Tekijät

Eri ikäisiä ihmishahmoja

Hankkeen vastuuhenkilöt

Kasvokuva Taina Leinonen
Taina Leinonen,  konsortion johtaja, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos
Olen taustaltani väestötieteeseen erikoistunut sosiaalitieteilijä ja tehnyt rekisteriperusteista tutkimusta keskittyen työkyvyttömyyteen ja työmarkkinoille osallistumiseen. LIFECON-hankkeessa toimin konsortion johtajana. Olen myös mukana työpaketissa 2, jossa tutkin mm. työmarkkinoiden rakenteellisia muutoksia ja työurien pituutta. 
[email protected], @taina_leinonenkotisivut
kasvokuva kulha

Kristiina Kulha, vuorovaikutusvastaava,
vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 
Olen viestinnän asiantuntija ja toiminut pitkään Työterveyslaitoksen viestintäpäällikkönä ja tällä hetkellä vanhempana asiantuntijana Työtilat-yksikössä. LIFECON-hankkeessa toimin vuorovaikutusvastaavana.
[email protected]@krissekulha

Antti Kauhasen kuva

Antti Kauhanen, tutkimusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, työpaketin 1 vetäjä
Olen erikoistunut työn taloustieteeseen ja viime vuosina olen tutkinut mm. aikuiskoulutuksen työmarkkinavaikutuksia. LIFECON-hankkeessa tutkin aikuiskoulutuksen vaikutusta työurien pituuteen ja terveystulemiin. 
[email protected], @Antti_Kauhanen, kotisivut

Svetlana Solovievan kuva

Svetlana Solovieva, vanhempi tutkija,  Työterveyslaitos, konsortion varajohtaja, työpaketin 2 vetäjä
Olen taustaltani soveltava matemaatikko ja epidemiologi ja tehnyt rekisteriperusteista tutkimusta keskittyen työkyvyttömyyteen ja työosallistumiseen. LIFECON-hankkeessa toimin konsortion varajohtajana, työpaketin 2 vetäjänä. Tutkimme mm. työurien pituutta. 
[email protected]

Kasvokuva Martikainen Pekka

Pekka Martikainen, professori, Helsingin yliopisto, työpaketin 3 vetäjä
Olen taustaltani väestötieteilijä ja rekisteritutkija. Pääosa tutkimuksestani liittyy terveyden sosiaalisiin determinantteihin ja vedän tällä hetkellä aiheeseen liittyvää ERC Advanced Grant hanketta. LIFECON-hankkeessa toimin osahankeen johtajana. Työpaketeissa 2 ja 3 tutkin muun muassa työurien pituutta, ikääntyneiden hoidon käyttöä ja terveyserojen muutoksia pitkällä aikavälillä.
[email protected]

Tarmo Valkosen kuva

Tarmo Valkonen, tutkimusneuvonantaja, Etla, työpaketin 4 vetäjä
Olen taloustieteilijä ja tehnyt tutkimusta muun muassa väestörakenteen muutosten, kansantalouden ja julkisen talouden vuorovaikutuksesta.  LIFECON-hankkeessa vedän työpakettia 4, jonka keskeinen tutkimusaihe on julkisen talouden kestävyyden varmistaminen sukupolvireilulla tavalla. Olen mukana myös työpaketissa 2 eläkepolitiikan tutkijana.
[email protected]

Tutkijat

kasvokuva Koskinen Aki
Aki Koskinen, vanhempi asiantuntija, tilastotieteilijä, Työterveyslaitos
Kasvokuva Vaananen

Ari Väänänen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos, tutkija työpaketeissa 1 ja 2
Olen sosiaalitieteilijä ja psykologi, joka tutkii mielenterveyttä työelämässä ja kulttuurissa sekä työterveyteen heijastuvia yhteiskunnallisia muutoksia. LIFECONissa tutkin, miten työelämässä yleistyneet mielenterveyden häiriöt heijastuvat syntyvyyteen ja perheenperustamiseen. Lisäksi selvitämme tutkimusryhmässämme koulutetun väestön muuttoliikettä Suomesta ja Suomeen.
[email protected], @AriVnnen1 

