Turvallinen työpaikka tarkoittaa sitä, että kukin voi tulla töihin, tehdä työnsä ja lähteä töistä terveenä ja hyvillä mielin.

Turvallinen työpaikka edellyttää yhteistyötä ja kaikkien panostusta turvallisuuteen. Yhteistyössä olennaisia asioita ovat:

 • tieto työnjaosta ja siitä, mitä omiin ja työkavereiden tehtäviin kuuluu
 • taito käyttää yhteistyön välineitä, esimerkiksi tietojärjestelmiä
 • tahto auttaa työkavereita ja tehdä yhteistyötä
 • tunne oman ja muiden työn arvostuksesta
 • toiminta rakentavasti yhteiseksi hyväksi

Työpaikat kamppailevat samojen kysymysten parissa toimialasta riippumatta. Työturvallisuutta halutaan kehittää yhdessä ja tehdä siitä koko työyhteisön yhteinen asia.

Monilla työpaikoilla on jo käytössä hyviä tapoja edistää työpaikan turvallisuutta yhdessä. Työntekijöitä on kannustettu viestimään vaaratilanteista, turvallisuuskierrokset on saatu rutiiniksi ja työturvallisuus osaksi arkea.

Voisiko näistä alla olevista esimerkeistä olla apua teidän työpaikallanne?

Esimerkkejä

”Parasta on, kun johtaja on voimakkaasti läsnä niin työsuojelutoimikunnassa kuin työhyvinvointityöryhmässä. Hän viestittää saamaansa tietoa linjassa alaspäin ja homma toimii!”

”Yritys antaa budjetin työsuojelutoimintaan. Hyvien ehdotuksien käsittelyaika ja toteutus voidaan hoitaa nopeasti, kun tiedetään ennalta resurssit ja varat. Jos resurssit tai varat eivät riitä, voidaan yhteistyössä määrittää ehdotuksen seuraava tarkasteluajankohta tai sitten todeta se yhdessä kelvottomaksi.”

Työntekijöiden vaikuttamismahdollisuuksista täytyy tiedottaa. Lisäksi on osoitettava, että johto on valmis ottamaan huomioon työntekijöiden ehdotuksia. Työsuojelu voisi olla yhteinen, positiivinen asia.”

”Itse asiassa työsuojelu osana laatutyötä tekee toiminnasta säännöllistä. Avoimen keskusteluilmapiirin luominen luo hyvän pohjan toiminnalle.”

”Työntekijöiden kehitysideat laitetaan paperille kaikkien nähtäville. Lisäksi meillä jaotellaan työsuojelutoimintasuunnitelma aiheittain eri kvartaaleille. Näin saman aihepiirin ehdotuksia kertyy pidemmältä ajalta ja ne voidaan käsitellä yhdessä. Suunnitelman pohjalta pystyy hyvin myös ilmoittamaan kehitysidean ehdottajalle, että asia on kirjattu ylös ja käsitellään tietyssä kokouksessa.”

”Kaikki esimiehet käyvät vähintään työsuojelun peruskurssin tai ”esimiehen vastuu työsuojelussa” -kurssin. Johdon aktiivinen mukana olo turvallisuustyössä sekä resurssien luominen on tärkeää.”

Muista:

 • Työturvallisuuden pitää olla keskeinen asia työpaikan johtamisessa.
 • Perustana on, että asioille on toimiva johtamisjärjestelmä ja jatkuvan parantamisen ja korjaavien toimenpiteiden toiminta on määritelty.
 • Ota työturvallisuusasiat käsittelyyn palavereissa ensimmäisenä asiana vakioagendalla kaikilla organisaatiotasoilla.
 • Pidä huolta sujuvasta tiedonkulusta.
 • Työturvallisuusjohtaminen on mahdollista tehdä laatuyhteistyön kautta, jos se antaa valmiin alustan tekemiselle.
 • Esimiesten työturvallisuusosaaminen on tärkeää.
 • Varmista, että työturvallisuus näkyy tehtävänkuvissa, perehdyttämisessä ja koulutuksissa.
 • Kun asiat tehdään hyvin, ne tehdään silloin turvallisesti, laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Esimerkkejä

”Meillä viikoittaiset turvallisuustuokiot (15 min., koko henkilökunta) ovat hyvä keino viestiä turvallisuusasioista sekä ylläpitää turvallisuusaiheista keskustelua.”

Mobiilisovellukset, pikaviestimet toimivat myös työasioissa. Tieto kulkee nopeasti ja ajallaan. Esimerkiksi Whatsapp toimii hyvin työsuojeluviestinnässä, koska se on meillä töissä muutenkin käytössä. Siellä uuden työntekijän on helppo kysyä asioista. Sekä vanhat että nuoret työntekijät vastaavat mielellään whatsapp-viesteihin.”

”Meillä turvallisuuskeskustelut on todettu hyväksi tavaksi ottaa asioita esille ja ne on laitettu myös vuositavoitteisiin. Joskus ne kyllä tuntuvat todella työläältä, koska aina ei vaan ole mitään huomautettavaa.”

