Kehityskeskustelu on tilaisuus pysähtyä arjen keskellä

Osallistu

”Jos kehityskeskusteluja pidetään vain siksi, että niin on käsketty, päädytään siihen, että toinen on puhuvinaan ja toinen on kuuntelevinaan”, sanoo työterveyspsykologi Heli Hannonen.

Toiset pitävät kehityskeskustelua vuotuisena pakkopullana, toiset näkevät sen mahdollisuutena hankkia ainutlaatuista tietoa organisaation sisältä. Onko kehityskeskustelulla paikkansa modernissa työelämässä vai onko se vanhentunut traditio?

Ainakaan työterveyspsykologi Heli Hannonen Työterveyslaitoksesta ei allekirjoita väitettä kehityskeskusteluiden vanhanaikaisuudesta. Hän näkee kehityskeskustelun yhtenä johtamisen työkaluna.

Hannosen mukaan kehityskeskustelua – niin kuin muitakin työkaluja – voi käyttää hyvin ja hyödyllisesti tai huonosti ja haitallisesti.

Huonot kokemukset ovat usein yhteydessä laajempaan tyytymättömyyteen, joka voi liittyä huonoon työilmapiiriin tai kehnoon johtamiseen.

Jatkuvan palautteen tarve säilyy

Heli Hannonen sanoo, että kehityskeskustelusta pitäisi pystyä muokkaamaan sopiva työkalu oman organisaation tarpeisiin. Tärkeää on huomioida työn luonne ja toimiala, mutta myös se, etteivät vuosittaiset kehityskeskustelut sulje pois jatkuvaa palautteen antamista ja saamista.

”On työpaikkoja, joissa vuosisuunnittelu on ihan liian pitkäaikaista ja työn tavoitteet katsotaan kuukausittain. Silloin pitää miettiä, mikä on kerran vuodessa käytävän kehityskeskustelun tarkoitus.”

Hän korostaa, ettei kehityskeskustelu saa olla ainut kerta vuodessa, jolloin esimies ja työntekijä keskustelevat. Ajankohtaista keskustelua pitäisi käydä jatkuvasti.

”Kehityskeskustelussa esiin tuleviin asioihin olisi hyvä palata aikaisemmin kuin vasta vuoden päästä. Jos kehityskeskustelut käydään kerran tai kahdesti vuodessa, on olennaista, mitä niiden välissä tapahtuu.”

Täsmätieto auttaa kehittämään

Kehityskeskustelut nauttivat laajaa suosiota suomalaisissa yrityksissä – ainakin sen perusteella, kuinka paljon niitä järjestetään.

Työterveyslaitoksen kehittämä Parempi Työyhteisö (ParTy)® -kysely tuottaa tietoa organisaatioiden toiminnasta ja kehittämiskohteista. Kyselyyn osallistuu 190 organisaatiota, ja niistä yli 75 prosentissa järjestetään vähintään vuosittaisia kehityskeskusteluita.

Suurissa yrityksissä kehityskeskustelu on oiva tapa saada tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu. Yrityksen johto saa mielenkiintoista tietoa sopimuksista ja toimenpiteistä, joista kehityskeskusteluissa on sovittu ja siitä, miten ne hyödyttävät organisaatiota.

Koko yrityksen näkökulmasta kehityskeskustelut ovat onnistuneita, jos niistä saadaan sellaista tietoa, jonka pohjalta pystytään kehittämään yrityksen toimintaa.

Arjen pyörittäminen vie ajan

”Parhaimmillaan kehityskeskusteluista saadaan kattavampaa, konkreettisempaa ja selkeämpää tietoa kuin vaikkapa ilmapiirikartoituksista, joita tehdään yrityksissä tosi paljon”, Heli Hannonen sanoo.

Kehityskeskusteluilla on roolinsa myös pienimmissä yrityksissä, eikä tiivis päivittäinen työskentely ja sen ohessa käydyt keskustelut täytä sitä roolia, joka kehityskeskustelulla on.

”Pienissäkin yrityksissä on hyvä aina välillä istua alas ja pysähtyä systemaattisesti miettimään, miten meillä menee. Kutsutaanko sitä keskustelua kehityskeskusteluksi tai joksikin muuksi, on sitten makuasia”

Hannonen korostaa eroa arkipäiväisen vuorovaikutuksen ja suurempien asioiden järjestelmällisen pohtimisen välillä.

