Liukastumis- ja kompastumistapaturmien torjuntaan liittyviä vaatimuksia

  • Mahdollisuuksien mukaan on varmistettava, että työpaikalle tulee tarpeeksi luonnonvaloa ja että siellä on riittävä keinotekoinen valaistus työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi
  • On varmistettava, että työpaikan lattioilla ei ole vaarallisia kohoumia, reikiä tai kaltevia pintoja ja että lattiat ovat kiinteät ja vakaat eivätkä ne ole liukkaita
  • On käytettävä turvallisuusmerkintöjä sellaisissa paikoissa, joissa vaaroja ei voida välttää tai vähentää riittävästi muiden torjuntatoimenpiteiden avulla
  • On käytettävä henkilösuojaimia (esim. turvajalkineita) silloin, kun riskejä ei voida välttää muilla tavoin. Niiden on oltava mukava käyttää ja hyvin huollettuja eivätkä ne saa lisätä muita riskejä
  • On noudatettava lainsäädännön periaatteita, kuten riskien arviointi ja ehkäisy; useampia työntekijöitä koskevien toimenpiteiden asettaminen etusijalleriskien torjunnassa; tiedon ja koulutuksen antaminen, yhteistyö työntekijöiden kanssa ja työturvallisuuden koordinointi alihankkijoiden kanssa. Työntekijöiden tietämyksen avulla voidaan havaita riskitekijöitä sekä löytää niihin toimivia ratkaisuja.

Myös työntekijöillä on velvollisuus tehdä yhteistyötä ja huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta koulutuksessa annettujen ohjeiden mukaan. Kaikkia olisi rohkaistava myötävaikuttamaan työterveyden- ja turvallisuuden parantamiseen.

Hyviä keinoja liukastumis- ja kompatumistapaturmien torjumiseksi

Hyvä järjestys

Järjestyksen puutteet ja yleinen epäsiisteys ovat yleinen syy liukastumisiin ja kompastumisiin. Pidä työympäristö järjestyksessä ja siistinä sekä lattiat ja kulkutiet vapaina esteistä. Poista roskat säännöllisesti, niin etteivät ne kasaudu työpaikalle.

Siivous ja huolto

Säännöllinen siivous ja huolto vähentävät riskejä. Roskat on poistettava säännöllisesti ja työalueet pidettävä puhtaina. Siivousmenetelmien ja –välineiden on oltava käsiteltävälle pinnalle soveltuvia. Pidä siivous- ja huoltotyön aika huoli siitä, että et aiheuta uusia liukastumisen ja kompastumisen riskejä.

Valaistus

Varmista hyvä valaistuksen taso sekä valojen toiminta ja suunta, jotta kaikki lattian alueet on tasaisesti valaistu ja jotta kaikki mahdolliset vaarat, esim. kulkuesteet voi nähdä helposti. Valaistustason on sallittava turvallinen kulku tilojen läpi. Ulkona sijaitsevien työpaikkojen on oltava riittävästi valaistuja.

Lattiat

Lattioiden kunto on tarkastettava säännöllisesti, ja ne on tarvittaessa huollettava. Liukastumis- ja kompastumisriskejä ovat reiät, halkeamat ja irralliset matot. Kaikissa paikoissa lattian pinnan olisi oltava suoritettavaan työhön sopiva, esim. sen on oltava öljyä ja tuotantoprosesseissa käytettäviä kemikaaleja hylkivä. Lattioiden pinnoittaminen tai kemiallinen käsittely voi vähentää liukastumisen riskiä. Lattiat on pidettävä puhtaina.

Portaat

Monet tapaturmat sattuvat portaissa. Kaiteet, kitkaa lisäävät päällysteet askelmilla, hyvä näkyvyys ja askelmien etureunoille kiinnitetyt kitkanauhat sekä riittävä valaistus torjuvat liukastumisia ja kompastumisia portaissa. Kulkutason korkeuksien muutoksia, kuten ramppeja, on usein vaikea huomata. Ne on merkittävä selvästi käyttämällä asianmukaisia turvallisuusmerkintöjä.

Läikkyneet nesteet

Siivoa läikkyneet nesteet välittömästi käyttämällä sopivaa puhdistusmenetelmää (kemiallista käsittelyä voidaan tarvita). Käytä varoitusmerkintöjä paikoissa, joissa lattia on märkä ja järjestä vaihtoehtoiset kulkutiet. Selvitä mikä on aiheuttanut nesteen läikkymisen tai vuodon – voidaanko työmenetelmiä muuttaa niiden vähentämiseksi?

Esteet

Erilaiset esteet olisi mahdollisuuksien mukaan poistettava kompastumisen estämiseksi. Jos estettä ei voida poistaa, olisi käytettävä sopivia erottavia aitoja ja/tai varoituksia.

Kaapelit ja johdot kulkuteillä

Sijoita laitteet niin, että kaapelit eivät mene jalankulkureittien yli. Jos tämä ei onnistu, kiinnitä kaapelit turvallisesti kulkuteiden pintaan.

Jalkineet

Työntekijöillä on oltava jalkineet, jotka soveltuvat heidän työympäristöönsä. Ota huomioon työn tyyppi, lattian pinta, tyypilliset lattian olosuhteet sekä kengänpohjan kitkaominaisuudet.

Ulkona sijaitsevat työpaikat

Ulkona sijaitsevat työpaikat on järjestettävä niin, että liukastumisen ja kompastumisen riskit on minimoitu, esim. liukastumisia estävät toimenpiteet jääolosuhteissa ja sopivat jalkineet.

Lisää aiheesta

Työhön liittyvien liukastumisten ja kompastumisten ehkäisy (EU-OSHA)