Sisäilmaryhmän perustaminen työpaikalle on tarpeen, jos

 • sisäilmaston epäillään aiheuttaneen tilojen käyttäjille oireita tai sairauksia
 • sisäilmasto-ongelman syy on epäselvä
 • ongelmatilanne on pitkittynyt
 • sisäilmasto-ongelma huolestuttaa käyttäjiä merkittävästi
 • korjaukset ovat mittavia, jatkuvat pitkään ja hankaloittavat toimintaa tiloissa.

Sisäilmaryhmä kootaan työpaikan eri toimijoista ja moniammatillisesta asiantuntijajoukosta. Ryhmään kuuluvat tavallisimmin

 • kiinteistön omistajan edustaja
 • johdon edustaja
 • henkilöstön edustaja
 • työsuojelun edustaja
 • työterveyshuollon edustaja
 • selvitysten tilaaja
 • selvitystyötä johtava asiantuntija
 • muut tarvittavat asiantuntijat.

Sisäilmaryhmä on yhteistyön foorumi

Johdon mukanaolo sisäilmaryhmässä on tärkeää resurssien ja toimintaedellytysten turvaamiseksi. Mikäli työpaikalla on viestinnän ammattilaisia, heidän osallistumisensa ryhmän toimintaan on suotavaa. Pienemmillä työpaikoilla voi sisäilmaryhmänä toimia esimerkiksi projektiryhmä tai työsuojelutoimikunta, joka koordinoi ongelman ratkaisua.

Tilan käyttäjien edustus sisäilmaryhmässä on osa hyvää sisäilmasto-ongelmien ratkaisua. Yhteistyö vahvistaa luottamusta ja huolestuneisuus on vähäisempää, jos ihminen kokee voivansa itse vaikuttaa tilanteeseen. Lisäksi mitä enemmän ihmiset voivat olla mukana selvittelyprosessissa ja päätöksenteossa, sitä paremmin he myös hyväksyvät tehdyt päätökset ja ratkaisut.

Sisäilmaryhmä on yhteistyön foorumi. Se toimii ongelman käsittely- ja ratkaisuprosessin organisoijana ja toteuttajana työpaikoilla. Ryhmällä on päätösvaltaa siinä suhteessa kuin sen yksittäiset jäsenet sitä omaavat omien työrooliensa kautta.

Sisäilmaryhmä

 • tekee tiivistä yhteistyötä koko ongelman käsittelyprosessin ajan
 • tekee sisäilmasto-ongelman selvittelyprosessiin liittyvät päätökset yhdessä neuvotellen ja kaikkien ammattiryhmien osaamista hyödyntäen
 • huolehtii riittävästä taustatietojen keräämisestä ja alustavien selvitysten teettämisestä
 • huolehtii, että ongelman ratkaisemisessa käytetään päteviä ulkopuolisia asiantuntijoita selvitys-, suunnittelu- ja korjausvaiheessa
 • tekee alustavan tilannearvion
 • hakee ryhmässä yhteisen näkemyksen jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta
 • aikatauluttaa prosessin eri vaiheita
 • tarkentaa ongelman määrittelyä, tekee riskinarviointia ja asettaa konkreettiset, todennettavat tavoitteet toimenpiteille
 • tukee työnantajaa riskinhallinnassa; suunnittelee, aikatauluttaa, seuraa ja arvioi korjaavat toimenpiteet
 • varmistaa, että eri vaiheiden toimijat saavat tarvittavat tiedot prosessin edellisistä vaiheista
 • toteuttaa kohdekohtaista seurantaa ja aikatauluttaa seurannan tarvittaessa
 • huolehtii hyvästä tiedonkulusta, riskiviestinnästä ja dokumentoinnista koko prosessin ajan.