Kasvokuva Eija Kauppi

Eija Kauppi, suunnittelija, Etla, tutkija työpaketissa 4.
Osallistun muun muassa FOG-mallin ylläpito- ja kehitystyöhön.
[email protected]

Kasvokuva Hartikainen Elli

Elli Hartikainen, tutkija, Työterveyslaitos, 
tutkija työpaketissa 2
Olen taustaltani terveystaloustieteilijä, teen parhaillaan rekisteriaineistoa hyödyntävää väitöskirjatutkimusta osasairauspäivärahan käyttöön vaikuttavista tekijöistä ja yhteydestä työurien pituuteen. LIFECONissa tutkin osa-aikaista työskentelyä ja eläköitymistä.
[email protected], @ElliHartikainen 

Hanna Virtasen kuva

Hanna Virtanen, Tutkimuspäällikkö, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, tutkija työpaketeissa 1 ja 2
Olen koulutuksen taloustieteilijä ja hyödynnän tutkimuksessani laajoja rekisteriaineistoja sekä taloustieteen tilastollisia menetelmiä. LIFECON-hankkeessa tutkin aikuiskoulutuksen vaikutusta työurien pituuteen ja terveystulemiin sekä toisen asteen koulutusvalintojen vaikutuksia syntyvyyteen ja perheen muodostamiseen.
[email protected], @hanna_virtanen_ 

Jaakko Airaksinen

Jaakko Airaksinen, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, tilastoasiantuntija työpaketissa 3
Olen taustaltani psykologi. Aikaisemmat tutkimukseni ovat kattaneet aiheita psykologia, työterveyden ja kriminologian alueilta. 
[email protected]ttl.fi

Joonas Pitkäsen kuva

Joonas Pitkänen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 1 ja 2
Olen koulutustaustaltani sosiologi ja väestötieteilijä ja tehnyt pääasiassa rekisteripohjaista tutkimusta suomalaisista nuorista. Tutkimuksessani olen käsitellyt perhetaustatekijöiden yhteyttä nuorten itsensävahingoittamiseen sekä nuorten jäämiseen koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle. Lisäksi olen tarkastellut sosioekonomisia eroja terveyspalveluiden käytössä itseään vahingoittaneilla nuorilla ja heidän vanhemmillaan. LIFECONissa tutkin nuorten mielenterveyden häiriöiden yhteyttä myöhempiin työ- ja koulutusuriin sekä perherakenteen ja terveyden välisten yhteyksien ajallisia muutoksia. 
[email protected]

Juha Alho

Juha Alho, emeritusprofessori, tutkija työpaketissa 4
Tutkin LIFECON-hankkeessa väestörakennetta ja sen ennusteita väestötieteen asiantuntijana työpaketissa 4
[email protected]

Ei valokuvaa

Juha Luukkonen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 2
Olen kiinnostunut sosiaaliepidemiologiasta, alkoholipolitiikan terveysvaikutuksista ja muuttuvista työmarkkinoista. Myös vaihtolämpöisistä eläimistä.
[email protected]

Jukka Lassilan kuva

Jukka Lassila, tutkija, Etla, tutkija työpaketissa 4
Olen väestön ikääntymiseen, eläkepolitiikkaan ja julkisen talouden kestävyyteen keskittynyt taloustieteilijä. LIFECONissa tutkin Suomen taloutta kuvaavalla simulointimallilla julkiseen velkaan, veroihin ja eläkejärjestelmään pohjautuvia politiikkasääntöjä ja niiden vaikutuksia eri sukupolville, julkiselle taloudelle ja koko kansantaloudelle. 
[email protected]

Ei valokuvaa

Kaarina Korhonen, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 3
Taustani on sosiologiassa ja sittemmin väestötieteessä. Olen tehnyt tutkimusta pääasiassa rekisteriaineistoilla. Tutkimusaiheet ovat liittyneet mm. sosioekonomisiin terveys- ja kuolleisuuseroihin ikääntyneillä. LIFECONissa tutkin ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon käyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveyteen liittyviä tekijöitä. 
[email protected]

