Rakennusala on yksi keskeisiä suomalaisen elinkeinoelämän toimialoja. Uusia haasteita rakentamiseen ja rakentamisen työturvallisuustyöhön on tuonut ulkomaisen työvoiman käyttö Suomessa ja suomalaisten yritysten ja rakentajien työskentely ulkomailla.

Rakennusala jakautuu talonrakentamiseen ja maa- ja vesirakentamiseen. Viime vuosina korjausrakentamisen osuus on lisääntynyt. Korjausrakentamisessa korostuu työturvallisuuden osalta erityisesti linjasaneeraukset.

Tapaturmavaaralliset työt maa- ja vesirakennusalalla

Maa- ja vesirakennusalalla tapaturmavaarallisia töitä ovat räjäytys- ja louhintatyöt, maarakennustyöt, siltojen, tunneleiden ja väylien rakentaminen, pilaantuneiden maiden puhdistaminen, yhdyskuntatekniikan rakennustyöt sekä toimialaan liittyvät rakennustekniset työt. Työsuojeluhallinnon yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa kehittämä MVR-mittari on yksi keino mitata ja seurata työolosuhteita ja työturvallisuuden hallintaa sekä niiden kehitystä työpaikkakohtaisesti maa- ja vesirakennusalalla.

Toinen mittari, joka on laajasti rakennusteollisuuden käytössä on TR-mittari, joka on talonrakennustyömaan työturvallisuuden havaintomenetelmä. Menetelmässä havainnoidaan koko työmaa tehden tukkimiehenkirjanpidolla kunnossa/korjattavaa-havaintoja kuudesta keskeisestä tapaturmiin vaikuttavasta asiasta. Menetelmä on otettu käyttöön 1990-luvun puolivälissä. Tulosten on todettu ennustavan hyvin tapaturmien esiintymistä työmaalla. Se on yleisesti myös työmaiden käytössä viikoittaisen työsuojelutarkastuksen menetelmänä.

Molemmista mittareista saa lisätietoja työsuojeluhallinnosta, joka käyttää niitä myös valvontatyökalunaan.  TR-mittarin käyttöönottoon ja sisältöön voi perehtyä verkkokoulutuksessa, josta lisätietoja löytyy TR360-verkkokoulutus: TR-mittauksen periaatteet.

Rakennusalan hyviä käytäntöjä

A-tikkaiden ja tikastyöskentelyn valvonta (pdf) (Aluehallintovirasto)
Henkilösuojainten käytön valvonta (pdf) (Aluehallintovirasto)
Mastolavanostimen käyttö korkealla sijaitsevissa työkohteissa (pdf) (Aluehallintovirasto)
Nostoapuvälineiden valvonta (pdf) (Aluehallintovirasto)
Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas (pdf) (Aluehallintovirasto)
Silmien suojaus rakennustyössä (pdf) (Rakennusalan koordinaatioryhmä)
Tela-alustaisten nostureiden valvonta (pdf) (Aluehallintovirasto)
Työpukkien valvonta (pdf) (Aluehallintovirasto)
Työtelineiden nousuteiden valvonta (pdf) (Aluehallintovirasto)

Lainsäädäntö

Kaikkia toimialoja myös rakennustyötä koskee työturvallisuuslaki (738/2002) ja monet sen nojalla annetut säädökset, kuten:

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009)
Valtioneuvoston asetus rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyydestä ja turvallisuussuunnitelmasta (1088/2011)
Työministeriön päätös rakennustyömaiden henkilöstötiloista (977/1994)
Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011)
Panostajalaki (219/2000)
Valtioneuvoston asetus panostajien pätevyyskirjoista (122/2002)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus panostajan pätevyyskirjan myöntävästä viranomaisesta ja pätevyyskirjan saamiseksi vaadittavasta koulutuksesta (124/2002)
Sosiaali- ja terveysministeriö asetus räjähdysaineen työmaavalmistuksen turvallisuudesta (125/2002)

MVR- ja TR-mittari

MVR-mittari 2017 (INFRA ry)
TR-mittari 2010 (pdf)

TR-mittarin lomake ja palautetaulu löytyvät sivulta www.ttl.fi/tr360. Sivulla esitellään myös TR-mittauksen toteutukseen liittyvä TR360-verkkokoulutus: TR-mittauksen periaatteet, jossa mittarin havainnointikohteita harjoitellaan 360 asteen kuvien avulla.

Lisää aiheesta

Rakennuttajan ja turvallisuus koordinaattorin tehtävät rakennushankkeessa (pdf) (Työturvallisuuskeskus)
Eri toimijoiden turvallisuustehtävät rakennushankkeessa (pdf) (Työturvallisuuskeskus)
Alihankintayritysten turvallisuusarviointi (pdf) (Työturvallisuuskeskus)
Rakennustyömaan turvallisuussuunnittelu (Ratuke)
Turvallisesti raksalla (pdf) (Ratuke)