14.6.2017

Väitöstutkimuksessa selvitettiin maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisten työtoverisuhteita, työpaikkakiusaamisen kohteeksi joutumista sekä sosiaalisten suhteiden yhteyttä työhyvinvointiin. Tutkimusjoukko muodostui maahanmuuttajataustaisista ja valtaväestöön kuuluvista linja-autokuljettajista ja mekaanikoista, jotka työskentelivät suomalaisessa kaupunkiliikenteen linja-autoyrityksessä.

Yhä useammin lähin työkaveri voi tulla toisesta kulttuurista

Tutkimus osoittaa, että työtoverisuhteet omaan kulttuuriin kuuluvien työtovereihin koettiin myönteisemmiksi kuin muihin kulttuureihin kuuluvien kanssa. Myös läheisimmäksi koettu työtoveri oli useimmiten samasta kulttuurista tai maasta kotoisin kuin työntekijä itse. Läheisiä työtoverisuhteita ja myönteisiä työtoverisuhteita oli kuitenkin sekä maahanmuuttajien ja kantaväestön että eri lähtömaista tulleiden maahanmuuttajien kesken. Joka kuudes maahanmuuttaja ja joka kymmenes suomalaissyntyinen ilmoitti läheisimmän työtoverin olevan kotoisin muusta kulttuurista tai maasta kuin itse.

Maahanmuuttajien suhteiden laatu suomalaissyntyisiin työtovereihin riippui kulttuurisesta etäisyydestä suomalaiseen kulttuuriin. Mitä suurempi etäisyys, sitä vähemmän myönteisiksi suhteet suomalaissyntyisiin työtovereihin koettiin. Mitä suurempi etäisyys, sitä suurempi oli myös riski joutua työpaikkakiusaamisen kohteeksi ja sosiaalisesti eristetyksi.  Mitä myönteisemmiksi työtoverisuhteet koettiin, sitä paremmaksi työtyytyväisyys ja psykologinen hyvinvointi koettiin. Maahanmuuttajien ja suomalaissyntyisten väliset työtoverisuhteet olivat kuitenkin voimakkaammin yhteydessä työtyytyväisyyteen kuin muut suhteet sekä maahanmuuttajilla että suomalaissyntyisillä.

Monikulttuurisessa työyhteisössä on kiinnitettävä  erityistä huomiota sosiaalisiin suhteisiin ja kiusaamisen ennaltaehkäisyyn

Tutkimus viittaa siihen, että kulttuurisesti monimuotoisissa työyhteisössä huomiota on kiinnitettävä maahanmuuttajataustaisen ja suomalaissyntyisen välisten myönteisten työtoverisuhteiden edistämiseen, koska tämä voi parantaa kaikkien työntekijöiden työhyvinvointia, erityisesti työtyytyväisyyttä.

Kulttuurisesti etäisimmillä maahanmuuttajilla voi olla suurin riski joutua kokemaan sosiaalista ulkopuolisuutta ja työpaikkakiusaamista.

On suositeltavaa, että kulttuurisesti monimuotoisissa työpaikoissa, joissa on sekä maahanmuuttajataustaisia että suomalaissyntyisiä työntekijöitä, kohdistetaan huomiota kaikkien työntekijöiden sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä työpaikkakiusaamisen ennaltaehkäisemiseen.

Väitöstilaisuus on 17.6.2017 klo 12 Tampereen yliopiston Linna-rakennuksessa.

Tutustu myös:

Tampereen yliopiston tiedote

Bergbomin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 2281, Tampere University Press, Tampere 2017. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 1783, Tampere University Press 2017.

Immigrants’ and Natives’ Intra- and Intercultural Co-worker Relations and Their Associations With Employee Well-being : A study in an urban bus transportation company