Krista Riukulan kuva

Krista Riukula, tutkija, Etla, tutkija työpaketissa 1
Taustani on työn ja perheen taloustieteessä. LIFECONissa tutkin, miten vanhempien työpaikan menetys vaikuttaa sekä vanhempien omiin että heidän lapsiensa syntyvyyspäätöksiin käyttäen hyödyksi laajoja reskisteriaineistoja ja taloustieteen tilastollisia menetelmiä. 
[email protected], @kristariukula

Lasse Tarkiaisen kuva

Lasse Tarkiainen, yliopistotutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 3
Olen väestötieteeseen erikoistunut sosiologi ja tehnyt tutkimusta terveyden ja kuolleisuuden sosiaalisiin ja alueellisiin eroihin liittyen. Lifeconin työpaketissa kolme  tutkin terveyserojen muutoksia pitkällä aikavälillä.  
[email protected]

Laura Salonen

Laura Salonen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, tutkija työpaketissa 2
Olen taustaltani sosiologi ja tutkimuksessani olen keskittynyt terveyteen ja työhön liittyviin väestöryhmittäisiin eroihin.  LIFECON-hankkeessa tutkin työkyvyttömyyden vaikutusta työmarkkinoille osallistumiseen ja työmarkkinatoimenpiteiden vaikuttavuutta. 
[email protected], @lausau

Liina Junnan kuva

Liina Junna, väitöskirjatutkija, Helsingin Yliopisto, tutkija työpaketissa 2
Olen taustaltani sosiologi ja tehnyt rekisteriperusteista tutkimusta työn, tulojen ja terveyden välisistä yhteyksistä. LIFECON-hankkeessa  tutkin muun muassa mielenterveyden vaikutusta nuorten aikuisten työmarkkinoille kiinnittymiseen, sekä aktivointitoimenpiteiden vaikutusta työurien kulkuun. 
[email protected], kotisivut

Kasvokuva Minna Toivanen

Minna Toivanen, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, tutkija työpaketissa 2
Olen taustaltani kasvatustieteilijä, tällä hetkellä organisaatio- ja työelämätutkija. Viime vuosina tutkimuskohteitani ovat olleet aika ja ajanhallinta, serendipisyys, monikulttuuriset työpaikat sekä maahanmuuttajat työelämässä. LIFECON-hankkeessa tutkin korkeasti koulutetun väestön maasta pois muuttoa ja paluumuuttajia suomalaisilla työmarkkinoilla. 
[email protected]

Kasvokuva Pekka Varje

Pekka Varje, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos, tutkija työpaketissa 2
Olen taustaltani historioitsija ja olen tehnyt tutkimusta työelämän pitkän aikavälin kehityskuluista, mielenterveydestä, työväestön sairastavuudesta ja työmarkkinamuutoksista. LIFECON-hankkeessa tutkin koulutetun väestön poismuuttoa ja paluuta Suomeen. 
[email protected], @PekkaVarjekotisivut

Päivi Puontin kuva

Päivi Puonti, tutkija, Etla, tutkija työpaketissa 4
Olen taloustieteilijä ja hyödyntänyt aikasarjaekonometrian menetelmiä raha- ja finanssipolitiikan tutkimuksessa. LIFECON-hankkeessa tutkin väestön ikääntymisen vaikutuksia finanssipolittisen elvytyksen tehokkuuteen.
[email protected], @PaiviPuonti, kotisivut

Tero Kuusen kuva

Tero Kuusi, Etla

[email protected]

Ulla Suulamon kuva

Ulla Suulamo, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto, tutkija työpaketissa 3 
Taustani on väestötieteessä ja yhteiskuntamaantieteessä. Tällä hetkellä olen väitöskirjatutkijana Helsingin yliopistossa ja teen rekisteriaineistoihin perustuvaa tutkimusta kuolleisuuseroista ja erojen pitkän aikavälin kehityksestä. LIFECONissa tutkin muun muassa muutoksia talven ylikuolleisuudessa ja siihen vaikuttavia sosiaalisia ja terveystekijöitä. 
[email protected], kotisivut