”Monesti arki menee käytännön pyörittämisessä. Pysähtymiseen ja miettimiseen pitää järjestää erikseen tilaisuus.”

Vuorovaikutusta – ei lomakkeen täyttöä

Kehityskeskustelusta tietoa etsivä törmää lukuisiin ohjeisiin, vinkkilistoihin ja varoituksiin. Ohjeet voivat olla vähän ristiriitaisiakin: Pitäisi pysyä ennalta määritellyssä kaavassa, jotta keskustelu ei rönsyilisi liikaa. Toisaalta taas ei saisi kangistua kaavoihin.

Heli Hannosella on selvä vastaus siihen, mikä tekee kehityskeskustelusta niin haastavan:

”Sehän on aika intensiivinen vuorovaikutustilanne. Se kestää tunnista puoleentoista, ja siinä keskustellaan yksittäisen ihmisen näkemyksistä, kokemuksista ja työstä. Keskustelu vaatii esimieheltä sellaisia vuorovaikutustaitoja, jotka eivät ole ihan arkipäivää.”

Suunnitelmallisella kehityskeskustelulla pitää olla jokin agenda unohtamatta kuitenkaan vapaampaa keskustelua ja ajankohtaisista asioista puhumista. Kehityskeskustelu ei saa olla pelkästään lomakkeen täyttöä.

Hannonen ehdottaa, että keskustelua käydään kohtuullisen vapaasti. Ennen keskustelun päättämistä kuitenkin katsotaan, mitä sovittiin ja mitkä asiat kirjataan ylös, jotta niihin voidaan palata.

”Sain sanottua, tulin kuulluksi”

Kehityskeskusteluiden onnistumisen kannalta erityisen tärkeässä asemassa ovat lähiesimiehet. Hehän keskusteluja käyvät. Se, että ylin johto vain päättää pitää kehityskeskustelut ei Heli Hannosen mukaan toimi, vaan esimiesten kanssa pitää käydä läpi keskusteluiden tavoitteet.

”Jos kehityskeskusteluja pidetään vain siksi, että niin on käsketty, päädytään siihen, että toinen on puhuvinaan ja toinen on kuuntelevinaan.”

Kehityskeskustelu ei voi onnistua myöskään, jos siihen ei valmistauduta huolellisesti. Sekä esimiehen että työntekijän on syytä valmistautua.

Kehityskeskustelut vievät varsinkin esimiehiltä paljon aikaa. Heidän kuormaansa voi vähentää esimerkiksi pitämällä osan kehityskeskustelusta ryhmäkeskusteluna, jossa käsitellään työyhteisön yleisiä asioita. Työntekijän henkilökohtaisista asioista on hyvä keskustella aina kahden kesken.

Onnistuneen kehityskeskustelun jälkeen on sellainen tunne, että sai sanottua sen, mitä halusikin ja tuli myöskin kuulluksi.

Hannosen mielestä eniten parannettavaa on kehityskeskusteluiden hyödyntämisessä organisaatiotasolla. Pitäisi miettiä, miten kehityskeskustelujen tuloksia hyödynnetään, kun tieto vedetään yhteen henkilöstöhallinnon suunnittelussa ja työpaikan toimien suunnittelussa kokonaisuutena.

Kannattaako puhua rahasta?

Lähes klassikkokysymys on se, pitäisikö kehityskeskustelussa puhua rahasta. Onko se sopiva paikka pyytää palkankorotusta?

Heli Hannonen on huomannut, että palkkakeskustelut jakavat mielipiteitä. Esimerkiksi yrityksissä, joissa on tulospalkkausta tai tavoitepalkkausta, on kaksi käytäntöä: palkkakeskustelu käydään osana kehityskeskustelua tai kehityskeskustelu käydään kehityskeskusteluna ja palkkakeskustelut sitten erikseen.

Hannosen mielestä palkkakeskusteluja ei välttämättä kannata käydä kehityskeskustelujen ohessa.

”Jos kehityskeskusteluun liitetään vahvasti se, että keskustelun pohjalta määräytyy tulevan vuoden tai puolen vuoden palkkaus, niin työntekijän antama palaute esimiehelle saattaa jäädä hyvinkin vähiin.”

Ongelmaan on syytä kiinnittää huomiota, koska molemminpuolisen palautteen antaminen on olennainen osa keskustelua.

Kuormitus ja osaaminen asialistalle

Jos palkkakeskustelut kannattaa jättää pois kehityskeskustelusta, niin mitä aiheista sitten pitäisi erityisesti puhua?