”Työsuojeluvartti on mahdollisuus jalkauttaa työsuojeluasiat kahvitauon yhteydessä.”

Muista:

 • Työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen täytyy olla rutiini, esimerkiksi vartti joka viikko.
 • Voitte käsitellä vartin aikana asioita ennalta valittujen aiheiden mukaan tai sattuneiden tapahtumien mukaan.
 • Työsuojelupäällikkö ja -valtuutettu ovat hyviä asiantuntijoita tekemään esimiehille materiaalia palavereihin.
 • Pidä huolta siitä, että käsitellyt asiat menevät eteenpäin oikeille tahoille.
 • Eri työpaikalla toimivat erilaiset viestintäkäytännöt ja -välineet. Käytä sitä, mikä teillä toimii: pikaviestin, sähköposti, intra, ilmoitustaulu…
 • Mieti, missä asioissa yksisuuntainen tiedottaminen palvelee asian etenemistä ja milloin taas tarvitaan yhteistä keskustelua ja vuorovaikutusta
 • Turvallisuusviesti voi olla myös positiivinen

Esimerkkejä

”Herkällä korvalla kuulemista kyllä, mutta silti pienellä viiveellä toimimista työsuojeluvaltuutettuna! Toimitaan kun on tarve, mutta mielellään annetaan yksiköille, työntekijöille ja esimiehille hetki aikaa selviytyä haasteesta.”

”Meillä käydään tasaisin väliajoin keskusteluja työsuojeluvaltuutetun ja työntekijöiden välillä. Niissä voi nimettömänä puhua suunsa puhtaaksi. Näistä keskusteluista poimitaan asiat ja henkilöt, jotka ovat nousseet esille useamman keskustelun yhteydessä. Asioista keskustellaan ensin työpaikalla ja tarpeen vaatiessa ollaan yhteydessä työterveyteen tai työnjohtoon.”

Opetellaan tietoisesti pois tulipalojen sammuttamisen toimintatavasta ja suunnataan tarmo kehittämiseen.”

”Meillä on toiminut hyvin malli, jossa on konsernin yhteinen työsuojelutoimikunta ja sen lisäksi paikallisesti toimivat työsuojeluvaltuutettujen vetämät työhyvinvointiryhmät.”

”Toimimme useilla eri paikkakunnilla. Olemme sovittaneet työsuojeluyhteistoiminnan tulosyksikkötasolla tulosyksikön vetäjän ja henkilöstön edustajien tehtäväksi, toiminnassa on tiiviisti mukana myös työterveys ja HR, turvallisuusasiantuntija tukee yhteistoimintaa. Osasto ja tiimitasolla osaston/tiimin vetäjä käsittelee henkilöstön kanssa työsuojeluasiat osana osastojen/tiimien normaalia päivärytmiä – mm. aamu- ja osasto/tiimipalavereissa.”

”Eri paikoissa on oma työsuojeluasiamies. Tällä tavalla yhä useampi konsernissa tuntee työsuojelun ja työhyvinvoinnin. Lisäksi asiamiehet tukevat sekä työsuojeluvaltuutettujen että esimiesten työtä.”

”Yhteistyökumppanit velvoitetaan osallistumaan yhteisen työpaikan kokouksiin. Muuten ne tahot, joista aiheutuu ongelmia muille, jäävät pois yhteisen työpaikan kokouksista, jolloin asioiden korjaaminen vaikeutuu.”

”Meillä on järjestetty useamman pienen yrityksen yhteinen työsuojelutoiminta. Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto, kannustus, toiminnan arviointi ja parannukset tehdään yhdessä.”

”Meillä on laadittu työsuojelun edellyttämät asiakirjat ja ne on koottu yhteen mappiin. Nämä mapit on jaettu jokaiselle työpaikalle. Sieltä henkilökunta voi milloin tahansa käydä katsomassa, mitä menettelytavoista meidän työpaikalla on sovittu.”

Muista:

 • Työsuojelun voi lain puitteissa järjestää kullekin työpaikalle järkevällä tavalla.
 • Työsuojeluvaltuutettu toimii työntekijöiden asiantuntija työturvallisuutta ja terveellisyyttä koskevissa asioissa.
 • Kaikkien tulee saada äänensä kuuluviin – joko itse kertoen tai työsuojeluvaltuutetun välityksellä.
 • Työsuojeluun liittyvät asiakirjoille on hyvä laatia oma (sähköinen) paikka kaikkien nähtäville ja saataville.
 • Sopikaa, kuka päivittää työsuojelun asiakirjoja.

Esimerkkejä

”Meillä toimii hyvin, kun on yhdessä mietitty työntekijöiden kanssa esim. työn vaarapaikkoja ja niihin etsitty ennaltaehkäiseviä ratkaisuja tai käytäntöjä tai toimintatapoja.”

”Kaikille työntekijöille on tehty riskinarvioinnin perusteella ohjekansiot, ja niissä on myös kirjallisia työsuojeluohjeita.”

