kiusatuksi-joutuminen

Joskus voi kestää viikkoja, jopa kuukausia, ennen kuin kielteisen kohtelun jatkuvuuteen ja toistuvuuteen havahtuu. Aluksi voi olla vain epämääräinen tunne, että kaikki ei ole kohdallaan. Kiusatuksi joutuminen tuntuu monesta epäuskottavalta.

Merkkejä ja havaintoja kiusaamisesta

 • Asiat eivät ole kuten ennen, jokin alkaa vaivata tai askarruttaa sinua.
 • Sinulla on epämääräinen, hämmentynyt olo, mitä oikein tapahtuu.
 • Jonkun käyttäytyminen tai toiminta nostattaa sinussa kielteisiä tunteita.
 • Et haluaisi kohdata tai mieluusti välttelet kohtaamista jonkun tai joidenkin kanssa.
 • Jokin vuorovaikutuksessa jonkun kanssa tai jonkun käyttäytymisessä alkaa häiritä sinua.
 • Vuorovaikutuksessa tai yhteistyössä jonkun kanssa alkaa ilmetä ongelmia.
 • Koet, että et pääse työyhteisösi täysivaltaiseksi jäseneksi.
 • Jännitteet vuorovaikutuksessa alkavat nakertaa voimavarojasi.

Jos olet hämmentynyt ja epäilet havainneesi tai tulkinneesi tilanteet väärin, keskustele kokemuksestasi sellaisen henkilön, esimerkiksi työtoverin kanssa, jolta uskot saavasi totuudenmukaista palautetta. Vertaa omaa kokemustasi hänen havaintoihinsa ja vaikutelmaansa tilanteesta.

Pidä päiväkirjaa tapahtumista: mitä tapahtui, milloin, miten koit tilanteen, keitä tilanteessa oli läsnä. Kirjaaminen auttaa itseäsi hahmottamaan tilanteen jatkuvuuden ja on hyödyksi, kun kerrot kokemuksistasi esimiehelle.

Näin otat epäasialliseksi ja kiusaavaksi kokemasi käyttäytyminen puheeksi kielteisesti käyttäytyneen kanssa

 • Kerro, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut epäasiallisena ja miltä sinusta tuntuu.
 • Pyydä häntä lopettamaan.
 • Puhu käyttäytymisestä, älä ihmisen ominaisuuksista.
 • Pyydä tarvitessasi työtoveri tueksesi tähän puheeksi ottamiseen.

Jos sinusta tuntuu vaikealta ottaa asia puheeksi kiusaavasti käyttäytyvän henkilön kanssa, vie asia suoraan esimiehelle. Tukea asian viemisessä esimiehen tietoon saat tarvitessasi esimerkiksi työsuojeluvaltuutetultasi tai työterveyshuollosta.

Monilla työpaikoilla on lomake, jolla tehdään ilmoitus epäasiallisesta kohtelusta ja kiusaamisesta. Täytä sellainen. Mikäli työpaikallasi ei ole tällaista käytäntöä, kerro esimiehellesi, että haluat keskustella hänen kanssaan kokemastasi kiusaamisesta. Pyydä häntä järjestämään aikaa tällaiseen keskusteluun. Mikäli koet kiusaajaksi esimiehesi, ilmoita asiasta hänen esimiehelleen.

Mikäli esimies ei kohtuullisessa ajassa ryhdy toimenpiteisiin asian selvittämiseksi (suositus on kaksi viikkoa), voit viedä tiedon asiasta ja tekemästäsi ilmoituksesta esimiehesi esimiehelle. Työsuojeluviranomainen valvoo työturvallisuuslain noudattamista, ja mikäli työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin saatuaan ilmoituksen koetusta häirinnästä ja kiusaamisesta, asiasta voi tehdä valvontapyynnön työsuojeluviranomaiselle.

Näin valmistaudut keskusteluun esimiehen kanssa

 • Kirjaa tilanteet, joissa olet kokenut tulleesi kiusatuksi. Näin muistat tilanteet paremmin ja saat kerrottua niistä selkeästi.
 • Kerää mahdollinen kirjallinen aineisto (epäasialliset sähköpostit, tekstiviestit).
 • Mikäli sinun on helpompi ilmaista itseäsi kirjallisesti, kirjoita kokemuksistasi. Voit antaa kirjoituksesi esimiehelle jo ennen yhteistä keskusteluanne. Sovi esimiehen kanssa, mihin hän voi käyttää kirjoittamaasi kuvausta.
 • Mieti, mikä on tavoitteesi tilanteen muuttumisen kannalta. Tavoitteen tulee olla realistinen ja kohtuullinen. Mitä pitäisi tapahtua, että voit jättää asian taaksesi?
 • Mieti, mitä olet itse valmis tekemään tilanteen rauhoittamiseksi.

