Saako irtisanottu käyttää työterveyshuoltoa?

Työpaikallani on käynnissä muutosneuvottelut. Jos minut irtisanotaan, niin voinko sen jälkeen enää mennä työterveyshuoltoon? Vaikuttaako irtisanomisajan pituus asiaan? Mitä työterveyshuollon palveluja irtisanottu saa käyttää?

Työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyspalvelut työpaikan koko henkilöstölle. Perustelut tähän löytyvät työterveyshuoltolaista.

Työterveyshuollon laajuus määritellään työterveyshuoltosopimuksessa, jonka pitää olla työntekijöiden nähtävissä. Työterveyshuoltopalvelujen laajuudessa voi olla eroja työpaikkakohtaisesti. Työnantajan tulee tiedottaa sovitusta käytännöstä sekä henkilöstölle että työterveyspalvelujen tuottajalle.

Jos työntekijä irtisanotaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein, työnantajalla on velvollisuus järjestää hänelle työterveyshuolto kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä, työterveyshuoltosopimuksen mukaisesti.

Velvollisuus koskee työnantajia, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti työ- tai virkasuhteessa vähintään 30 työntekijää. Lisäksi edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta.

Työterveyshuolto pitää järjestää samanlaisena kuin työsuhteessa oleville. Työterveyshuollon laajuus käy ilmi työterveyshuoltosopimuksesta.

Työnantajan velvollisuus järjestää työterveyshuolto lakkaa, jos irtisanottu työntekijä siirtyy uuden työnantajan palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuusi kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu työterveyshuolto. Työntekijän pitää ilmoittaa asiasta edelliselle työnantajalle.

Irtisanomistilanteen käytännöistä ei välttämättä ole tietoa työntekijöillä eikä työnantajillakaan. Työterveyshuollon velvollisuus on ottaa työkykyyn kantaa, työterveyshuoltosopimuksen laajuudesta riippumatta.

Hyvä käytäntö on, että työterveyshuolto antaa tietoja, ohjausta ja neuvontaa muun muassa terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä ja muista terveyspalveluista, joiden piiriin voi hakeutua, sekä siitä, miten toimia, jos siellä tarvitaan työterveyshuollossa olevia tietoja. Lisäksi tietoa annetaan muista kuntoutus-, työvoima-, sosiaali- ja koulutuspalveluista työttömille.

Vastaaja: tuotepäällikkö Kirsi Lappalainen, Työterveyslaitos

 

Aiheesta lisää:

Työterveysyhteistyö ja työterveyshuollon palvelut työttömyyden uhatessa sekä lomautus- ja irtisanomistilanteissa (Työterveyslaitoksen sivuilla)

Työterveyshuoltolaki 1383/2001 (FINLEX ®)

Työikäisten perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä pitää lisätä (Kirsi Lappalaisen ja Aki Vuokon blogikirjoitus)

Jaa sisältö somessa!