”Ainakin yksittäisen työntekijän tai ryhmän tavoitteista suhteessa koko organisaation tavoitteisiin ja siitä, miten yksittäisen työntekijän tehtävät linkittyvät hänen tavoitteisiinsa”, Heli Hannonen sanoo.

Jo kehityskeskustelun nimi viittaa siihen, että tarkoitus on puhua osaamisesta: Mitä osaamista työssä vastedes tarvitaan? Mitä osaamista pitäisi lisätä? Millaista koulutusta tulevan vuoden aikana voi hankkia työajalla?

Hannonen toivoo myös, että kehityskeskustelussa puhuttaisiin nykyistä enemmän työn kuormitustekijöistä sen sijaan, että työn kuormitusta tiedusteltaisiin vain nimettömillä kyselyillä.

Joonas Heikkinen

Toimituksemme suosittelee

Tutustu myös:
Kommentointi (0)

Mitä ajatuksia juttu herätti? Osallistu keskusteluun tässä.

Ei vielä yhtään kommenttia.

Tuoreimmat jutut

Työntekijät ovat valmiita venymään äärimmilleen, jos he uskovat, että organisaatiossa tuetaan heidän jaksamistaan ja työntekoaan, sanoo erityisasiantuntija Mervi Niemi Työterveyslaitoksesta.

Niemi kehittää sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa resilienssiä, joka on kykyä kohdata erilaisia työelämän muutos- tai häiriötilanteita.

Koronavirusepidemian takia viranomaisille on lisätty valmiuslain mukaisia valtuuksia. Työaika- ja lomasäännöksistä voidaan poiketa muun muassa terveydenhuoltoalalla.

Canterburyn yliopisto Uudessa-Seelannissa on jo pitkään tutkinut resilienttejä organisaatioita. Yliopiston oppaassa Staffed or stuffed – creating resilience through your people käsitellään johtamista kriiseissä. Niemi kokosi oppaasta vinkit sote-organisaatioiden johdolle ja esimiehille:

Tue henkilöstöäsi kriisin aikana

 1. Tunnista tarpeet. Pitkiä työvuoroja ei jakseta tehdä ilman riittäviä taukoja ja tankkausta. Ovatko henkilöstöravintolat auki vai tuodaanko töihin omat eväät? Varmista riittävän pitkät lepoajat työvuorojen välillä. Kriisin pitkittyessä tarvitaan myös sosiaalista ja henkistä tukea.
 2. Huomioi yksilöiden erot. Jokainen reagoi kriisiin eri tavalla: toiset puhkuvat intoa ja auttamishalua, toiset lamaantuvat ja toimivat puoliteholla. Myös kotiolot, lapset tai iäkkäät isovanhemmat aiheuttavat huolta. Järjestä joustoja työtehtäviin ja työaikoihin, ennen kuin työntekijä jää sairauslomalle.
 3. Kuuntele ideoita. Työntekijät ovat oman työnsä asiantuntijoita. Kuuntele heidän ideoitaan työtehtävien nopeuttamiseksi ja järkevöittämiseksi.
 4. Anna vapautta. Jos tarvitaan nopeutta ja joustavuutta, vähennä byrokratiaa. Anna vastuuta ja vapautta tehtävien suorittamiseen, jakamiseen ja jopa muotoilemiseen. Stressiä ja työuupumusta koskevien tutkimusten mukaan mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön on voimavara, joka suojelee kuormitukselta.
 5. Jaa tietoa ja ota vastaan palautetta. Tieto lisää turvallisuuden tunnetta, joten tarjoa tietoa luotettavasti, rehellisesti ja säännöllisesti. Kuuntele henkilöstön palautetta herkällä korvalla. Kriisin aikana päätöksiä tehdään kiireessä ja vaillinaisen tiedon pohjalta, joten ole valmis muuttamaan päätöksiäsi.

