raskaus_ja_tyo_12_rajattuVaarallisina tilanteina pidetään muun muassa työoloja, joissa raskaana oleva työntekijä altistuu kemiallisille aineille, säteilylle, tarttuville taudeille tai tupakansavulle.

Koronavirus

Terveydenhuollossa ja varhaiskasvatuksessa työskentelevillä raskaana olevilla työntekijöillä voi syntyä koronaviruksen vuoksi oikeus erityisäitiysrahaan, jos korvaavaa työtä ei ole tarjolla.
Lue lisää Kelan tiedotteesta 20.3.2020

Erityisäitiysrahan edellytykset

Erityisäitiysrahan maksamisen edellytyksenä on, että nainen on työkykyinen eikä hänelle voida järjestää muuta työtä. Nainen ei saa olla muussakaan ansiotyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa erityisäitiysrahaa voi saada vain työsuhteen voimassaolon ajalta. Myös yrittäjällä tai muulla omaa työtään tekevällä on oikeus erityisäitiysrahaan. Erityisäitiysvapaa voi alkaa raskauden alusta ja jatkua enintään äitiysvapaan alkamiseen asti. Jos raskaus keskeytyy, erityisäitiysrahaa maksetaan keskeytymiseen asti.

Jos työnantaja järjestää raskaana olevalle erityisäitiysrahakauden aikana muuta työtä, joka ei vaaranna hänen eikä sikiön terveyttä, erityisäitiysrahaa ei makseta.

Erityisäitiysrahan perusteet

Erityisäitiysrahasta säädetään työsopimuslaissa (55/2001) ja sairausvakuutuslaissa (1224/2004). Siihen liittyvän valtioneuvoston asetusten 1335/2004 ja 619/2015 perusteella raskaana olevalla naisella voi olla oikeus erityisäitiysrahaan alla olevan listan perusteella.

Lista on osittain sama kuin sivulla Työolot raskauden aikana, jossa mainitaan myös imetykselle vaaralliset asiat. Kela huomioi erityisäitiysrahaa harkitessa myös tupakansavun.

a) Kemialliset tekijät:

 1. anestesiakaasu
 2. lyijy tai lyijy-yhdiste
 3. elohopea tai elohopeayhdiste
 4. solunsalpaaja
 5. hiilimonoksidi eli häkä
 6. vakuutetun tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu torjunta-aine
 7. vakuutetun tai sikiön terveydelle vaaralliseksi arvioitu orgaaninen liuotinaine;
 8. lisääntymiselle vaaralliseksi, syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi luokiteltu aine, jonka pakkaus tulee työturvallisuuslain (738/2002) tai kemikaalilain (599/2013) nojalla annettujen määräysten mukaan merkitä varoituslausekkeella H340, H341, H350, H350i, H351, H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d tai H361df
 9. vaarallisten kemikaalien yleiset luokitus- ja merkintävaatimukset (mm. H- ja R-lausekkeiden merkitys) on kuvattu verkkosivuilla: www.ttl.fi/ova
 10. syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä annetussa työministeriön päätöksessä (838/1993) tai sen muuttamisesta annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (1232/2000) mainittu syöpäsairauden vaaraa aiheuttava aine
 11. ympäristön tupakansavu.

b) Ionisoiva säteily (mukaan lukien radionuklidit)

c) Tarttuvat taudit:

 1. toksoplasmoosi
 2. listerioosi
 3. vihurirokko
 4. herpes
 5. vesirokko
 6. parvorokko
 7. hepatiitti B ja C
 8. sytomegalotulehdus
 9. HIV-infektio
 10. muut näihin verrattavat tarttuvat taudit.

Myös seuraavat tekijät voivat olla erityisäitiysraha- ja -vapaaperuste (valtioneuvoston asetus 1335/2004):

 • maanalainen kaivostyö
 • paineistetuissa tiloissa työskentely
 • vedenalainen sukeltaminen.

Erityisäitiysvapaan hakemiseksi tarvittavat lomakkeet

Vanhempainetuushakemus SV 9 erityisäitiysrahan hakemiseen löytyy Kelan verkkosivuilta.
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan työnantajan työterveyshuoltoa toteuttavan lääkärin lausunto Kelan lomakkeella SV 97. Jos edellistä ei ole helposti saatavissa, voi muu lääkäri, joka tuntee vakuutetun työolot, antaa vastaavan lausunnon. Lausunnossa kuvataan sikiön kehitykselle tai raskaudelle haitalliseksi arvioidut työtehtävät ja altistuminen.
Työnantajan ilmoituksesta SV 96 käy ilmi, ettei sikiölle ja raskaudelle turvalliseen työhön sijoittaminen onnistu ja se, voidaanko työntekijä myöhemmin raskauden aikana sijoittaa turvallisiin tehtäviin.
Neuvolasta tarvitaan todistus raskaudesta (SV75).

Raskaus ja työ -neuvontapalvelu

Työolojen sopivuudesta raskauden aikaiseen työskentelyyn voi ensisijaisesti pyytä ohjeita ja neuvoja omasta työterveyshuollosta. Työterveyslaitoksen Raskaus ja työ -neuvontapalvelu auttaa tarvittaessa työolojen turvallisuuden arvioimisessa lisääntymisterveyden kannalta.

>> Raskaus ja työ -neuvontapalvelu