Keskustelussa esimiehen kanssa

 • Kerro esimiehelle konkreettisista tilanteista, joissa olet kokenut tulleesi kiusatuksi: mitä on tapahtunut ja miten olet kokenut sen.
 • Henkilöllä, jonka koet kiusaavan sinua, on oikeus saada tietää, minkälaisen käyttäytymisen tai toiminnan koet kiusaamisena. Näin annat hänelle mahdollisuuden muuttaa toimintaansa.
 • Puhu asiallisesti, vältä puhumasta henkilöstä loukkaavasti ja epäasiallisesti, vaikka hän olisi mielestäsi sen ansainnut. Älä puhu siitä, millainen hän on mielestäsi luonteeltaan. Kun toimit näin, myös esimies suhtautuu asiaan todennäköisemmin asiallisesti ja hänen on helpompi lähteä selvittämään asiaa.
 • Ole jämäkkä ja vaadi esimiestä toimimaan. Mikäli työpaikallasi on toimintamalli ja -ohjeistus kiusaamiskokemusten selvittämiseen, pyydä esimiestä toimimaan työpaikan toimintamallin edellyttämällä tavalla.
 • Sovi esimiehen kanssa, kerrotaanko tilanteen käsittelystä (ja jos, milloin) työyhteisön muille jäsenille.
 • Tarpeen vaatiessa voit pyytää esimiestä allekirjoittamaan paperin, että hän on saanut tiedon kokemastasi kiusaamisesta. Jos käy niin, että esimies ei ryhdy toimenpiteisiin ja joudut viemään asian ylemmälle esimiehelle tai työsuojeluviranomaiselle, paperista voi olla hyötyä.
 • Sovi esimiehen kanssa, milloin asiaan viimeistään palataan.

Hyvä toimintatapa on, että esimies keskustelee ensin erikseen sinun kanssasi ja sitten sen henkilön kanssa, jonka käyttäytymisen koet kiusaamisena. Tämän jälkeen hän etenee tilanteen edellyttämällä tavalla. Saadakseen kokonaisvaltaisemman kuvan tilanteesta esimies voi kerätä lisätietoa esimerkiksi työtovereiltasi heidän havainnoistaan.

Tämän jälkeen esimies järjestää yhteisen kokouksen sinun ja kokemasi kiusaajan kanssa. Mukana voi olla myös muita henkilöitä. Voit pyytää tueksesi esimerkiksi työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen. Hyvä tapa on ilmoittaa tästä niin, että myös vastapuolesi voi ottaa palaveriin tukihenkilön itselleen. Esimies voi ryhtyä myös muihin tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Valmistaudu yhteiskeskusteluun

Valmistautuminen auttaa sinua kertomaan kokemuksistasi jäsentyneesti ja selkeästi. Se auttaa sinua myös säilyttämään mielenmalttisi.

 • Valmistaudu kuvailemaan konkreettisesti tilanteita, joissa olet kokenut tulleesi kohdelluksi epäasiallisesti ja kiusaavasti. Mieti, mitä haluat erityisesti tuoda esiin ja käsitellä. Joskus oikeiden sanojen löytäminen on ahdistavassa ja stressaavassa tilanteessa vaikeaa. Tähän auttaa asioiden kirjoittaminen paperille etukäteen.
 • Valmistaudu siihen, että voit saada palautetta myös itsestäsi, omasta toiminnastasi ja käyttäytymisestäsi.
 • Mieti omia ehdotuksiasi tilanteen korjaamiseksi. Mitä tulisi tehdä ja mistä tulisi sopia? Mitä olet valmis tekemään itse?
  Yhteiskeskustelun tavoitteena on löytää tilanteeseen ratkaisu ja tehdä tarvittavat työhön ja/tai käyttäytymiseen liittyvät sopimukset.

Yhteiskeskustelussa tilannetta käsitellään molempien/kaikkien osapuolten näkökulmasta. Jokaiselle annetaan tasapuolinen mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä, kokemuksensa ja tulkintansa tilanteesta.

 • Pyri säilyttämään keskustelussa malttisi ja vältä henkilökohtaisia loukkauksia. Puhu siitä, mitä on mielestäsi tapahtunut ja miten olet sen kokenut.
 • Pyri olemaan aktiivinen ratkaisun löytymiseksi ja sopimukseen pääsemiseksi.
 • Ole valmis ottamaan vastaan anteeksipyyntö ja antamaan anteeksi.
 • Mikäli todetaan, että kiusaamista on tapahtunut, esimiehen tehtävä on sopimuksin ja työnantajan keinoin lopettaa se.
 • Työhön ja käyttäytymiseen tehtävistä sopimuksista ja toimenpiteistä tehdään muistio.
 • Esimies voi päätyä myös siihen, että kiusaamista ei ole tapahtunut. Pyydä esimieheltä tarvittaessa perustelut, miksi hän on tullut tähän johtopäätökseen. Välillänne on voinut olla muita ristiriitoja, joiden selvittämistä yhteinen keskustelu myös palvelee.
 • Jos olet kokenut, että esimiehesi kiusaa sinua, selvittely voi päätyä myös siihen, että esimiehen toiminnassa on ollut kyse hänen työnjohto-oikeutensa puitteissa tekemistä työjärjestelyistä, muutoksista tai päätöksistä.

