Tietoa hankkeesta

Eri ikäisiä ihmishahmoja

Hankkeen tavoitteena on

  • Ymmärtää, miten väestörakenteen muutokset näkyvät elämänkaaren eri vaiheissa
  • Ymmärtää väestömuutosten vaikutuksia talouteen hyvinvointivaltion kestävyyttä lisäävien keinojen löytämiseksi
  • Tarjota päättäjille ja asiantuntijoille tietoa Suomen väestön muuttuviin rakenteisiin liittyvistä syistä, seurauksista ja ratkaisuista.

Tausta

Väestörakenteen muutosten haasteet liittyvät keskeisesti väestön ikääntymiseen ja sen aiheuttamiin hyvinvointivaltion kestävyysongelmiin. Pienentynyt syntyvyys johtaa matalampaan työvoiman tarjontaan ja verotuloihin tulevaisuudessa. Hyvinvointivaltion kestävyys riippuu oleellisesti siitä, kuinka paljon työuria saadaan pidennettyä sekä terveys- ja hoivapalveluiden tarvetta vähennettyä tai lykättyä.

Haasteet ja niiden ratkaisut koskevat julkisen talouden lisäksi laajasti sosiodemografisia tekijöitä, terveyttä, työmarkkinoita, ja koko kansantaloutta. Näin ne vaikuttavat syvällisesti kansalaisten hyvinvointiin.

Rakenne

Hanke koostuu toisiinsa kytköksissä olevista työpaketeista (WP 1-5), joissa toteutetaan noin 30 osatutkimusta. Hyvinvointi, niin yksilöllisesti, yhteiskunnallisesti kuin ylisukupolvisesti tarkasteltuna, on tärkeä läpileikkaava teema työpaketeissa. Muita läpileikkaavia teemoja ovat ikä, sukupuoli, sosioekonomiset tekijät, muuttoliike, alueellisuus, terveys, mikro-, meso- ja makrotason tekijöiden yhteisvaikutukset, sekä kytkökset elämänkaaren vaiheiden ja sukupolvien välillä.

Aikataulu

10/2021 – 9/2027

Konsortiokumppanit

Työterveyslaitos, Etla, Helsingin yliopisto

Vuorovaikutuskumppanit 

Työ- ja elinkeinoministeriö,  valtionvarainministeriö,  sosiaali- ja terveysministeriö,  opetus- ja kulttuuriministeriö, Eläketurvakeskus, Kela, Finanssiala ry, Tela ry, Opetushallitus,  Valtiontalouden tarkastusvirasto,  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö 

Ohjausryhmä

Heikki Räisänen (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Mikko Spolander (Valtiovarainministeriö)

Kimmo Tarvainen (Sosiaali- ja terveysministeriö), 11/2022 alkaen

Kristiina Mukala (Sosiaali- ja terveysministeriö), 10/2022 asti

Susan Kuivalainen (Eläketurvakeskus)

Hennamari Mikkola (Kela)

Mikko Kuusela (Finanssiala ry)

Salla Toppinen-Tanner (Työterveyslaitos)

Tieteellinen asiantuntijaryhmä 

Mauricio Avendano, Associate Professor, Department of Epidemiology and Health Systems, Unisanté, Faculty of Biology and Medicine, University of Lausanne, Switzerland

Lisa Berkman, Director of the Harvard Center for Population and Development Studies, Professor of Public Policy and of Epidemiology, Harvard T.H. Chan School of Public Health, US

Kristiina Huttunen, Associate Professor, Department of Economics, Aalto University, Finland

Nico Keilman, Professor Emeritus, Department of Economics, University of Oslo, Norway

Henrik Kolstad, Professor, Department of Occupational Medicine, Aarhus University Hospital, Denmark

Ronald Lee, Professor Emeritus of Economics and Professor Emeritus of Demography, Department of Demography, University of California, Berkeley, USA

Alyson van Raalte, Research Group Leader, Lifespan Inequalities, Max Planck Institute for Demographic Research, Germany

Rahoittaja

STN Strategisen tutkimuksen neuvosto, DEMOGRAPHY-ohjelma

 

STN ja DEMOGRAPHY -logot Suomeksi

 

TTL_ETLA_HY_logot