Asbestin purkutyö

Valtioneuvoston asetuksen (798/2015) mukaan työntekijöiden altistumista asbestille tulee vähentää, ehkäistä ja seurata. Asetuksessa annetaan velvoitteita asbestityön turvallisuuden huolehtimisesta.

Työntekijöiden asbestipölylle altistuminen on vähennettävä mahdollisimman pieneksi. Työntekijän hengitysilman asbestikuitupitoisuus ei saa ylittää 0,01 kuitua kuutiosenttimetrissä ilmaa. Purkutyö, jossa on asbestille altistumisen vaara, altistumista vähennetään ja ehkäistään suunnittelemalla työ huolellisesti ja toteuttamalla se niin, että pölyä syntyy mahdollisimman vähän ja se poistetaan lähellä syntypistettään. Työntekijöiden on käytettävä altistumista estäviä koneita, laitteita ja henkilönsuojaimia.

Asbestille mahdollisesti altistuvat työntekijät on ilmoitettava työnantajan toimesta ASA-rekisteriin, koska kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbestimateriaaleja käsiteltäessä ilmaan leviää ohuita asbestikuituja, jotka kulkeutuvat hengityksen mukana keuhkoihin tai muualle kehoon ja kerääntyvät sinne. Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa asbestoosia, keuhkosyöpää, keuhkopussin tai vatsaontelon syöpää (mesoteliooma). Turvallista asbestille altistumisen minimitasoa ei ole. Mitä pitkäaikaisempi altistus on, sitä suurempi on riski sairastua.

Asbestiriskin tunnistaminen

  • Jos rakennus on tehty ennen vuotta 1994 ja työ vaatii rakenteiden purkamista, selvitetään onko rakennuksessa tehty asbestikartoitus.
  • Jos kartoitusta ei ole tehty ja pidetään asbestin tai vastaavan vaarallisen aineen esiintymistä mahdollisena, otetaan yhteyttä esimieheen ja kieltäydytään työstä tarvittaessa kunnes asianmukainen asbestikartoitus on tehty.
  • Jos epäillään asbestivaaraa, työn aloittamiseen tarvitaan erillinen työ- ja toimenpidelupa.

Asbestia käytetty seuraavissa rakennusmateriaaleissa

  • vesi- ja viemäriputket (esim. Eternit, Everit, Himanit)
  • lämmöneristemassat: putket, kattilat, varaajat
  • asbestisementtituotteet: seinä- ja kattolevyt, ilmanvaihtokanavat
  • ruiskutetut eristeet: katot, ilmanvaihtokanavat
  • lattiamateriaalit: vinyyliasbestilaatat, joustovinyylimatot, magnesiamassalattiat
  • bitumituotteet: liimat, huopakatteet, vedeneristysaineet, bitumimaalit
  • tasoitteet, julkisivumaalit, laattojen kiinnityslaastit ja asbestipahvi.

Riskialttiit työt: Vesimittarin tai venttiilin vaihto esim. lämmönjakohuoneissa.

Asbestipurkutyöt

Asbestipurkutyöhön tarvitaan työsuojeluviranomaisen lupa eli valtuutus. Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään asbestipurkutyötä, hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet sekä työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön ja heidän terveydentilansa on sopiva kyseiseen työhön.

Vuonna 2016 voimaan tulleen asbestilainsäädännön mukaan asbestipurun tekeminen vaatii aina asbestikartoituksen, jonka tekijältä edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen. Kartoitus on dokumentoitava. Asbestipurkutyöstä on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaiselle, mihin on merkittävä mm. tiedot purkutyötä tekevistä työntekijöistä ja terveystarkastusten voimassaolosta. Lisäksi on laadittava kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työturvallisuuden varmistamiseksi.

Asbestipurkutyön toteuttamista varten nimetyn työnjohtajan on huolehdittava, että työ tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on esitettävä työn tilaajalle, jotta tilaaja voi arvioida, miten työ vaikuttaa heidän työskentelyynsä ja työmaajärjestelyihin.  Asbestipurkutyö on tehtävä siten, että asbestipölyä muodostuu mahdollisimman vähän. Asbestipurkutyön jälkeen työnjohtajan on huolehdittava siitä, että työskentelyalue puhdistetaan huolellisesti asbestista. Tilojen puhtaus on varmistettava mittaamalla.

Asbestiasetuksessa säädetään sallituista asbestipurkutyön työmenetelmistä ja niitä koskevista vaatimuksista. Esimerkiksi purkupussimenetelmää voidaan käyttää pienissä, paikallisissa, lyhytkestoisissa ja yllättävissä asbestipurkutöissä kuten putkieristeen poistossa venttiilikorjausten tai putkiliitoskorjausten yhteydessä tai tehtäessä uusia putkiliitoksia vanhoihin putkistoihin. Purkupussimenetelmällä pienikokoinen asbestia sisältävä rakenne tai tekninen järjestelmä eristetään ja alipaineistetaan muusta ilmatilasta erikoisvalmisteisella pussilla, jonka sisälle rakenne tai tekninen järjestelmä puretaan ja jolla purkujäte siirretään pois purkukohteesta. Asbestipitoiset materiaalit paketoidaan muista jätteistä erottaen esimerkiksi lasikuituvahvisteisiin tai vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin. Pölyämättömän lavakuorman paketointiin riittää esimerkiksi kaksinkertainen muovipeite. Jätepakkaus ja kuorma täytyy aina merkitä varoitustekstillä, jossa lukee ”ASBESTIJÄTETTÄ. Pölyn hengittäminen vaarallista. / ASBESTAVFALL. Farligt att inandas.”

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015)
Asbestipitoisen jätteen käsittelystä säädetään jätelaissa (646/2011) ja valtioneuvoston asetuksessa jätteistä (179/2012)

Tutustu myös

ASA-rekisteri
Toimiva asbestipurku (pdf) (Työturvallisuuskeskus)