4.10.2019

Työterveyslaitoksen toteuttamaan Työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalyysiin koottiin tuoreita tutkimuksia, tilastoja ja työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä työelämän tilasta ja lähiajan muutoksista. Analyysi tuki sosiaali- ja terveysministeriön syyskuussa julkaisemien aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden toiminnan ja kehittämisen runkosuunnitelman valmistelua vuosille 2020-2023.

– Analyysi toi esiin useita muutostrendejä työn tekemisen tavoissa ja työn kuormitustekijöissä. Esimerkiksi digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman ja etätyön tekemisen, jotka edellyttävät uudenlaista esimiestyötä ja itsensä johtamista. Myös tarpeet huomioida kognitiivisen ergonomian kysymyksiä kasvattavat merkitystään, sillä tiedon käsittely on yhä keskeisempi osa työtä, raporttia valmistellut erityisasiantuntija Hanna Uusitalo Työterveyslaitoksesta kertoo.

Työtä tehdään usein monen eri toimijan yhteistyönä rinnakkain ja peräkkäin entistä verkottuneempana ja pirstaloituneempana. Työssä ei välttämättä ole tunnistettavissa yhtä työnantajaa tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävää tahoa, jonka tehtävä on pitää huolta työturvallisuudesta.

– Psykososiaalisten tekijöiden merkitys korostuu muuttuvassa työssä. Työtehtävien selkeyteen ja työn sujuvuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös tarve oppia uusia asioita korostuu entisestään, Uusitalo kuvaa.

Työn tekemisen tapojen ja työn kuormitustekijöiden muutokset yhdessä haastavat työturvallisuuden johtamisen ja hallinnan käytäntöjen toimivuuden tarkasteluun. Haasteen ratkaisemiseen tarvitaan työpaikkojen, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyötä.

– Olennaista on löytää keinoja tarttua työturvallisuuden kysymyksiin nykyiseen työelämään sopivilla tavoilla, Uusitalo toteaa.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Hanna Uusitalo, Työterveyslaitos, etunimi.sukunimi@ttl.fi, puh. 043 824 0034

Työsuojeluvalvonnan toimintaympäristöanalysi: https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/126507/Tyosuojeluvalvonnan+toimintaymparistoanalyysi

Tervettä työtä. Työsuojelun vastuualueiden runkosuunnitelma 2020-2023: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161787