OVA-ohjeet 

Kemikaalionnettomuudessa tarvitaan helposti saatavilla olevaa ja selkokielistä tietoa kemikaalin vaaraominaisuuksista, ensiavusta ja tarvittavista torjuntatoimenpiteistä. OVA-ohjeet kattavat suuren osan yleisimmin käytetyistä kemikaaleista. Ohjeet on laadittu Työterveyslaitoksen ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Kemikaaliturvallisuuden 5 porrasta -testi

Testin avulla saat suuntaa antavan käsityksen työpaikkasi kemikaaliturvallisuuden nykytasosta. Testaa millä portaalla työpaikkasi tällä hetkellä on!

Testissä on kaksikymmentä työpaikan kemikaaliturvallisuuteen liittyvää kysymystä. Kuka tahansa työpaikalla voi tehdä testin ja näin tutustua kemikaaliturvallisuuteen liittyviin asioihin. Hyödyllisintä olisi kuitenkin käydä testi läpi yhteistoiminnassa työntekijöiden ja työnantajan kanssa.

Stoffenmanager-työkalu kemikaaliriskien hallintaan

Stoffenmanager on työkalupakki, josta löytyy apua

  • työpaikkojen työturvallisuuslain mukaisten kemikaaliriskinhallintavelvoitteiden täyttämiseen
  • REACH-velvoitteiden noudattamiseen
  • nanomateriaalien riskinhallintaan sekä
  • riskeistä kommunikoimiseen työpaikan sisällä.

 

 

Stoffenmanager soveltuu myös työterveyshuollon apuvälineeksi kemikaalien terveysriskin arviointiin, vakuutusyhtiöiden käyttöön sekä viranomaisten apuvälineeksi työpaikan olosuhdevalvontaan. Stoffenmanagerin tarjoamat työkalut eivät korvaa työhygieenistä osaamista tai mittauksia, mutta tarjoavat etenkin pk-yrityksille mahdollisuuden selvitä lainsäädännön vaatimuksista tuloksellisesti.

Hollantilaistaustaisen Stoffenmanagerin tarjoamat työkalut perustuvat laajaan validoituun tieteelliseen tutkimusaineistoon ja yli 10 vuoden käyttökokemukseen useissa Euroopan maissa. Suomenkielisen version laatimiseen ovat osallistuneet Työterveyslaitos, VTT sekä Itä-Suomen yliopisto Työsuojelurahaston rahoituksella.

Kansainväliset kemikaalikortit

Kansainväliset kemikaalikortit ovat WHO:n koordinoiman kemikaaliturvallisuusohjelman (International Programme on Chemical Safety eli IPCS) ja EU:n yhteistyöprojekti. Kemikaalikorteissa on kuvattu lyhyesti puhtaiden kemikaalien ominaisuuksia, terveysvaikutuksia, niiden aiheuttamia palo- tai räjähdysvaaroja, ympäristövaikutuksia ja haittojen torjuntakeinoja. Kortteja voidaan käyttää tietolähteenä laadittaessa käyttöturvallisuustiedotteita tai ohjeita työpaikkakohtaisesti sekä opastettaessa ja koulutettaessa työntekijöitä.

 

REACH ja CLP

REACH on Euroopan Unionin asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. Se tuo velvoitteita kemikaalien valmistajille, EU-maahantuojille ja kemikaaleja käyttäville yrityksille.

Valmistajien ja EU-maahantuojien on rekisteröitävä aineet, joiden valmistus- tai maahantuontimäärä ylittää tonnin vuodessa. Rekisteröintiin sisältyy ainetta koskevien tietojen hankkiminen, aineen käsittelyyn liittyvien riskien arviointi ja näiden tietojen toimittaminen Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA). Kemikaalien jatkokäyttäjien on puolestaan ilmoitettava valmistajalle tai EU-maahantuojalle omasta käytöstään sekä ihmisten ja ympäristön altistumisesta käytön yhteydessä.

Samanaikaisesti REACH-asetuksen kanssa valmisteltu CLP on Euroopan Unionin asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS.

Lisää tietoa REACH- ja CLP-asetuksista kansallisen neuvontapalvelun sivuilla (Tukes)>>