Hoida työsi ja itseäsi

Kiusatuksi joutuminen on voimakas sosiaalinen stressitilanne. Erilaiset hyvinvoinnin ja jaksamisen ongelmat ja stressioireet kuten ahdistuneisuus, ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet, univaikeudet ja masentuneisuus ovat tavallisia. Myös voimakkaat epäoikeudenmukaisuuden, kiukun ja jopa vihan tunteet ovat tavallisia ja ymmärrettäviä.  Kiusaamiskokemuksen selvittelyprosessi kuluttaa voimavaroja.

On tärkeää, että selvittelynkin ajan hoidat omat työtehtäväsi ja kohtelet muita asiallisesti. Älä laiminlyö tehtäviäsi, ettei sinua voida syyttää siitä tai työstä kieltäytymisestä. Älä vastaa kiusaamiseen ”samalla mitalla”, vaan pyri olemaan asiallinen kaikessa ja kaikkia kohtaan. Ilmoita aina asianmukaisesti kaikista poissaoloista.

Jaksaaksesi tarvitset voimavaroja ja tukea:

 • Älä käperry omiin oloihisi. Hae sosiaalista tukea. Puhu tilanteesta läheisillesi ja ystävillesi.
 • Jatka harrastuksiasi. Hakeudu tilanteisiin, joissa saat myönteistä palautetta itsestäsi ja tekemisestäsi.
 • Älä laiminlyö itseäsi. Tee asioita, myös pieniä arkisia askareita, jotka tuottavat sinulle mielihyvää ja voimavaroja.
 • Pyri nukkumaan riittävästi.
 • Huolehdi ruokailustasi.
 • Pyri pitämään huolta myös fyysisestä kunnostasi.
 • Hae tarvittaessa työterveyshuollosta tai muilta asiantuntijoilta apua hyvinvointisi ja jaksamisesi ylläpitämiseen.

Kiusatusta selviytyjäksi

Kiusatuksi tuleminen on äärimmillään fyysisen päälle karkauksen tai onnettomuuteen joutumisen kaltainen traumaattinen tilanne, ja pitkään kiusaamisen kohteena olleiden on havaittu kärsivän posttraumaattisesta stressireaktiosta (PTSD). Tie kiusatusta selviytyjäksi, kiusatuksi tulemisen kokemuksen taakseen jättäminen ja siitä yli pääseminen, ei aina ole helppoa. Vaikka kiusaamiskokemus selvitettäisiin työpaikalla ja kiusaaminen loppuisi, koetuista loukkauksista ja muusta epäasiallisesta kohtelusta ja niiden aiheuttamista ”haavoista” ja pahasta olosta ei aina ole helppo päästä yli.

Elämänlaadun kannalta on kuitenkin tärkeää pyrkiä aktiivisesti käsittelemään omalle kohdalle tullut traumaattinen tilanne. Käsittele tilannetta itsellesi ominaisimmalla tavalla: puhu siitä, kirjoita, maalaa, tanssi kielteiset kokemukset ja paha olo itsestäsi ulos.

Joskus tarvitaan ammattilaisen apua ja tukea. On ymmärrettävää, jos kiusatuksi tulleena sinusta tuntuu, että kiusaajahan tässä ”hoitoa” tarvitsisi enkä minä, mutta kyse on sinun elämästäsi.

Tilanteen käsittely ammattilaisen kanssa voi auttaa, mikäli voimakas ahdistuneisuus tai muut kielteiset tuntemukset jatkuvat, vaikka kiusaamistilanne on käsitelty ja kiusaaminen on loppunut, olet lähtenyt työpaikasta ilman, että tilannetta on selvitetty tai tilannetta on selvitetty, mutta koet, että selvitys ei ole johtanut oikeanlaiseen ratkaisuun.

Kiusaamiskokemuksesta selviytymisen kannalta on tärkeää hyväksyä se, että on joutunut kiusaamisen kohteeksi, että näin on käynyt. Tärkeää on myös tunnistaa, mitä vahinkoa kiusatuksi tuleminen on aiheuttanut, miten se on vaikuttanut esimerkiksi työhön ja työn tekemiseen, omaan hyvinvointiin, työtoverisuhteisiin ja työn ulkopuoliseen elämään, perheeseen, ystävyyssuhteisiin.

Selviytymisen polulla täytyy tunnustaa ja hyväksyä ne muutokset ja menetykset, joita elämässä on tapahtunut kiusaamisen alkamisen jälkeen. On tarpeen muuttaa väärät uskomukset ja hyväksyä totuus – myös se, että elämä ei aina ole oikeudenmukaista. Eteenpäin päästäkseen on surtava aiheutuneet menetykset, esimerkiksi terveyden menetys, uran menetys jne. Osa menetyksistä on lopullisia, osa väliaikaisia.

Selviytyjä alkaa hitaasti rakentaa elämäänsä uudelleen. Eteenpäin meneminen merkitsee uusia alkuja.