Tietosuoja

Tällä verkkosivulla kerromme henkilötietojen käsittelystä Työterveyslaitoksella sekä oikeuksistasi omiin henkilötietoihin. Rekisterikohtaiset tietosuojainformaatiot löydät tämän verkkosivun lopusta.
Sisällysluettelo

Henkilötietojen käsittely Työterveyslaitoksessa

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä.

Työterveyslaitoksen toiminta on monipuolista. Työterveyslaitos käsittelee henkilötietoja useassa eri käyttötarkoituksessa, usealla eri oikeusperusteella ja useissa rekistereissä. Henkilötietoja käsitellään esimerkiksi potilastoiminnassa, tutkimuksessa, lakisääteisten rekisterien ylläpidossa, koulutuksessa ja muussa palvelutoiminnassa. Työterveyslaitoksella käsiteltäviä henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön yksilöintitiedot, yhteystiedot, erilaiset työtä koskevat tiedot ja käsitykset, tiedot työssä tapahtuneesta altistuksesta ja terveystiedot.

Keskeisimmät henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Työterveyslaitoksessa säätelevät lait ovat Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (679/2016, ”GDPR”), tietosuojalaki (1050/2018), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki (621/1999), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021), laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä eli toisiolaki (552/2019), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) sekä laki Työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta (159/1978).

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyyn voi liittyä riskejä. Tämän vuoksi rekisterinpitäjän on toteutettava tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet riskien hallitsemiseksi.

Työterveyslaitos toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojatoimenpiteet käsitellessään henkilötietoja. Tyypillisiä suojatoimenpiteitä ovat esimerkiksi henkilötietojen käsittely kullekin henkilötietoryhmälle soveltuvissa tietoturvallisissa järjestelmissä, työtehtävien mukaan rajatut tiedon käyttöoikeudet, henkilötiedon elinkaaren hallinta tiedon keräämisestä tiedon poistamiseen tai arkistointiin ja mahdollisuuksien mukaan henkilötiedon pseudonymisointi sekä anonymisointi. Tietoja voidaan luovuttaa Työterveyslaitoksen ulkopuolelle vain lain sallimilla tavoilla.

Työterveyslaitos käyttää IT-palveluntarjoajia, jotka tarjoavat meille tekniset ratkaisut tietojen käsittelyä varten. Henkilötietoja käsitellään kullekin tiedolle soveltuvassa ja tietoturvallisessa IT-palvelussa. Työterveyslaitoksella on sopimus kunkin IT-palveluntarjoajan kanssa ja henkilötietojen käsittelyn ehdoista ja vaatimuksista on sovittu.     

Työterveyslaitoksen henkilökunta on koulutettu toimimaan tietoturvallisesti ja tietosuojaa kunnioittaen. Työterveyslaitoksen henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto.

Sinun oikeutesi ja niiden toteuttaminen

Sinulla on useita henkilötietoihin kohdistuvia oikeuksia, jotka vaihtelevat eri tilanteissa. Voit tehdä Työterveyslaitokselle henkilötietojasi koskevan pyynnön Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti. Toimita pyyntö Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle. Ilmoituksen suoramarkkinointikiellosta voit toimittaa asiakas- ja markkinointirekisterin asiointisähköpostiin.

Henkilötietoihin kohdistuvat pyynnöt, erityisesti tarkastusoikeus, ovat lähtökohtaisesti henkilökohtaisia. Tietopyyntöjä voidaan toteuttaa vain henkilön itsensä tai hänen laillisen edustajansa pyytämänä.

Työterveyslaitos voi kieltäytyä toteuttamasta henkilötietopyyntöä tai rajoittaa rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista lain sallimissa tilanteissa. Kieltäytymisestä ilmoitetaan kirjallisesti.

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos, puhelinvaihde 030 474 1

Työterveyslaitos

Asiakas- ja markkinointirekisteri, suoramarkkinointikiellot viestinta(at)ttl.fi

Tietosuojavastaavan puhelinnumero 030 474 2429 ja sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen sähköpostiviestin. Sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta voit viestiä tietoturvallisesti Työtyöterveyslaitoksen kanssa.

Tietoturvallinen sähköpostiviesti Työterveyslaitokselle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot

Hanke- ja tutkimuskohtaiset tietosuojainformaatiot

Työterveyslaitoksen yksittäisten hankkeiden ja tutkimusten tietosuojainformaatiot löydät kootusti tältä verkkosivulta: Hanke- ja tutkimuskohtaiset tietosuojainformaatiot.

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on helpottaa kansalaista tietopyyntöjen tekemisessä.

Henkilötietopyyntö Työterveyslaitokselle