Traktori pellolla

Suurinta altistuminen on maataloudessa, puunjalostusteollisuudessa, energiantuotannossa ja jätteenkäsittelyssä. Altistumista voi tapahtua hengitysteitse, ruuansulatuskanavan tai ihon välityksellä. Altistuminen biologisille tekijöille voi aiheuttaa ammattitauteja tai muita työhön liittyviä sairauksia tai oireita.

Biologisten tekijöiden aiheuttamaan terveyshaittaan vaikuttavat altisteen laadun lisäksi altistumisen määrä ja kesto, samanaikainen altistuminen muille tekijöille sekä altistuneen henkilön ominaisuudet.

Seuraavaan taulukkoon on koottu esimerkkejä eri työympäristöissä esiintyvistä biologisista tekijöistä ja niiden lähteistä.

TyöympäristöBiologiset tekijätBiologisen tekijän lähde 
maataloushomesienet, punkit, bakteerit, viruksetrehut, kuivikkeet
puunjalostusteollisuus ja lämmöntuotantohomesienet, bakteeritpuu, hake, turve
metalliteollisuusbakteerit (endotoksiini)leikkuunesteet
elntarviketeollisuusbakteerit, homesienet, punkitraaka-aineet
jätteenkäsittelybakteerit (endotoksiini), virukset, homesienetjätevesi, kiinteä jäte
terveyden- ja sairaanhoitotyö, laboratoriotbakteerit, virukset, punkitpotilaat, näytteet
kosteus- ja homevauriotyöpaikat (toimistot)homesienet, bakteerit, punkit, alkueläimetkosteus- ja homevauriot

 

Biologisten tekijöiden aiheuttamaa ammattitautia epäiltäessä, tulee altistuminen selvittää luotettavasti ja kattavasti. Useimmiten altistumisen toteamiseksi tarvitaan työhygieenisiä mittauksia. Mittausten tarkoituksena on:

  • tunnistaa ja löytää biologisten tekijöiden lähteet
  • arvioida työntekijöiden altistumista
  • löytää yhteys työntekijän ja työympäristön biologisten tekijöiden välille

Biologisten tekijöiden aiheuttamat ammattitaudit

Biologiset tekijät aiheuttavat vuosittain useita satoja ammattitauteja. Tavallisimmin biologiset tekijät aiheuttavat tartunta- ja loistauteja tai allergioita kuten astmaa, allergista nuhaa tai allergista alveoliittia eli homepölykeuhkoa.

Valtaosa biologisten tekijöiden aiheuttamista ammattitaudeista on seurausta hengitysteitse tapahtuneesta altistumisesta. Eniten ammattitauteja aiheuttavat homesienet ja punkit.

Biologisille tekijöille altistuminen aiheuttaa ammattitautien ohella myös muita työhön liittyviä sairauksia ja oireita. Tyypillisiä ovat mm. hengitysteiden ja silmien ärsytysoireet sekä lisääntynyt infektioherkkyys (mm. poskiontelon- ja keuhkoputkentulehdus). Nämä terveyshaitat liitetään vahvimmin kosteus- ja homevauriotoimistoissa tapahtuvaan altistumiseen.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantaja on velvollinen minimoimaan terveyshaitat, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua työntekijöiden altistumisesta biologisille tekijöille. Euroopan yhteisön antamassa direktiivissä 2000/54/EC on annettu ohjeita työntekijöiden suojelemiselta biologisilta tekijöiltä. Direktiivissä biologiset tekijät on jaettu neljään luokkaan vaarallisuutensa mukaan. Näihin luokkiin perustuvat myös työntekijöiden henkilökohtainen suojautumisvaatimus sekä työtilojen välineistö- ja ilmanvaihtovaatimukset.

Biologisille tekijöille altistumisen arviointi

Altistumista biologisille tekijöille voidaan arvioida selvittämällä niiden pitoisuuksia ilmassa, materiaaleissa, nesteissä tai pinnoilla sekä niiden aiheuttamia vasta-aineita ihmisestä itsestään.

Biologisten tekijöiden mittausmenetelmät

Työpaikoilla, joissa on selkeitä biologisten tekijöiden lähteitä, altistumista arvioidaan työpaikan yleisilmasta otettavilla näytteillä. Ilmanäytteitä voidaan ottaa myös työntekijöiden hengitysvyöhykkeeltä. Lisäksi voidaan ottaa näytteitä käsiteltävistä materiaaleista, prosessinesteistä tai pinnoille kertyneestä pölystä.

Toimistomaisilla työpaikoilla mahdollisen homevaurion paikantaminen on tärkeää korjausten kohdentamiseksi. Tämän vuoksi suosittelemme materiaalinäytteiden ottamista.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi biologisten tekijöiden mittaus/tutkimusmenetelmiä erilaisissa työympäristöissä.

 TyöympäristöBiologinen tekijäMittaus/tutkimusmenetelmät
 maatalous homesienet, punkit,bakteerit ilmanäytteet, materiaalinäytteet,  pölynäytteet
 puunjalostusteollisuus ja  lämmöntuotanto homesienet, bakteerit ilmanäytteet
 metalliteollisuus bakteerit (endotoksiini) ilmanäytteet, nestenäytteet
 elintarviketeollisuus bakteerit, homesienet, punkit ilmanäytteet, pölynäytteet
 jätteenkäsittely bakteerit (endotoksiini), homesienet ilmanäytteet
 kosteus- ja homevauriotyöpaikat (toimistot) homesienet, bakteerit, punkit, alkueläimet materiaalinäytteet, ilmanäytteet, pintanäytteet

 

Tulosten tulkinta

Biologisille tekijöille ei ole olemassa terveysperusteisia raja-arvoja. Työpaikoilla, joissa on biologisten tekijöiden lähteitä, epäpuhtaustasot ovat yleensä huomattavasti suurempia kuin toimistomaisilla työpaikoilla. Kohonnut home/sädesienipitoisuus tai tavanomaisesta poikkeava lajisto viittaa toimistomaisen työpaikan kosteus/homevaurioon.