altiste, altistus, kemikaaliturvallisuus, henkilönsuojaimet, käsiensuojain, kampaamo, kauneusala, parturi

Kemikaaliturvallisuuden ABC:

  • Hoida kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikan kemikaaliluettelo kuntoon.
  • Tunnista työpaikan kemialliset vaaratekijät ja selvitä työntekijöiden altistuminen
    (muista myös ilmoittaa syöpävaarallisille aineille altistuvat ASA-rekisteriin).
  • Arvioi kemialliset riskit ja laita ne tärkeysjärjestykseen.
  • Päätä ja toteuta tarvittavat toimenpiteet (ennaltaehkäisy ja torjunta).
  • Varmista työntekijöiden riittävä ohjeistus ja opastus.
  • Huolehdi jatkuvasta seurannasta.

Kemikaalien vaaraominaisuudet

Kemikaalien turvallisen käytön edellytys on tuntea käytössä olevien kemikaalien ominaisuudet ja turvalliset käyttötavat.

Kemiallisten aineiden vaarallisuus riippuu niiden ominaisuuksista sekä käyttötavoista ja -määristä. Kemikaalit voivat olla terveydelle tai ympäristölle haitallisia tai niihin voi liittyä palo- ja räjähdysvaara.

Tärkeää on myös muistaa, että työprosesseissa ja materiaaleja työstettäessä voi vapautua erilaisia kemiallisia altisteita, jotka voivat sisältää terveydelle haitallisia aineita. Esimerkkeinä näistä ovat hitsaushuurut, pakokaasut, pölyt ja käryt sekä prosessien väli- ja lopputuotteet.

Apuna kemikaalien varoitusmerkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet ja työpaikan kemikaaliluettelo

Vaaralliset kemikaalit merkitään varoitusetiketillä, jossa kuvataan kemikaalin vaaraominaisuudet ja toimenpiteet altistumisen ehkäisemiseksi.

Käyttöturvallisuustiedotteiden tulee olla työpaikalla kaikkien nähtävillä. Käyttöturvallisuustiedotteen laatii kemikaalin valmistaja tai maahantuoja, ja se toimitetaan ensimmäisen kemikaalitoimituksen yhteydessä. Siihen on koottu kemikaalin (aine tai seos) vaaraominaisuudet sekä ohjeet kemikaalin turvallisesta käytöstä ja hävittämisestä. Käyttöturvallisuustiedotteen tietoja tarvitaan myös työpaikan kemikaaliriskinarvioinnissa.

Kaikki työpaikalla käytössä olevat kemikaalit tulee kerätä kemikaaliluetteloon.