Muista:

 • Riskien arviointi on toiminnan kehittämisen tärkeimpiä työkaluja
 • Tee riskien arviointi yhdessä henkilöstön kanssa.
 • Hyödynnä arvioinnin tuloksia ohjeistuksen tekemisessä ja perehdytyksessä.

Esimerkkejä

”Meillä asioista puhutaan aktiivisesti ja säännöllisesti – sekä tilannekohtaisesti että yleisellä tasolla. Kaksi kertaa vuodessa teemme koko henkilökunnan kanssa työturvallisuuskierroksen tiloissamme.”

Meillä tehdään turvallisuuskierroksia ristiin eri osastojen välillä. Kierroksiin osallistuu myös työntekijöitä muista toiminnoista tuomaan ‘ulkopuolisen’ näkemystä.”

”Meillä toimiva malli on omavalvontakierrokset kerran kuukaudessa. Niissä havaitut epäkohdat käydään läpi palaverissa ja niihin puututaan välittömästi. Näin jokainen tietää, että turvallinen työympäristö on ykkösasia ja jokainen kunnioittaa sitä.”

”Meillä myös johtaja osallistuu säännöllisesti turvallisuuskierroksiin ja keskustelee työntekijöiden kanssa työn tekemisestä.”

Muista:

 • Turvallisuuskierrokset kerryttävät tietoa työturvallisuuden nykytilasta. Ne ovat oiva keino havainnoida ja keskustella työntekijöiden kanssa työympäristöstä, työolosuhteista ja etenkin turvallisista työtavoista.
 • Toimivia tapoja toteuttaa kierrokset on varmasti yhtä monta kuin työpaikkoja.
 • Hyvä käytäntö on että kaikki esimiehet, mukaan lukien johtajat, tekevät kierroksia työpaikalla.
 • Noin kahden tunnin säännöllisillä kierroksilla saadaan jo tuloksia aikaan.
 • Työsuojeluhenkilöstö toimii asiantuntijana turvallisuuskierroksilla.

Esimerkkejä

”Työntekijöille pitää riittävän selvästi kertoa ilmoittamisvelvoite kaikista havaitsemistaan mahdollisista epäkohdista työpaikallaan. Meillä palkitaan hyvästä ideasta tai ehdotuksesta erilaisilla bonuksilla.”

Whatsapp on meillä paljon ja käytössä ja siellä on Työturvallisuus-ryhmä. Sinne ilmoitetaan vaaratilanteista kuvien ja tekstien kera. Ja kerran kuukaudessa ilmoittajien kesken arvotaan 20 euron pizzalahjakortti.”

”Olen itse havainnut hyväksi tavaksi tehdä esim. ongelmatilanteesta sähköpostiketjun. Olen vuorotyössä, joten välillä kommunikointi menee s-postin tai puhelimen kautta. Sähköpostiin jäävät myös asiat talteen, jos niitä tarvitsee jälkikäteen kaivaa.”

Muista:

 • On tärkeää saada henkilöstöä ymmärtämään, että ilmoittamalla voi vaikuttaa, ettei tapahdu vahinkoja
 • Velvoite vaarasta ilmoittamiseen löytyy työturvallisuuslaista (19§).
 • Käytä niitä viestintävälineitä, jotka teillä toimivat parhaiten.
 • Ilmoitus tulee aina käsitellä asiallisesti.
 • Muista antaa palaute tai muutoin ilmoittaa henkilöstölle, miten ilmoitukseen on reagoitu.

Esimerkkejä

”Jos joku asia hyppää toistuvana esiin, meillä järjestetään silloin yhteinen palaveri, jossa asia käsitellään ratkaisuhenkisesti eri osapuolten välillä.”

”Joskus hiukan syrjästä katsova voi nähdä asian uudella, ongelmaratkaisun kannalta hyvällä tavalla. Tai ainakin voi esittää ns. tyhmiä kysymyksiä, joka voi avata ongelman ytimen.”

Kerran viikossa ennen työnaloitusta työnjohto järjestää ‘turvavartin’, jossa käydään pikaisesti läpi työturvallisuusasioita.”

”Meillä vaaratilanteista oppiminen otetaan yhdeksi osaksi työmaan normaaleja palaverikäytäntöjä. Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut otetaan mahdollisimman usein mukaan keskusteluihin ja kehittämiseen.”

”Avoin ja säännöllinen tiedottaminen on tärkeää. Esimerkiksi tapaturmista eri toiminta-alueilla yritetään meillä tiedottaa mahdollisimman laajasti.”

Muista:

 • Tutki vaaratilanteet ja tapaturmat huolellisesti.
 • Pidä huolta, että tilanteen ilmoitusprosessi on kunnossa.
 • Ilmoituksen tekemisen täytyy olla mahdollisimman helppoa, esim. kännykkäkuva auttaa ilmoituksen tekemisessä.
 • Ilmoituksen tekijän täytyy saada nopeasti tieto, mitä asialle tehdään tai jätetään tekemättä sekä päätöksen perustelut.
 • Läpinäkyvyys ja mahdollisimman laaja asian käsittely auttavat jatkossa välttämään ei-toivotut tilanteet.