Jätevesilietteen mädätyksessä muodostuu syttymis- ja räjähdysvaarallisia kaasuja kuten metaania ja vetyä.  Varsinkin hapettomissa tiloissa voi esiintyä myös ammoniakkia, häkää, rikkivetyä ja muita pelkistyneitä rikkiyhdisteitä sekä typpeä. Nämä kaasut saattavat vapautua työtilojen ilmaan avattaessa prosesseja tai kulkeutua vuotoilman mukana. Lisäksi voi olla tiloja, joissa on räjähdysvaarallisia nesteitä ja pölyjä. Kemiallisen aineen palo- ja räjähdysvaarallisia ominaisuuksia ovat sen räjähtävyys, hapettavuus ja syttyvyys. Alla olevilla turvamerkeillä varoitetaan muita räjähdysvaarasta.

vesihuolto_atex

 • Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelyyn tarvitaan erillinen työ- ja toimenpidelupa (katso ex-työlomake). Esimiesten tulee luoda turvallisen toiminnan edellytykset ja käytännössä seurata ja varmistaa, että turvallisesti myös toimitaan.
 • Tiloissa työskentelevät tekevät turvallisuuden varmistamiseksi kaikki ne toimenpiteet, jotka kulloisessakin tilanteessa ovat tarpeen ja joista on ohjeissa sovittu.
 • Tulenteko, kipinöivät työt ja muut kuumat pinnat ovat ehdottomasti kiellettyjä räjähdysvaaran alueella ilman erillistä lupaa.
 • Räjähdysvaarallisissa työkohteissa tilojen, koneiden, laitteiden, työkalujen, vaatteiden, henkilösuojainten ja muiden varusteiden täytyy on Ex-merkittyjä, ettei niistä pääse muodostumaan mekaanista tai staattista sähköä (ATEX-laitedirektiivi 1994/9/EY).
 • Räjähdysvaarallisiin tiloihin mentäessä on otettava mukaan kaasuhälyttimet, jotka tarvittaessa varoittavat palavista kaasuista, kohonneesta häkä- ja rikkivetypitoisuudesta tai hapen puutteesta (katso taulukko Suljetut tilat ja säiliötyö -sivulta).
 • Ennen töiden aloittamista työntekijän on varmistettava, ettei vaaraa aiheuttavaa kaasua esiinny työkohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä eli tuuletus on hoidettuna.

Laitteen asiakirjat ja merkinnät

CE-merkinnän lisäksi laitteisiin on kiinnitettävä räjähdyssuojauksen erityismerkintä, joka sisältää Ex-merkin sekä laitteen ryhmän, laiteluokan ja tarkoitetun käyttöympäristön osoittavat merkinnät.

vesihuolto_atex_merkinta

Toiminnanharjoittajan ja työnantajan on laadittava räjähdyssuojausasiakirja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi räjähdysvaarallisiin tiloihin ennen laitoksen käyttöönottoa ja työn aloittamista. Tilat luokitellaan sen mukaisesti, onko vaara olemassa joko ilman ja kaasun vai ilman ja pölyn muodossa olevan palavan aineen muodostamalle räjähdyskelpoiselle ilmaseokselle. Arvio räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintymisestä voidaan tehdä joko luotettavilla mittauksilla, laskennallisesti tai noudattamalla standardeja ja julkaistujen käsikirjojen antamia esimerkkejä.

Tilaluokiteltavia tiloja ovat esimerkiksi

 • Metanoliasemat ja -säiliöt
 • Polymeerien annostelutilat
 • Kaasulaitetilat
 • Mädättämöt
 • Kaasukellot
 • Ylijäämäkaasupolttimet
 • Mädätetyn lietteen siilot ja muut välivarastot
 • Ulkopuolisen lietteen vastaanottotilat

Lainsäädäntö

ATEX-laitedirektiivi 94/9/EY (pdf)
ATEX-direktiivi (2014/34/EU) (pdf)
Valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (576/2003)