytymisen puheeksi ottaminen ja lopettaminen on aina esimiehen tehtävä.

Kiusaako esimies?

Ajoittain voi syntyä epäselvyyttä siitä, onko esimiehen käyttäytyminen kiusaamista vai ei. Esimiehellä on työnjohto- eli niin sanottu direktio-oikeus. Esimies vastaa töiden sujumisesta ja siitä, että työt tulevat tehdyksi. Hänen oikeutensa ja velvollisuutensa on jakaa ja organisoida tehtäviä ja huolehtia siitä, että työt sujuvat.

Vaikka omalle kohdalle osuvat esimiehen päätökset eivät tuntuisi mukavilta, kyse ei ole kiusaamisesta. Kiusaamista voi olla, mikäli esimies kohtelee esim. työjärjestelyjen, työajan tai työn tulosten seurannan, lomalle tai koulutukseen pääsyn osalta jotakuta työntekijää säännönmukaisesti ja jatkuvasti eri tavoin kuin muita työntekijöitä. Tällöin tilanne on aina selvitettävä.

Esimerkki

Työntekijä ei noudattanut työpaikan yleisiä työohjeita. Esimies otti asian keskusteluun tarkistaakseen, että työntekijä varmasti oli tietoinen ohjeista. Esimies antoi määräyksen toimia jatkossa tunnollisemmin. Työntekijä kuitenkin jatkoi omapäistä toimintaansa ja asioista keskusteltiin useamman kerran vakavasti, mutta oleellista korjausta ei tapahtunut hänen toiminnassaan.

Esimies joutui taas puuttumaan työntekijän toimintaan, kun tämä lähti ilmoittamatta pois puhelinpäivystysvuorostaan kesken työvuoron. Päivystyksessä ei ollut muita, joten toimintaprosessi jäi yrityksen toiminnan kannalta vaaralliseen tilaan. Työntekijä totesi puhuttelussa, että puhelinpäivystykseen ei hänen arvionsa mukaan tule yöllä kiireellisiä puheluita. Esimiehen puhuttelun jälkeen työntekijä teki ylemmälle esimiehelle ilmoituksen, että esimies kiusaa häntä.

Asiasta järjestettiin palaveri, jossa todettiin, ettei kyse ollut kiusaamisesta. Esimiehellä on oikeus ja velvollisuus valvoa töitä ja oikeus ongelmatilanteissa ottaa asiat esiin alaisensa kanssa. Työntekijä välttyi varoitukselta, mutta palaverissa todettiin varoituksenkin antamisen olevan mahdollista, jos hän ei jatkossa noudata työnjohdon ohjeita. Palaverista tehtiin muistio osallisille ja yrityksen henkilöstöhallintoon.