Työkone valmiina työhön

Ihmiseen kohdistuva liiallinen tärinä aiheuttaa terveyshaittoja ja tapaturmariskiä. Tärinäaltistukselle on olemassa toiminta- ja raja-arvot, joiden avulla pyritään tärinän haittojen tunnistamiseen ja vähentämiseen.

Tärinän voimakkuutta arvioidaan tärinän kiihtyvyydellä (m/s²) ja ominaisuutta taajuussisällöllä ja sitä kautta kokonaiskiihtyvyydellä. Tärinän vaikutuskohteen mukaan tärinä jaotellaan käsitärinäksi ja kehotärinäksi.

Käsitärinä: Käsitärinällä tarkoitetaan tärinää, joka työntekijän käsiin tai käsivarsiin välittyessään aiheuttaa haittaa tai vaaraa hänen terveydelleen ja turvallisuudelleen. Käsitärinä aiheuttaa erityisesti verenkiertoon, tuki- ja liikuntaelimistöön ja hermostoon liittyviä ongelmia.

Kehotärinä: Kehotärinä on tärinää, joka alustan tai istuimen välityksellä kohdistuu koko vartaloon aiheuttaen haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Kehotärinä on erityisesti alaselän sairauksia tai selkärangan vammoja aiheuttava riskitekijä. Koko kehoon kohdistuvalle tärinälle voi altistua työkoneita ajettaessa.

Ohjearvot tärinälle

Tärinän kestolle ja nopeudelle on annettu raja-arvot ja toiminta-arvot Valtioneuvoston asetuksessa 48/2005.  Arvot on määritetty 8 tunnin altistukselle alla olevan taulukon mukaisesti.

Käsitärinä

Kehotärinä

Toiminta-arvo (8 tuntia)2,5 m/s²0,5 m/s²
Raja-arvo (8 tuntia)5,0 m/s²1,15 m/s²

 

Toiminta-arvon ylittyessä tönantajan velvollisuus on laatia riskinarvioinnin perusteella tärinäntorjuntaohjelma, jonka tavoitteena on vähentää altistumista. Toiminta-arvon ylittävälle kehotärinälle altistuville työntekijöille on suoritettava määräajoin terveystarkastuksia.  Työterveyshuollon tehtävänä on löytää tärinälle erityisen herkät työntekijät, joiden kohdalla työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin näiden työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi.

Raja-arvon ylittyessä työnantajan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin altistumisen alentamiseksi. Työnantajan on selvitettävä ylityksen syyt ja tehtävä tarpeelliset muutokset suojauksiin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jotta ylitys ei toistu (VNa 48/2005).

 

Ohjeita koneiden valmistajille ja maahantuojille

Valtioneuvoston asetuksessa koneiden turvallisuudesta (VNa 400/2008) annetaan koneiden valmistajille ja maahantuojille mm. seuraavat ohjeet kohdassa 3.6.3.1.  Koneen tai laitteen ohjeissa on ilmoitettava seuraavat tiedot käsi- ja kehotärinästä:

  • koko kehoon kohdistuvan kiihtyvyyden suurin painotettu tehollisarvo (RMS-arvo), jos se ylittää arvon 0,5 m/s². Jos tämä arvo ei ylity, siitä on mainittava.
  • käsitärinän kiihtyvyyden suurin painotettu tehollisarvo (RMS-arvo), jos se ylittää arvon 2,5 m/s². Jos tämä arvo ei ylity, siitä on mainittava.

Lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta (48/2005)
Valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta (400/2008)

 

Asiantuntijapalvelumme

Tutustu myös