Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Tämä edellyttää tapaturmien ennalta ehkäisemistä. Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan kehittää. Tapaturmat eivät tapahdu sattumalta, vaan niiden takana on erilaisia syitä, joihin voidaan puuttua. Tavoitteena on nolla tapaturmaa.

Lähtökohtana työturvallisuuden kehittämiselle on riskien ja työympäristön arviointi. Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkiminen ja niistä oppiminen edistävät myös työturvallisuutta.

Tapaturmat merkitsevät kustannuksia

Tapaturmista aiheutuu aineellisia vahinkoja ja kustannuksia, mutta ennen kaikkea inhimillisiä kärsimyksiä tapaturman uhrille. Uhrin lisäksi tapaturma koskettaa hänen läheisiään ja työtovereitaan.

Varmista turvallisuus

Jokainen tapaturma tarkoittaa aukkoa turvallisuuden varmistamisessa. Tapaturmat ja vaaratilanteet tulee tutkia ja miettiä, miten vastaavanlaiset tilanteet voidaan estää.

Ennakoi

Tapaturmien ehkäisyn lähtökohtana on vaaratilanteiden tunnistaminen. Ennalta arvaamattomiin tapahtumiin tulee myös varautua.

Riskien arviointi ja hallinta

Velvollisuus työnantajalle työn vaarojen selvittämiseen ja arviointiin tulee työturvallisuuslaista (738/2002).

Lainsäädännössä työnantajaa vaaditaan selvittämään työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti työstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta ja vaaratekijät. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on käytettävä ulkopuolisia asiantuntijoita, mikäli työnantajalla ei ole riittävää asiantuntemusta riskinarvioinnin toteutukseen.

Altistuminen erilaisille työympäristön haittatekijöille, kuten kemikaaleille, pölyille ja melulle aiheuttaa edelleen runsaasti ammattitauteja Suomessa. Lisäksi eräissä yleisissä kansantaudeissa työperäisellä altistumisella voi olla merkittävä syyosuus, vaikka niitä ei korvatakaan nykyisin ammattitauteina.