Kriisin jälkeen otetaan opiksi ja toivutaan

 1. Kerää opit kriisin jälkeen. Arvioi yhdessä henkilöstön kanssa uusia käytäntöjä: mitä niistä kannattaa hyödyntää normaalioloissa? Käykää läpi myös ennakkosuunnitelmat: mikä niissä oli toimivaa ja mitä pitää korjata?
 2. Osoita arvostusta. Henkilöstö on venynyt äärimmilleen. Miten osoitat arvostusta? Kiitos on hyvä alku, mutta voit tehdä muutakin. Varaa aikaa kokemusten vaihdolle, sillä se on osa toipumisprosessia. Myös erilaiset tapahtumat voivat olla keino osoittaa kiitosta. Suurinta arvostusta osoittaa se, että johto huolehtii henkilöstönsä jaksamisesta kriisin jälkeenkin.
 3. Tue sopeutumista uuteen tilanteeseen. Maailma on muuttunut kriisin jälkeen. Ihmiset reagoivat siihen eri tavoin ja toipuvat eri tahdissa. Kotona kriisi voi jatkua eri syistä, joten työnantajalta ja esimieheltä vaaditaan joustavuutta vielä pitkään. Kannusta pitämään lomia ja joustovapaita. Mahdollista osa-aikainen työnteko, jos se on tarpeen.
 4. Älä vähättele. Kunnioita ihmisten erilaisia reaktioita ja ajatuksia. Johtajana olet varmasti vahva yksilö, ja osa vahvuuttasi on tukea niitä, jotka eivät kykene olemaan yhtä vahvoja.

Viilaa suunnitelmat kuntoon

 1. Laadi uudet suunnitelmat. Kriisin jälkeen on aika laatia entistä paremmat suunnitelmat seuraavien kriisien varalle. Kyseenalaista myös harjoittelun ja perehdytyksen rutiinit. Kun henkilöstö osallistuu suunnitelmien tekoon ja päivittämiseen, erilliset perehdytykset menettävät merkitystään. Henkilöstöltä saat myös käytännönläheisen näkökulman häiriötilanteisiin.
 2. Muista hyvinvoinnin näkökulma. Teknisten yksityiskohtien lisäksi suunnitelmissa pitää huomioida henkilöstön hyvinvointi. Mieti esimerkiksi, miten häiriötilanteissa seurataan henkilöstön jaksamista ja miten jaksamista tuetaan.
 3. Haasta omat suunnitelmasi. Onko kriittiset toiminnot varmistettu? Toimivatko suunnitelmat myös viikonloppuna ja keskiyöllä? Onko tiedonkulku turvattu? Ovatko vastuut ja tehtävät selkeitä?
 4. Viesti suunnitelmistasi. Mitä alemmille organisaatiotasoille mennään, sitä vähemmän ihmisillä on tietoa häiriötilanteisiin varautumisesta. Miten taklaat tämän ongelman? Varaa riittävästi aikaa harjoitteluun. Harjoittelu voi olla myös keskustelua ja harjoittelua mielikuvien avulla.

Mervi Niemi kertoo, että Työterveyslaitoksen ja Kuntaliiton yhteisellä Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta sote-organisaatioissa -koulutuskiertueella syksyllä 2019 tehtiin skenaarioharjoituksia. Osallistujat olivat sote-alan ammattilaisia.

”Osallistujat arvioivat, että heidän organisaatioidensa ennakkosuunnitelmat toimivat parhaiten pandemiatilanteessa. Hyvä juttu, sillä niiden toimivuutta testataan parhaillaan.”

Koulutuskiertueella havaittiin myös, että häiriötilanteiden harjoitteluun ei ole varattu aikaa eivätkä hyvin laaditut suunnitelmat ole kaikkien tiedossa.

Häiriöt, keskeytykset ja tietotulva kuormittavat keskittymistä vaativassa aivotyössä. Samat asiat haittaavat nyt poikkeusoloissa etätyöntekijöiden ja kotikoululaisten työskentelyä saman katon alla.

Työntekoa voi järjestelyillä ja sopimuksilla helpottaa myös pienissä kodeissa, joissa jokaiselle ei ole omaa tilaa.

”Lapset ja nuoret tarvitsevat opettajien ja vanhempien tukea koulutyönsä sujumiseen, ja myös aikuiset tarvitsevat yhdessä sovittuja pelisääntöjä”, sanoo johtava tutkija Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta.

Aivotyötä ja kognitiivista ergonomiaa koskeva tutkimustieto auttaa tunnistamaan ja selättämään tilanteet, jotka kiristävät pinnaa kotitoimistossa. Kalakoski antaa seitsemän vinkkiä työrauhan turvaamiseksi:

1. Keskustelkaa ja järjestelkää

Jutelkaa perheen kesken siitä, mitä erilaiset työ- ja koulutehtävät vaativat, millaisia työskentelytiloja ja välineitä niissä tarvitaan. Onko kodissanne mahdollista järjestää oma paikka esimerkiksi hiljaiseen työskentelyyn, keskusteluun ja luottamuksellisten työasioiden käsittelyyn?

