5.10.2021 Allergioiden ehkäiseminen kasvihuonetyössä -webinaari
14.10.2021 Förebyggande av allergier i växthusarbete -webinariet

Kasvihuonetyössä lisääntynyt allergiariski

Ympärivuotiseen kasvihuonetyöhön liittyy moniin muihin töihin verrattuna lisääntynyt allergiariski, jota on hyvä arvioida yhdessä työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa.

Allergioita voivat aiheuttaa:

  • tuotantokasvit, kuten tomaatti ja kurkku
  • kasvihuoneissa esiintyvät pieneliöt, kuten varastopölypunkit, kasvien tuhoeläimet, tuhoeläinten torjuntaan käytettävät eliöt ja kasvihuonekimalaiset

Allergiaa aiheuttavat tekijät, kuten torjuntaeliöiden eritteet, siitepöly ja muu kasviaines, voivat esiintyä ilmassa sellaisenaan tai muun pölyn seassa.

Allergia voi kehittyä hyvin vähäiseltä vaikuttavan hengitystiealtistumisen seurauksena ja myös ihokosketuksen kautta. Riski on suurin ensimmäisen kahden työskentelyvuoden aikana.

Allergisoitumisen jälkeen työntekijälle voi kehittyä allerginen nuha, astma tai paukamoiva tai kutiava ihottuma. Hengitystie- tai iho-oireet voivat kehittyä niin voimakkaiksi, että henkilö ei voi enää jatkaa kasvihuonetyötä.

Jos kasvihuonetyöntekijällä todetaan työssä esiintyvien tekijöiden aiheuttama allerginen astma, nuha tai ihottuma, kyseessä on ammattitauti. Kasvihuonetyöhön liittyviä allergisia ammattitauteja todettiin vuosina 2001–2020 kaikkiaan 29. Osa ammattitaudeista jää todennäköisesti toteamatta.

Yli puolet työntekijöistä herkistynyt jollekin

Biologinen torjunta kasvihuoneissa -tutkimuksessa (2018–2021) selvitettiin suomalaisissa tomaatti- ja kurkkukasvihuoneissa esiintyviä altistumistasoja ja työntekijöiden allergisoitumista työympäristön kasvi- ja eläinperäisille epäpuhtauksille. Tutkimukseen osallistui 120 kasvihuonetyöntekijää kahdeksasta yrityksestä.

Työhygieeniset olot olivat pääosin hyvät, eikä erityisen runsasta altistumista todettu esimerkiksi pölyille. Allergiaa aiheuttavien epäpuhtauksien mittaaminen on kuitenkin vaikeaa, minkä takia niiden määrästä kasvihuoneilmassa on hyvin vähän tietoa.

Kohtuullisista altistumistasoista huolimatta tämän ja muiden tutkimusten perusteella ympärivuotiseen kasvihuonetyöhön liittyy moniin muihin töihin verrattuna lisääntynyt allergiariski.

TyönteKijöiden herkistyminen

  • 60 % jollekin kasvihuoneen altisteelle
  • 50 % ainakin yhdelle torjuntaeliölle
  • 40 % kasvihuonekimalaiselle
  • 20 % tomaatille ja/tai kurkulle

Työhön liittyvä oireilu

  • 30 % nuhaa
  • 20 % ihottumaa
  • 14 % astmaoireita

Allergioiden ja oireiden ehkäisy ja torjunta

Kasvihuonetyön allergioita ja iho- ja hengitystieoireita voidaan torjua kehittämällä pölyttömiä työtapoja ja käyttämällä suojaimia.

Pölyämistä voi vähentää esimerkiksi välttämällä kasvijätteen käsittelyä lähellä hengitysvyöhykettä. Kasvijäte voidaan vetää maata pitkin suoraan jäteastiaan tai pudottaa suoraan lattialla olevaan pussiin tai pressuille.

Hengityksensuojaimia tulee käyttää sellaisissa työvaiheissa, joissa pölyämistä ei voida muuten estää. Tällaisia runsaan pölyämisen tilanteita voivat olla esimerkiksi kasvustonpurku, lehtikasojen käsittely ja kasvinsuojeluaineiden levitys.

Työntekijöiden iho tulee suojata suorilta kontakteilta kasveihin ja pölyihin käyttämällä käsineitä ja käsivarsisuojia tai pitkähihaista paitaa. Tarvittaessa suojataan myös muut ihoalueet, kuten kaula.

Ohjeistukset

Ohje työnantajalle: Allergioiden ehkäiseminen kasvihuonetyössä (pdf)
Anvisning till arbetsgivaren: Förebyggande av allergier i växthusarbete (pdf)

Ohje työterveyshuollolle:  Allergiaa aiheuttavien tekijöiden arvioiminen kasvihuoneyrityksissä (pdf)
Anvisningar för företagshälsovård: Utvärdering av allergiframkallande faktorer i växthusföretag (pdf)

Töissä kasvihuoneessa -animaatio työntekijöille: