Työpaikoilla tulee kartoittaa vaaratekijät ja arvioida niistä aiheutuvat riskit. Metalliteollisuudessa ja autoalalla käytetään tyypillisesti varsin monenlaisia kemikaalituotteita ja toisaalta altistutaan myös prosessiperäisille, eli työssä syntyville ilman epäpuhtauksille. Näin ollen pelkkiä käyttöturvallisuustiedotteita seuraten riskit jäisivät työpaikalla hallitsematta. KAMAT-tietokorteissa annetaan ohjeita altistumisen ja terveysriskien vähentämiseksi. Ohjeita riskinhallintaan löytyy Malliratkaisuista.

Mikä on KAMAT-tietokorttien tarkoitus?

Korttien tarkoitus on antaa pohjatietoa merkityksellisimmistä kemiallisista altisteista eri metalliteollisuuden työtehtävissä, joita tehdään erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Esim. työterveyshuoltohenkilöstö voi hyödyntää tätä tietoa suunnitellessaan työpaikkaselvityksiä tai terveystarkastuksia. Kortit eivät korvaa työpaikkaselvityksiä, mutta auttavat selvitysten tekijää kiinnittämään huomiota todennäköisimmin riskiä muodostaviin altisteisiin sekä altistumiseen, ja siten myös riskin suuruuteen vaikuttaviin tekijöihin.

Kenelle KAMAT-tietokortit on tarkoitettu?

Tietokortit on tarkoitettu esimerkiksi työterveyshuollon henkilöstön käyttöön heidän arvioidessaan työntekijöille työstä aiheutuvia mahdollisia terveyshaittoja. Ne ovat hyödyksi myös työnantajille ja työpaikkojen työsuojelusta vastaaville henkilöille sekä itse työntekijöille työolojen suunnittelussa ja työhön liittyvien kemikaaliriskien kartoittamisessa.

KAMAT-tietokortit on päivitetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Työturvallisuuskeskuksen ja auto- ja metallialojen työalatoimikuntien kanssa.

 

KAMAT-tietokortit  löytyvät osoitteesta

www.ttk.fi/kamat

Katso KAMAT-tietokorttien esittelyvideot

  1. Ylemmässä videossa kerrotaan, mistä tietokorteissa on kysymys ja mihin niitä voi käyttää.
  2. Alemmassa videossa kerrotaan tietokorttien rakenteesta ja sisällöistä.

: