Oireet sisätiloissa ovat tavallisia

Suomessa tehdyn selvityksen mukaan työikäisistä joka viides nainen ja joka kymmenes mies on kokenut sisäilmaan liitettyjä oireita työpaikalla viimeisen vuoden aikana. Oireilu on kotona selvästi harvinaisempaa kuin työpaikoilla. Oireita voi olla silmissä, iholla, nenässä, kurkussa, äänessä tai hengitysteissä. Lisäksi voi olla yleisoireita kuten päänsärkyä, uupuneisuutta ja huonovointisuutta.

Mistä oireilu ja haitat voivat johtua?

Oireiluun, myös sisäilmaan liittyvään, vaikuttavat käytännössä aina monet samanaikaiset tekijät, joista voi harvoin osoittaa yhtä ainoaa tekijää oireiden syyksi. Oleellista on pyrkiä tunnistamaan kaikki ne tekijät, joihin voidaan vaikuttaa. Yleensä löytyy aina keinoja, joilla oireet helpottuvat ja voivat väistyä kokonaan.
Alla olevasta kuvasta saat lisätietoa eri tekijöistä, kun klikkaat plus-kohdista.

 

Kuva 1: Sisäilmaoireilua ja haittakokemuksien taustalla voi olla rakennukseen liittyvien tekijöiden ohella myös yksilölliset ja yhteisölliset tekijät, kuten asenteet ja kielteiset odotukset, työn kuormittavuus ja palautumisen vaikeus tai työyhteisön toimimattomuus ja työn sujumattomuus.

Rakennukseen liittyvät haitat pystytään tunnistamaan ja korjaamaan

Rakennuksen vauriot, viat ja sisäympäristön laadun puutteet pystytään tunnistamaan ja korjaamaan. Rakennukseen ja sisäilman laatuun liittyvä oireilu vähenee ja väistyy, kun sisäympäristöolosuhteet kohenevat. Tilojen käyttäjät huomioiva rakentaminen ja rakennusten hyvä kunnossapito lisäävät luottamusta ja ennaltaehkäisevät haitan ja riskien kokemusta.

Sisäilmaoireet ovat yleensä lieviä ja ohimeneviä

Sisäilmaoireet ovat kirjo ohimenevistä haittatuntemuksista elämänpiiriä rajoittavaan pitkittyneeseen oireistoon.  Osalla oireet jatkuvat, vaikka rakennus on korjattu onnistuneesti tai ihminen on siirtynyt uuteen rakennukseen. Oireilevalla voi olla taustalla kokemus tilanteesta,  jossa rakennuksessa oleviin ongelmiin ei ole reagoitu tai ongelmien ratkaisemisessa on ollut viivettä. Kun oireilu on haittaavaa, hakeudutaan usein terveydenhuoltoon oireiden syyn selvittämiseksi.

Kuva 2. Sisäilmaan liittyvä oirekirjo

Lue lisää pitkittyneistä oireista ja oireiluherkkyydestä, joita sisäilmakijät eivät selitä >>.
Lue lisää Miten saan apua oireisiin? >>

Oireilu voi johtua myös yksilöllisistä tekijöistä

On tärkeä tunnistaa kaikki oireilua ylläpitävät tekijät ja pyrkiä vaikuttamaan niihin. Kun perinteiset sairaustekijät tai huono sisäilman laatu eivät selitä oireilua, syy voi olla  aivojen ja elimistön stressimekanismien herkistymisessä. Tällöin tavanomaisetkin aistimukset ja oireet voivat tuntua voimistuneina, jopa voimakkaina. Tämä voi edetä tuoksu- tai monikemikaaliherkkyydeksi.

Uusi tieto laajentaa ymmärrystämme siitä, miten monet tekijät vaikuttavat oireisiin sisäympäristössä. Tiedämme, että sisäilma ei olekaan niin vaarallista, kuin viime vuosina on ajateltu ja viestitty.  

Uutta tutkimustietoa 

Lue lisää tältä sivustolta

Nämä Oireilu sisäympäristössä -sivut on tehty osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018-2028). Sivut on tehty oireilevien avuksi ja terveydenhuollon tueksi. Sivuista hyötyvät kaikki sisäilmasta kiinnostuneet,  jotka haluavat lisätä ymmärrystään sisäympäristöön liittyvästä oireilusta ja moninaisista tekijöistä oireilun takana. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelmaan kirjattuja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.