Työnantaja vastaa työn turvallisuudesta. Jos käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja ei voida välttää, työnantajan on vaarojen vähentämiseksi annettava työntekijöille nosto- ja siirtoapuvälineitä ja työpisteet on järjestettävä niin, että nostot ja siirrot ovat mahdollisimman turvallisia. Tässä on huomioitava muun muassa taakan ja työympäristön erityispiirteet, tarvittava fyysinen ponnistus ja koko työtoiminnan asettamat vaatimukset.

Taakkojen käsittelyyn liittyviä terveydellisiä haittoja ja vaaroja ehkäistäessä on lähtökohtana järjestelmällinen työn ja materiaalinkulun tarkastelu yhteistyössä työnantajan, työntekijöiden ja työpaikana työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön kanssa. Tämä edellyttää tuotannon hallinnan ja ohjauksen kannalta linjaorganisaation eri tasojen informointia ja sitoutumista.

Nostotöiden riskien poistaminen ja vähentäminen

Nostotöihin liittyvien riskien poistamiseen ja vähentämiseen voidaan käyttää kolmivaiheista lähestymistapaa:

1. Opetus ja harjaannuttaminen

Nosto-opetuksessa taakkojen käsittelytekniikat ovat yleensä muodostaneet opetusrungon. Työntekijöille on korostettava myös oman kunnon ja lihasten toimintakyvyn merkitystä taakkojen käsittelyn kuormitusvaatimuksiin verrattuna. Taakkojen käsittelyyn liittyvä opetus ja harjaannuttaminen on jatkuva prosessi. Sen säännölliset toteutussuunnitelmat tulisi liittää niiden työpaikkojen työsuojelun toimintaohjelmaan, jossa nostotyötä tehdään säännöllisesti.

2. Apuvälineet

Nostojen helpottamiseksi työntekijöiden käyttöön annetaan asianmukaisia noston ja siirron apuvälineitä. Vaihtelevat taakkojen käsittelytapahtumat edellyttävät usein käyttösovelluksiltaan nostoon ja taakkaan sopivan apuvälineen valintaa. Nostoapuvälineestä saatava kuormitusta keventävä hyöty varmistetaan asianmukaisella käyttökoulutuksella ja käytön perusteluilla. Työntekijöillä on velvollisuus käyttää saatavilla olevia apuvälineitä ottamalla huomioon työn kuormitusriskit sekä oma ja toisten terveys ja turvallisuus.

3. Työn suunnittelu

Nostotyön käytännön piirteitä tarkastellaan yksilön, organisaation ja hallinnon kannalta. Yksilöllisillä työkäytännöillä tarkoitetaan materiaalin liikuttamiseen tarvittavien työkokonaisuuksien ja liikkeiden nopeutta ja tarkkuutta. Organisaatioon ja hallintoon liittyvät työkäytännöt sisältävät työpaikan henkilöresurssit ja työn suorittamistavat (vuorojen pituus, työnkierto) sekä asiantuntijaorganisaatioiden (työsuojelu, työterveyshuolto) tarjoamat tukipalvelut.

Työtehtävän ja työtilan ominaisuuksiin kuuluvat mm. työtilan muoto, nostamisen kesto ja toistuvuus, työympäristön lämpötila, valaistus ja kosteus. Nostotyötä tekevän ominaisuudet kattavat niin fyysiset kuin psyykkiset voimavarat, joita koulutuksella ja kokemuksella voidaan vahvistaa. Myös terveydentila ja vapaa-aikana erityisesti oman kunnon ylläpitämiseksi suunnatut harrasteet vaikuttavat työn vaatimusten täyttämiseen.

Nostotyöstä aiheutuvien kuormitusriskien arviointi ja seuranta voidaan liittää työsuojelun toimintaohjelmaan jatkuvaksi toiminnaksi. terveellisen ja turvallisen nostotyöpaikan luominen edellyttää työpaikan koon, nostotyön sisällön ja kuormitusongelmien laajuuden mukaista moniammatillista yhteistyötä työnantajan, työntekijöiden, työterveys- ja työsuojeluasiantuntijoiden kesken.

Lisää aiheesta

Nostot käsin (Työsuojeluhallinto)
Turvallisuusasiat nostotöiden suunnittelussa (doc)