On hyvä tunnistaa, millaisia työtehtäviä päivään kuuluu ja miten ne kannattaa jaksottaa: Milloin ja kuinka pitkissä jaksoissa tekee keskittymistä vaativia tehtäviä? Millä keinoilla silloin voi pitää vireyttä yllä? Mitkä tehtävät onnistuvat pienessä hälyssäkin?

2. Aloittakaa päivä työmaakokouksella

Työn kehittämistä koskevissa tutkimuksissa korostuu, että pienillä, konkreettisilla käytännöillä on suuri merkitys.

Pitäkää kotona aamuisin työmaakokous, jossa käytte läpi päivän tilanteen. Sopikaa, miten rytmitätte keskittymisen ja keskustelun ajan niin, että työrauha säilyy. Ottakaa huomioon myös yhteistyön ja tuen tarve.

Kuka tekee tänään mitäkin, mihin aikaan ja missä? Kenet saa milloinkin keskeyttää? Vai voitteko sopia niin, että tiettyyn tilaan vetäytynyttä ei keskeytetä ja toinen perheenjäsen on sillä aikaa kotikoululaisen tukena?

3. Karsikaa turha häly pois

Hyvässä työympäristössä ei ole turhaa hälyä, näytölle pompsahtelevia kuvakkeita eikä muita huomiokaappareita. Karsikaa keskittymistä vaikeuttava häly minimiin työ- ja koulupäivän ajaksi. Voiko esimerkiksi television pitää kiinni ja puhelimet äänettömällä?

Järjestelkää työskentelypaikat ja tekeminen niin, ettei työpisteiden vieressä ole tarpeetonta kuljeskelua.

4. Pitäkää kokoukset ja puhelinkeskustelut lyhyinä

Tiivistäkää kokouksia ja asiakastapaamisia silloin, kun se on mahdollista. Verkkovälitteinen osallistuminen vaatii enemmän keskittymistä kuin kasvokkainen. Sopivan tiiviissä verkkokohtaamisessa keskittyminen ei ehdi herpaantua.

Kokousten väliin tarvitaan myös aikaa, jotta tilanteeseen ehtii valmistua ja sen ehtii paketoida ennen seuraavaa työtehtävää.

5. Esimiehet ja opettajat: tarjotkaa tukeanne

Jokaisen on hyvä muistaa, että muutostilanteet ja uuden toimintatavan opettelu vievät aikaa ja voimavaroja.

Johdon, esimiesten ja opettajien tukea tarvitaan tietotulvan suodattamiseen ja tehtävien asettamiseen tärkeysjärjestykseen. Uusi tilanne vie väistämättä aikaa eikä kaikkea entistä pystytä tekemään poikkeustilanteessa. Oman työn johtaminen on vaikeaa epäselvässä tilanteessa, jossa tiedot ja ohjeet päivittyvät jatkuvasti.

6. Pitäkää taukoja

Työpaikan pienet, luonnolliset tauot ja arkiliikunta jäävät kotioloissa helposti vähiin. Keho kaipaa liikettä, ja jatkuva istuminen on epäterveellistä.

Suuri osa kotitoimiston ja kotikoulun työtehtävistä on vaativaa ajatustyötä ja tiedolla työskentelyä, jotka edellyttävät riittävää vireystasoa. Sekin paranee liikkumalla ja pitämällä huolta lounas- ja välipalatauoista.

Päivään kannattaa sisällyttää myös useita mikrotaukoja, jotka nollaavat ajatukset ja nostavat vireystasoa: tee oman kuntotasosi mukaan muutama venytys, punnerrus tai kyykky – vaikka yhdessä koululaisen kanssa.

7. Uudet työtavat voivat myös innostaa

Poikkeustilanteen takia joudumme kaiken muun ohessa omaksumaan paljon uusia tietoja ja taitoja. Oppiminen ja työn kehittäminen vievät aikaa.

Toisaalta oppiminen, uuden ideointi ja yhdessä työskenteleminen ovat yleisimpiä työssä innostavia asioita. Siksi uusi tilanne voi myös vahvistaa voimavaroja, mikä keventää työskentelyä ja opiskelua.

