17.10.2018

Tämä ilmenee Työterveyslaitoksen tutkijan Janne Kaltiaisen väitöstutkimuksesta, jossa selvitettiin työntekijöiden kokemuksia Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastojen yhdistymisestä vuosina 2012–2014.

Kaltiaisen mukaan työntekijöiden luottamus ylintä johtoa kohtaan ja myönteiset kokemukset fuusion oikeudenmukaisuudesta vahvistivat toisiaan fuusion aikana.

–Oikeudenmukaisuuskokemukset eivät selittäneet luottamusta enää fuusion toisen vuoden aikana. Reilu johtaminen on siis luottamuksen rakentumisen kannalta erityisen tärkeää organisaatiomuutosten alkuvaiheessa, Kaltiainen sanoo.

Väitöstyön aineisto kerättiin kolmessa vaiheessa: noin kuukausi ennen fuusion virallista päivämäärää, vuosi fuusion jälkeen ja noin kaksi vuotta fuusion jälkeen.

Johtajiinsa luottavat organisaatiot pärjäävät

Tutkimuksen mukaan organisaatiot, joissa työntekijät luottavat johtajiin ja joissa koetaan työn imua jo ennen muutosten toteuttamista, pärjäävät muutosten pyörteissä muita paremmin. Työn imulla tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jota luonnehtivat uppoutuminen, omistautuminen ja tarmokkuus työssä.

Työntekijöiden arviot siitä, millaisia uhkia ja mahdollisuuksia muutoksella on, vaikuttivat työn imuun. Mitä kielteisemmäksi muutos koettiin ja mitä vaikeammaksi siihen sopeutuminen arvioitiin, sitä enemmän työn imu heikentyi.

–Muutoksen kokeminen myönteiseksi mahdollisuudeksi työntekijälle itselleen oli yhteydessä työn imuun vahvistumiseen, mutta vain fuusion ensimmäisen vuoden aikana, Janne Kaltiainen sanoo.

Muutoksen uhkia kannattaa vähentää

Organisaatiomuutoksen alkuvaiheessa työntekijöiden uhka-arvioiden vähentäminen ja samalla myönteisten odotusten vahvistaminen ovat yhtä tärkeitä työn imun vahvistumisen kannalta.

–Myöhemmässä muutoksen vaiheessa tärkeämmäksi nousee uhka-arvioiden vähentäminen, Janne Kaltiainen kertoo.

Tutkijan mukaan työn imu voi edistää myönteisiä ja vähentää kielteisiä muutosreaktioita.

–Vaikka organisaatiomuutoksista useimmiten ajatellaan kielteisesti, tutkimalla vain kielteisiä työntekijöiden muutosreaktioita emme tavoita muutoskokemusten moninaisuutta. Sitä voivat kielteisten arvioiden lisäksi värittää myös myönteiset odotukset muutosten hyödyistä työntekijälle itselleen, Kaltiainen toteaa.

 

Janne Kaltiainen väittelee 20.10.2018 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta “Dynamics of trust, fairness, cognitive appraisals, and work engagement in organizational changes – Development and test of a theoretical model”.

Lisää tietoa:
Helsingin yliopiston tiedote Luottamuksen ja työn imun organisaatiot pärjäävät muutoksissa