Melun mittaus

Lakisääteiset ohjearvot

Lakisääteisiä raja- ja ohjearvoja työympäristön haittatekijöille ovat asettaneet valtioneuvosto ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Kemiallisia altisteita koskevia säädöksiä

  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista on asetettu työpaikan ilman epäpuhtauksille haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) sekä osalle altisteista vastaavat biologisten näytteiden ohjeraja-arvot. Asetusta päivitetään joka toinen vuosi.
  • Valtioneuvoston asettamat sitovat raja-arvot löytyvät asetuksesta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019), asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ja lyijytyöstä (1154/1993).

Fysikaalisia tekijöitä koskevia säädöksiä

  • Melua koskeva direktiivi (2003/10/EY) ja valtioneuvoston asetus (85/2006) antavat työssä esiintyvälle melulle toiminta-arvot sekä altistumisen raja-arvot.
  • Tärinäaltistumisen raja-arvoja koskee direktiivi (2002/44/EY) ja sen perusteella annettu valtioneuvoston asetus (48/2005).
  • Sähkömagneettisiä kenttiä koskee direktiivi (2004/40/EY) sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1474/91).
  • Valaistusta koskee standardi SFS-EN 12464-1.

Muut ohjearvot

REACH-asetuksen (1907/2006/EY) mukaan suurimipien valmistus- ja maahantuontimäärien kemikaaleille tulee rekisteröinnin yhteydessä määritellä ns. DNEL-arvo, eli johdettu vaikutukseton altistumistaso. DNEL on teollisuuden määrittelemä, ihmiselle turvallisena pidettävä altistumistaso.

Työterveyslaitos on asettanut tietyille kemiallisille ja fysikaaliselle altisteille työympäristön tavoitetasoja sekä biomonitoroinnin toimenpideraja-arvoja.