Pitkällä ajalla poikkeustilanne antaa mahdollisuuden kehittää uusia toimintatapoja töiden ja opiskelun sujumiseen ja hyvinvoinnin vaalimiseen. Hyvät toimintatavat kannattaa viedä työpaikoille ja kouluihin sitten, kun palaamme taas normaaliin arkeen.

Pakon edessä olemme saaneet mahdollisuuden hypätä uudelle askeleelle työn kehittämisessä ja uuden oppimisessa.

Aivotyön haasteiden taklaamisessa keskitytään usein yksilön omiin mahdollisuuksiin ja toimiin arjen työssä. Esihenkilöllä on kuitenkin tärkeä rooli – vastaahan hän töiden sujumisesta ja sopivasta kuormituksesta laajemmin.

Esihenkilö saattaa pohtia, mikä on hänen roolinsa aivotyön tilan parantamisessa esimerkiksi itsenäisten asiantuntijoiden keskellä.

”Kyseessä ei ole mikromanageeraus, sillä esihenkilön tehtävänä on tukea asiantuntijan työtä. Ota paikkasi hyvään aivotyöhön herättelijänä ja pidä huolta siitä, että mietitte haasteita yhdessä”, johtava tutkija Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta kannustaa.

”Ensin pitää selvittää, mitkä asiat aiheuttavat aivokuormaa. Sen jälkeen päästään ideoimaan ratkaisuja ja pelisääntöjä.”

Esihenkilön kannattaa antaa aikaa ja tukea yhteisten toimintatapojen kokeiluihin. Toimenpiteet on vastuutettava ja aikataulutettava. Niiden toteutumista pitää myös seurata. Esihenkilö voi kysyä, ovatko esimerkiksi häiriöt tai keskeytykset vähentyneet yhdessä sovituilla pelisäännöillä. Tärkeää on olla kiinnostunut arjen sujuvuudesta.

”Aivotyöasioita voi käsitellä myös perehdytyksessä. Silloin on hyvä tilaisuus kertoa työyhteisön aivotyön pelisäännöistä”, Kalakoski sanoo.

Kertarykäyksestä viikkosiivoukseen

Työn kehittäminen ja hyvän kognitiivisen ergonomian ylläpitäminen on vähän kuin siivoamista. Jos siivoaa vain kerran vuodessa, siihen menee järjettömästi aikaa. Kaaoksen keskellä eläminen on raskasta. Kun siivoaminen on viikoittaista ja pieniä hommia hoitaa vaikka päivittäin, yleisilme pysyy siistinä.

Myös kognitiivisesta ergonomiasta huolehtiminen on jatkuvaa työn siistimistä. Sille kannattaakin varata aikaa esimerkiksi jokaisesta tiimin palaverista viisiminuuttinen ja silloin tällöin vähän pidempi rupeama.

”Esihenkilö voi yhdessä tiiminsä kanssa päättää tietyt jatkuvat teemat, joita seurataan. Esimerkiksi häiriöiden vähentämisen voi aloittaa aivoriihellä, mutta sen jälkeen niitä vähennetään jokapäiväisessä työssä. Tiimipalaverissa voi kysyä joka viikko, mikä on tilanne häiriöiden kanssa”, sanoo asiantuntija Kirsi Luokkala Työterveyslaitoksesta.

Aivotyöasioiden edistämiseen tarvitaan myös apujoukkoja. Löytyykö tiimistä innokkaita työhyvinvoinnin edistäjiä, aivotyöagentteja, jotka voivat auttaa?

Hallitse myös omaa aivokuormaasi

Esihenkilön kannattaa pohtia myös omaa toimintaansa: Keskeytänkö muiden työn usein vai keräänkö asioita viikoittaiseen kokoukseen? Lähetänkö liikaa epäoleellista tietoa sähköpostitse vai tiivistänkö asiat esimerkiksi viikkokirjeen muodossa?

Kirsi Luokkala muistuttaa, että myös esihenkilöllä on oikeus sujuvaan aivotyöhön. Neuvotaanhan lentokoneessakin laittamaan happinaamari ensin itselleen ja auttamaan vasta sitten muita.

”Alaisilleen läsnä oleva esihenkilö haluaa mielellään antaa kuvan, että hänen ovensa on aina auki. Siitä huolimatta on täysin sallittua varata esimerkiksi kerran viikossa kalenteristaan aika, jolloin huoneen oven voi sulkea ja tehdä niitä asioita, jotka ovat tärkeitä mutta ei-kiireellisiä.”